Egwedhelo lyoondando yooTaxi na li ende kashona

0
194

KuClemens Handuukeme Kashuupulwa

 

Omagwedhelo guutaxi kehangano lyuutaxi nofuto yoodola, N$10 okutameka mesiku April 1, 2014 inaga talwa nawa. Ishewe, kageli pomuthika gwiiyemo yaaniilonga mboka ha ya mono oshimaliwa shili pevi.

Oyendji yaaniilonga mbaka oyo ha ya longitha uutaxi okuya kiilonga.

Osho shili, ondando yomahooli oyi li pombanda noonkondo nosho wo oompumbwe dhopauntu, ngashi omeya, iikulya, olusheno, okufutila omagumbo niizalomwa.

Ashike ofuto yuutaxi ngele ota yi ende yuuka pombanda ngeyi, ota shi  vulika ongeshefa yuutaxi yi ka kale ita yi ende we nawa, oshoka, itayi ka mona aantu okuya fala kiilonga no kuya shuna komagumbo, unene tuu ngele omuniilonga  ota futu oodola N$10 mesiku shoka ta shi eta a ka fute oodola N$500 komwedhi.

Aaniilonga oyendji mboka ye li kokule niilonga oha ya kala po ashike noshimaliwa shi li kohi yoodola dhi li pokati koodolaN$500 no N$800. Yamwe mboka ha ya longo moongeshefa dhopaumwene oha ya kwata  oodola N$600, yo oyo oyendji ha ya longitha uutaxi.

Aantu mboka yena iiyemo iishona ya tumbulwa metetekelo ota ya kala nuudhigu oku ya kiilonga nokuza ko, oshoka oshimaliwa ita shi gwana okufuta olweendo noompumbwe oonkwawo dhopauntu.

Shino ota shi eta omaipulo omanene kutya omahupilo gaantu mboka yena iiyemo iishona ota ga ka kala ga dhigupala.

Yamwe otaya nyengwa oku ya kiilonga shoka ta shi ka thiminika aagandji yiilonga ya ninge haya ka tala aaniilonga yawo yo ta ye ya shunitha komagumbo. Yaamwe yomaaniilonga otaya ka  ninga haya faalelwa kaantu mboka yena iihauto yo taya ningi haya futu oshimaliwa oshishona okuyeleka naashoka ta shi pulwa kehangano lyuutaxi.

Oshinima shoka otashi ka dhipaga ongeshefa yuutaxi moshilongo.

Osho shili, ondando yomahooli ndjoka yi li pombanda oye eta ekanitho mongeshefa yuutaxi oshoka niitenda yiihauto oya ninga ondilo noonkondo.

Ondi wete ngaa kutya otwa pumbwa tatu ende kashona mokutula oofuto dhuutaxi pombanda opo ongeshefa yuutaxi kayi, kuthwepo kaagandji yiilonga nooyene yiihauto yopaumwene.

Oshoka aagandji yiilonga itaya vulu okuninga ongeshefa kapuna aaniilonga medhina lyuutaxi wa ninga ondilo.

Ishewe, ooyene yiihauto yopaumwene nayo oya pumbwa oshimaliwa okufuta omahooli opo yiigwedhele okuza koondjambi ndhoka haya mono.

Omukalo gumwe omupu okufaalela aaniilonga kiilonga popepi naampoka ha ya longo yo taya monopo wo sha.

Pethimbo ndika lyoondando ta dhi yi pombanda nomangeshefelo ga ninga omadhigu, oofuto dhuutaxi odha pumbwa wo okuningwa nomakonaakono gokukalekapo ongeshefa yuutaxi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here