Eyokomeho otali tula uuthiga waTopnaars moshiponga

0
208

KuEdgar Brandt

 

WALVIS BAY – Oshigwana shaaTopnaar osho sha totapo oMbaye ngaashi yi shiwike nena. Pahokololo lyomuwiliki gwopamuthigululwakalo gwaa Topnaar,Omuleli Seth Kooitjie, aaTopnaar oya za mezimo lya Khoekhoe mboka ya li ha ya ende komunkulofuta, na oya tseyika oyo aantu yotango mboka ye ya tango pehala mpoka puna Ombaye nena.

Aantu mbaka oya li aayendayendi komunkulofuta muumbugantu wAfrica, unene tuu komunkulo gwefuta lyAtlantic, hoka mbaka ya kala noku litha oonzi niikombo , nongashingeyi aatekulu yawo aaTopnaar oye li momudhingoloko gwomulonga gwa Kuiseb konyala ookilometa omilongo 70 pondje Yombaye, mehala ha li ithanwa Utuseb.

“Uuthemba waTopnaars owali wa kundathanwa olule unene tuu nOmukokoliperesidende, Omundohotola Sam Nujoma, ngoka a li a soshimpwiyu kutya elelo lyopamuthigululwakalo , oohedhi, nesimano lyaTopanaar olya konekwa nokuyalulwa ,” osho Omuleli Kooitjie a ti.

Okwa hokolola nkene omasiku gatatu komeho gegalukilo lyOmbaye koNamibia omumvo 1994 sho Omukokoli Peresidende a ithana oshigongi shaawiliki yopamuthigululwakalo moshilongo ashihe  nokwa koleke kutya uuthemba waaTopnaar owa yalulwa kepangelo lya Namibia.

“Konima yegalukilo lyOmbaye koNamibia, oshilando shika osha mono eyokomeho olindji pamahupilo.Eyokomeho ndika olya etele oshigwana ashihe sha Namibia uuwanawa,’ osho Omuleli Kootjie ati.Okwa tsikile a ti naaTopnaars wo mboka oyendji yakala na oha ya longo mOmbaye oya mona wo uuwanawa mehumokomeho ndika lyopamahupilo lyoshilando shika.

Ndele nee ehumokomeho ndika tali endelele olya etele Omuleli nguka omaipulo kombinga yuuthiga wopahedhi nomahala guuthiga goludhi nduka ngoka taga hala okugumwa keyokomeho lyopafambulika moshilando shomatuliloskepa shika.

“Meni lyoongamba dhOmbaye evi lya muni olya ya mumwe naandyoka lili kohi yewiliko lyopamuthigululwakalo , lago enene oondika kutya oshigwana shaaTopnaar oshili kondje yomautho gopaveta ga muni ngoka taga eta uuwanawa wopankalathano nopamahupilo.’ Kooitjie a ti.

Opo ku yandwe eyonagulo lyomahala guuthiga waaTopnaar, oshigwana shika osha dhikepo olutu halu ithanwa Topnaar Heritage Foundation mewiliko lyelelo lyopamuthigululwakalo. Olutu nduka oluna oshinakugwanithwa okukalekapo omahala gondjokonona ngoka  ga simana.

“Otwa ndhindhilike oshiponga kutya otatu vulu oku kanitha omahala ngoka ngele ina tu kotoka,’ osho Kooitjie ngoka ena omaipulo a ulike.Okwa tsikile a ti omapekaapeko gomuule, noshowo aatseyinawa oya koleke kutya omahala ngoka oga simana pandjokonona noshowo pamuthigululwakalo.

AaTopnaar oye shiwike nawa muunongo wawo mokulongitha oontanga dhomatanga haga ithanwa !nara melon, ngoka haga mene mombuga ya Namib.

Oshiyimati shika shina omakwega osha tseyika kutya oshina oshilonga mokupanga omavu na ishewe osha simana ongo oshitopolwa shiikulya yoshigwana shika.Omatanga ngoka olundji haga mene moondeina dhomavi dha kunduka Ombaye ohaga likolwa lumwe omumvo kehe. Na ohaga longwa nago pahedhi dhaaTopnaar mboka haya longitha omikalo dhopahedhi okuteleka nokuningamo omagadhi moontanga dhomatanga ngoka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here