Build IT a gandja omagano kegumbo lyaanona lyo SOS pOndangwa

0
169

KuClemence Tashaya

 

EENHANA –  Oshitayi shositola yiitungitho moNamibia yedhina Build It osha uvako ehiyo lyepangelo opo omahangano gopaumwene ga gandje sha koshigwana oku kutha moondjato dhago ongo oshinakugwanithwa shago shopankalathano.

Omuwiliki gwoshitayi shika miilonga yasho yesiku kehe, Joe Shipa okwa shongo wo omahangano galwe moNamibia opo ga landule oshiholelwa shehangano lye moku kwathela wo oshigwana  shoka shili mompumbwe unene tuu aanona mboka yeli monkalo yaa li nawa noshowo mboka ye li moluhepo. Shipa okwa popi ndhika pethimbo oshitayi shehangano lyawo sho Build IT pOndangwa sha gandja oN$20 000 kegumbo lyaanona lyo SOS pondoolopa oyo tuu ndjoka oshiwike shayi. Oshimaliwa shika osha gandjwa molupe lwotjeke.

Egumbo lyaanona lyomOndangwa ohali sile oshimpwiyu aanona yoothigwa naamboka yeli moluhepo ye vule paanona o500. Oyendji  yomaanona mboka taya silwa oshimpwiyu oya za poomwedhi mbali sigo opomimvo 13. Yamwe yomaanona mbaka oye li natango mesiloshimpwiyu lyesiku kehe omanga yalwe oha ya yi komanongelo gopevi.

Omuwiliki gwo, SOS Village, Haufiku Serbaber okwa indile wo omahangano galwe opo ga kwathele moku gandja omagano ngaashi giikulya noshowo iizalomwa. Okwa ti iimaliwa mbyoka egumbo lya pewa ku Build It ota yi ka longithwa molweendo lwoku ka talelapo koSwakopmund.

Okwa ti nando aanona ayehe oya shangwa kUuministeli Wuukashike kookantu, no hawu taamba iimaliwa ye kwathelo kehe omwedhi, mbyoka inayi gwanena moompumbwe dhawo adhihe.Iimaliwa mbyoka Serbaber Haufiku okwa ti ina yi gwana oku kandulapo oompumbwe dhaanona noshowo dhewiliko lyegumbo ndyoka.Onkene natango okwa endulula eindilo lye kaanangeshefa opo ya kwathele okuyambidhidha omalongekidho ga yooloka gegumbo ndyoka.

Egumbo ndika ohali kwatha aanona mboka ye li moshiponga, pwaana ondjoolola kutya omunona ogolwaala olungeleni, o shigwana shini, noshowo ogwe itaalo lya tya ngiini. Egumbo ndika oha li pe uunona mbuka ehala lyokukala lyaaluhe sigo uuna ndoka mbuka wa koka noku ninga aantu aakuluntu yi ithikamena kuyo yene.

“Omolwa omakwatho gaagandji yomakwatho okuza pondje ga shonopala, omutengenekothaneko gwetu gwonuumvo ogwa tetwa nenge ogwa shonopala, naashika oshetu thiminike oku gandja ekwatho inaali gwanapo komunona kehe.Onkene otatu indile aanangeshefa yomomudhingoloko opo ya kwathele moompumbwe dhomunona omu Namibia esiku kehe,” Haufiku Serbaber a ti.

Omuwiliki gwegumbo okwa ti iinyangadhalwa yilwe mbyoka yi na oku tulwa miilonga pegumbo mpoka ongaashi edheulo lyokugandja ekwatho lyotango ta li ningilwa aaniilonga yopo SOS .Edheulo ndika okwa tengenekwa tali ka pula N$15 000 mwakwatelwa omulalo noshowo osheenditho.

Omahangano ngoka ga tothwamo pethimbo ndyoka ongaashi New Era Publications, Ombaanga yoStandard, Ombaanga yOtango yOpashigwana, Ombaanga ya Venduka, naandjoka yoNedbank.

Omagumbo galwe go SOS gaanona otaga adhika moshitopolwa shOmusati noshowo moTsumeb moshitopolwa shaShikoto.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here