Ovakalongo ove udite nai va ninga efimbo inava futa omeva

0
169

ONGWEDIVA – Okudja muAguste wodula ya dja ko,ovalongifi vomeva moshikandjohoololo shaKalongo ove udite oudjuu oku ka futa omavalulo omeva kOutapi pena eekilometa 70 ilo kombelewa yokOshakati pena eekilometa 60. 

Omukwashiwana ina hala ku tumbulwa kedina, okwa lombwela oshikundaneki  Kundana oupyakadi woshiwana hashi teke peepomba domomikunda.

Oupyakadi owa tameka petameko laAguste wodula ya dja ko, eshi ovavaluli veenomola delongifo omeva koitukulwa aishe yoshilongo, ve liteeka ku ongela omavalulo elongifo lomeva molwaashi vamwe ohava futwa N$300.00 poo pena vamwe ihava futwa  sha.

Ove li popila kutya ohave li yambe oinano ile okwoongela omivalu delongifo lomeva ndele ihava futwa nande va longa noudiinini. Okwa holola kutya, okudja Aguste wodula ya dja ko omeva inaa futwa, molwaashi kape na ou ta dulu kweenda oshinano taka futa N$10.00 delongifo lomeva.

Okwa holola nghee konima yeedula diniingholi (2007)  hava longifa omeva eshi a li kepangelo, petameko ova li hava  teke oshali, tava tameke oku futa ombilixa ngaashi,meelitera 10  ohava futu eesende 15, olitera 20 ohava futu oosenda 20. Eshi va ka tameka ku futa koNamibia Water Corporation ofuto natango oya li xwepo oodola N$6.10 mocubike meter.

Omukwashiwana oku udite kutya, pokati opo ovakufi ko veenomola ova ka tameka ku kufa ko eenomola patumakano eshi sha eta edundakano noshiwana otashi nyokomwa. Ovalongifi meva ovena oudjuu wokweenda oshinano shile oku ya keembelewa doNAMWATER kOshakati ilo kOutapi oku ka futa, navali hava longifi vomeva aveshe ve na oukefa veendjukifi koNAMPOST , oko omufuti keshe e na ku yandja ondjukifi yaye shashi ovanambelewa voNAMWATER ihava tambula  oimaliwa peke.

Oshiwana osha pula pa tulwe ometer pokati kendoloma lomeva netemba lokuxwiila oimuna opo omuxwiili keshe a shiive omwaalu oo e na ku futa konima yexwiilo.

Onghee nava konge ou te shi dulu.

Omunambelewa mombelewa yoNAMWATER mOshakati Moses Shakela eshi a nyamukula koshikundaneki Kundana okwa ndungika  omukwashiwana a twale oupyakadi waye kombelewa  yeandjaneko lomeva komikunda oyo ya landula etokolo lepangelo.

Omwedi keshe ovanambelewa ohava shiivifa efiku tave ya ku futifa oimaliwa keembelewa dookansela moikandjohoololo oshikando shimwe momwedi keshe, nande inava tula po efiku lofaafaa.

Ohava ingida moradio yOshiwambo. Ta koleke kutya omulongifimeva, ota dulu ku futa kombaanga yoFNB  ilo koPoosa keshe, shama ashike ta yandje oumbangi wonomola yoshitaimunino shavo ilo ota dulu ku futa keembelewa doNAMWATER  moitukulwa .

Kombinga yondilo yofuto yomeva okwa pula omukwashiwana  a yandje oumbangi waye.

Ta lombwele ovo ve na omapulo va dengele kombelewa yoNamwater mOshakati kongodi yonomola 065-714200 tava pula Moses  Shakela ile Tomas Shiikwa.

 

Komutoolinghundana 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here