Endiki lyomaudhano lyaakiintu naakadhona tali tungwa

0
154

KuOtniel Hembapu

 

WINDHOEK – Epangelo lya Ndowishi noshowo aalongeli kumwe nalyo otaya ka tunga endiki lyomaudhano lyongushu yoodola oomiliona heyali moVenduka.

Endiki ndika otali kala hali longithwa omolwa omaudhano gomaludhi agehe ngoka haga dhanwa moshilongo kaakiintu noshowo kaanona yaakadhona.

Ehala ndika okwa tegelelwa ngele lya pu li kale ehala lyegameno moka aakiintu naanona yaakadhona taya longwa nokunkondopekwa tashi pitile mokudhana etanga lyokoompadhi.

Uuna ehala ndika lya pu okutungwa noku tameka oku longa uule womimvo mbali, epangelo lya Namibia otali ka kutha ko oshinakugwanithwa shoku li kalekapo lili nawa opo li kale noku longithwa komapipi tageya.

Amushangandjayi gwolutu haluwilike etanga lyokoompadhi moNamibia[Namibia Football Association], Barry Rukoro, okwa ti konima endiki ndyoka lya manithwa otali kala lina omahala goku lala ga gwedhwapo geli 20 taga kala noku longithwa koospana dhopashigwana  dhaakiintu ndhoka tadhi talelepo, naashika otashi ka shonopeka omwaalu gwiimaliwa mbyoka NFA ha longitha uuna oospana dha ithanwa dhi ye keilongekidho omolwa uudhano mboka tadhi kadhana pehala lyontumba nenge lyongandi.

Omapangelo lyaNamibia nolyaNdowishi  okupitila momalutu guudhano wetanga lyokoompadha giilongo mbika , kokutya NFA) noshowo (GFA) oga koleke elongelokumwe lyago, mokuningulula ishewe euvathano nenge shoka haku tiwa [Memorandum of Understanding (MOU), ndyoka lina elalakano lyokunkondopeka aakiintu tashi pitile metanga lyokoompadhi. Euvathano ndika olya shainwa kuRukoro nosho wo kaaNdowishi mekwatelokomeho lya DFB. Omahangano lya GIZ nenge Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) naandyoka lya Football and Athletics Association of Westphalia (FLVW) oga tothamo iilongadhalwa mbyoka ya pumbwa okulongwa nayo meuvathano ndika epe unene tuu oku kwatelamo ontseyo  monkalamwenyo tayi gumu wo kuukalinawa , ko HIV/AIDS nomikalo tadhi vulu okulongithwa oku keelela elongitho lyoonkondo tali ningilwa aakiintu.

Omumvo gwayi Oshikondo shOmapendulepo pamahupilo shaNdowishi osha li sha pe GIZ oshinakugwanithwa okutulapo elandulathano li na sha ne yo komeho muudhano.

Oshitopolwa shimwe shelongekidho ndika oku tula miilonga omalolelo ga yooloka miilongo ya yooloka, moka Namibia eli shimwe shomuyo. Elongelokumwe ndika otali tala iinyangadhalwa mbyoka yilipo nokuyi kwatakanitha opo yi kale tai endele pamwe nawa.Iinyangadhalwa mbika ongaashi ekeelelo lyo HIV/AIDS lyiikondo oyindji.

Elongelokumwe ndika olya kankamekelwa woo koopolograma ndhoka dhilipo nale ngaashi ndjoka yokutumina aanawino ko Namibia, naandjoka ya NFA ‘Galz and Goals’.  Ndjika oya kwatelamo wo okudheula aalongi naathuli yoontumba nomasipa, naandjoka yetaambathano lyaagundjuka okupitila mo FLVW melongelokumwe nuuMinisteli wIilonga yopashigwana, Omaudhano, nOonkuluhedhi. Oshipundi shaakiintu molutu lwetanga lyokoompadhi lya Namibia nasho otashi ka mona uuwanawa, unene tuu sho, osho tashi longekidha uudhano womanyakwa gaAfrica getanga lyokoompadhi muKotoba nuumvo muka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here