Okweenda iinano iile okuya kiipangelo eshongo natango

0
186

KuNuusita Ashipala

 

ONGWEDIVA-Uundjolowlele wopetameko owuli natango ompumbwe yopetameko onene muNamibia lyamanguluka. Epangelo lya Namibia oli ilongela okupandulwa molwashoka olya faalele aantu omayakulo guukalinawa popepi nayo, nonando natango aantu yokomikunda ohaya ende iinano iile opo yathike komahala guundjolowele ngoka.

Epangelo otali kuthilwako egala molwashoka otali tsikile oku tunga uupangelo uushona miikandjohogololo ya yooloka .

Epangelo otali pandulwa wo unene tuu sho lya etele aantu mboka taya lumbu nombuto yoHIV no AIDS omiti dhokulelepeka onkalamwenyo, ndhoka hadhi ithanwa Anti-Retroviral[ARV] kuyo. Ngaashi sha konekwa miikandjohogololo oyindji aantu mbaka ihaya ende we iinano iile oku ka taamba omiti dhawo ndhika ndele yo oha ye dhi etelwa miikandjohogololo yawo lumwe moshiwike kehe.

Nando ongeyi oshinima shoshigwana tashi ende iinano iile miitopolwa yokuumbangalantu woshilongo natango inashi hulapo, konima yomimvo 24 dhemanguluko.

Oshiholelwa omunahambo muuzilo wOkatyali  okwa ti iipangelo oyi shiwike ashike kaantu mboka ye li popepi noondjila nenge mboka ya kala miilando. Omunahambo nguka a popi kombinga yonkalo ondhigu moka ye nooyakwawo yeli okwa ulike omaipulo ge kombinga yokuthika koshipangelo ati shika otashi kala iilongankondo ngele ando omuntu oku adhike komukithi omudhigu mombuga moka yeli taya litha iimuna.

Iinano iile mbyoka aantu yamwe yena okweenda oku thika kiipangelo oya yugu aantu yamwe oompito oku ya kiipangelo iinene hoka epango lili hwepo okuyeleka niipangelo moka yo ya pangwa lwotango. Shika oshili ngaaka molwashoka iipangelo iinene oyi li momwaalu omushona noshikwawo oyi lyaathane kokule oshoka miitopolwa yimwe otashi vulika mwaana oshipangelo oshinene hoka haku tuminwa aavu mboka itaa ya vulika okupangwa miipangelo mbyoka iishona.

Oshinima shika ohashi kala oshidhigu unene pethimbo lyuusiku uuna uupangelo uushona wa edhila .

Oshikwawo ooshoka kutya aakwashigwana inaya pewa uuyelele nkene taya ikwatha yoyene momagumbo uuna yaa adhika kuuvu mokati kuusiku. “Omathimbo gamwe omuntu ngele okwa adhika kuuwehame, mwene gwegumbo oha ka konga ekwatho kaashinda mboka yena osheenditho, onkene omathimbo gamwe oonaku ehama mbaka iha ya thikiko koshipangelo.

Omashongo gamwe haga tsakanekwa puupangelo uushona oongoka gaakiintu aasimba mboka yamwe ihaya yi komathulo nenge ihaa ya thikiko pethimbo omolwa iinano iile okweenda oku ya kuupangelo.Pethimbo ndika opena uupangelo uushona wa tungwa konyala moshikandjohogololo kehe, ndele mbuka owuna ashike iikwathitho yopetameko, okuyeleka unene noshigwana shomomudhingoloko moka muna okapangelo hoka. Kakele keshongo lyiinano iile mbyoka aavu yena okweenda , aayakulwa puuklinika oya taalela eyakulo lyethimbo ele  molwaashoka aantu ohaya kala oyendji omanga aapangi nenge aayakuli, oyomwaalu omushona noonkondo.

Shika osha thiminika opo aayakulwa puukilinika ya kale haya penduka oongula oonene opo ya ka kale komeho gomukweyo uuna uupangelo wa eguluka.Ishewe opena uupangelo wumwe mpoka pena aapangi itaaya longo ngaashi ya ganena oshilonga shoka kokutya mbaka , oya tsikila natango okugandagula noku ula nayi aayakulwa yawo noku ya popya omakambilaka.

Nando opena omashongo ngoka gafa oondundu oonde , eyopaleko lyiipangelo ngaashi shaNandjokwe Lutheran Hospital noshowo shoka shaShakati Intermediate Hospital ogena okupandulwa. “Ndika endhindhiliko kutya epangelo olina oshimpwiyu kombinga yepango lyomumvu komutima, onkene olya tokola okuopaleka oonaasalela ndhika opo aapangwa ya yakulwe momudhingoloko gwayela,  nogunuuyogoki ,” omupangi gumwe a ti.

Oshikwawo eitaalo kutya eyakulo nepango miipangelo yopaumwene olyo ewanawa kamana otashi vulika likale oshinima sha hulapo mbala molwashoka iipangelo yoshigwana oya tameka okugandja omayakulo gethike pamwe naangoka giipangelo yopaumwene nenge ge vulepo nookuli, naashika oshi shi okupelwa epangelo omake.

Nando egandjo lyomiti miipangelo otali ende nawa, eshonopeke nehupipiko lyomikweyo omile puukilinika olya pumbwa okulongwa kulyo neitulemo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here