Aadhani muudhano wotango pokati kaatiligane naaluudhe taya tsakanene

0
173

KuCarlos Kambaekwa

 

WINDHOEK – Omanga inaashi tseyika koyendji pethimbo lyuukoloni wokakombo noludhi wa li wa lula noonkondo, uudhano wopambili wetanga lyokoompadhi pokati kospana yaadhani aaluudhe nospana yaadhani yiilumbu, owa ka lundulula onkalo nomadhiladhilo gaantu yaNamibia kombinga yuudhano pokati kiilumbu naaluudhe. Aakalimo yoshilongo pethimbo ndiyaka hashi ithanwa South West Africa kohi yepangelo lyoonalunanga dhokatongo dhaSouth Africa oya li ya mono kutya ombepo yelunduluko otayi pepe nomuudhano.

Osha kutha epando lyaadhani o22 uule wominute 180 oku itaalitha epangelo lyopethimbo ndiyaka kutya aaluudhe naatokele oyena iinima oyindji monkalamwenyo yawo ya faathana na otaya vulu oku kala pamwe mombili nomengungumano.

Sho ongundu yaadhani yane kokutya Japhet “Stone” Hoeseb, Willem Hans, Oscar Norich na nakusa enyakwa muudhano wetanga Simon “Sisingi” Hiskia, ya etapo edhiladhilo oku ninga po uudhano pokati kospana yimwe oyaaluudhe nonkwawo oyaatiligane, ethaneko ndika olya gandja ompito opo ospana kehe yuulike oonkondo dhawo kombanda yonkwawo unene tuu kwa li tashi talelwa molwaala lwaadhani.

Elelo lyomoshitopolwa olya kala inaali hala okugandja eziminino opo uudhano mbuka wu ye komeho ngaashi sha longekidhwa, oshoka olya li li na omaipulo ngele egongalo ndyoka ita li ka eta ehilathano lyopamihoko pethimbo ndyoka.

Konima yoonkundathana  noshowo oonkambadhala dhilwe dhopaudiplomate, uudhano mboka wo pandjokonona owa ziminwa nowali wa dhanenwa pokapale Suidwes Stadium, hoka nena haka ithanwa Hage Geingob Stadium.

Omanga aatokele ya li taya dhanene okuulika kutya oshipa oshitokele osho tashi ti pii, aakondjithi yawo aaluudhe oya li taya dhana omolwa okuuva uuntsa kutya nayo aantuu yolela na ishewe oya li taya dhana oku konga uuthemba wu thike pamwe noshowo oku hulithapo okatongo kokakombo noludhi hoka kali wo nomuudhano wetanga lyokoompadhi.

Omudhani gwokomeho gwoChief Santos, Celle Auchumeb okwa li a tulamo ookoola nongeyi ospana yaaluudhe oyo ya li komeho na okwa li sha tegelelwa yi sindane, sigo oosho omuhikihiya [ngoka a li oshilumbu] ape ospana yaatiligane openalti kaaku shiwike kutya oya zi peni konyala pehulilo lyuudhano.

Omukwati, Bonnettie Niilenge, okwa kwatamo etanga ndyoka, ihe omuhikihiya okwa ti na li thangwe ishewe oshoka aniwa omudhani gwo Blue Waters okwa inyenge omanga etanga lya li inaali thangwa.

Omuthangi gwetanga ndyoka okwa palutha ishewe okutulamo openalti ndjoka, omuhikihiya okwa ti etanga nali thangwe ishewe olutitatu nopwaana omatompelo kutya omolwashike. Onkambadhala ontintatu etanga olya yimo mokoola nuudhano mboka owa hulile, moospana ndhika mbali dha dhana shi thike pamwe ookoola ndatu mu ndatu , sho ospana yaatiligane ya hupithwa komuhikihiya ngoka ngele oto tala ina landula ooveta dhetanga ihe okwa fa a ulike kutya ye ongo oshilumbu okuli kombanda yooveta dhetanga. Uudhano mbuka owa ulike kutya aadhani yetanga lyokoompadhi ayehe yamwe onkene omumvo 1977 moshilongo omwa li mwa totwa olutu lwetanga lyokoompadhi lwa kwatelamo aantu ayehe itaashi tala kolwaala lwomudhani.

Ngashingeyi konima yomimvo omilongo 37 aadhani mboka ya li yeegulula osheelo shehanganitho muudhano wetanga lyokoompadhi otaya ka tsakanena muudhano pokapale ka Ramblers Stadium mOlyomakaya yomasiku 29 gaMaalitsa nuumvo.

Oyendji yomuyo oye li momimvo dhuukokele na, otashi vulika yaa kale, yena oonkondo ndhoka ya li nadho pethimbo ndiyaka ihe mbaka otashi vulika natango yuulike uunyakwa wawo mboka ya li ya ulike pethimbo ya li haya dhana etanga lyokoompadhi . Aadhani ya tegelelwa oku ka kuthombinga omwakwatelwa ngaashi  Ivo de Gouveia, Steve Stephanus, Sammy Alfheim, Ranga Lucas, Oscar Mengo, Don Corbett, Celle Auchumeb, Ronny Dagnin, Brazello Haoseb, Hasso Ahrens, Albert Tjihero, Nerab Gariseb, Willy Rwida, Ambrossius Vyff na Bigman Nanuseb.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here