Elongifo nai lomalodu ota li shunifa oilonga monima

0
171

Nonande Namibia e na ovanhu vahapu veli mepipi  loku longa, ovo va kwatela mo ovahongwanhu vahapu, ve na eedjapo doungelewa wopombada, vamwe vena nokulu eembadi dopombada ile tava longo peendodo dopombada, vahapu vomuvo otava yelekwa noiti yadjalekwa eenguwo.

Eshi osha hala kutya, omolwa elongifo nai lomalodu, Ovanamibia vahapu otava hepeke ounyasha, eedjapo, eembadi, vo tava hepeke oipundi. Koilonga ohava iko ashike edina ashike ita va eta po sha.

Omunhu ota dulu nee oku eta po shike poilonga ngee oha i koilonga eli koshi yodungo? Osha didilikwa kutya ovanhu vahapu ohava ovo ve na oupyakadi wokunwa nai omalodu oveli longa po omikalo dihapu monghendabala yoholeka oukwatya wavo woukolwe, voo va denge nee nawa iokopi.

Dimwe domomikalo odo hadi longifwa nena ongaashi oku tulika eendjafa koipundi, ile tava fiye oundjato vopeke meembelewa, nelalakano opo ovanhu veli pule kutya omo veli monhele yoilonga ashike paushili, ovanambelewa ava luhapu ohava kala va ya komaubo va ka kofa shaashi itava dulu mo meembelewa omolwa oukolwe wefiku la pita, ile nokuli vaya koundingosho vaka nwa. Vamwe nokuli ha va i pondodo opo to hange ve li patela meembelewa va kofe nawa ile veli denge moikopi ile momalodu oo va etelela kombelewa.

Ova otava yelekwa nondjafa ya djalekwa oshiti, ile omukonda woshihati.

Ashike Omuwambo oha ti, ekoto olili pamwe noulai. Sha hala kutya, nande fiya ondjafa ya lekwa koshipundi ile u fiye okandjato mombelewa, oshidjemo shoilonga yoye, oshina oku ku pangula. Osheshi ashike vakwetu ovo voku enda tava pungauka, nomesho matilyana voo tava kangheke outuwa nukukofela momaroobota iha va kala vena ko nasha nande oilonga yavo oikale ina i wanifwa po. Shamha ashike omwedi tau fi vamone oshimaliwa vaka fute eengunga peebotolo domwedi wa djako, vo vanwe po oufilinga ava tava xupupo, tava twikile nokunwa fiyo ta papu.

Kakele koilonga yomeembelewa, oilonga yomomapya omo hamu xupu vahapu, nayo ohai kwatwa yoo moshipala naluhapu omapya ohaakala inaa limwa nande nande omolwa omalodu.

Pefimbo eli lomaongo sha hanya nee. Omapya okwa ninga omaputu, oilya tai file momwiidi, medina ashike loukolwe.

Ou a tile omaongo oma(h)ongolola mwenyo ina puka.

Pokwenye nee pefimbo nopefimbo ngeno lokuteya, malwa manene, ovanhu ota va imbi ashike “tombo efenge mwali wange”.

Ovanamibia vanyengwe nomefiku lomailikano, ovanhu ota ve li patele membaa va shive vanwe. Ovanhu va ninga eenguvi omalodu, ndele nokulididimika iha va dulu vali.

Eshi sha pumbiwa moshilongo omu exungomwenyo la kwata moiti, meenhele doilonga nomomikunda oku kwafela ovo va pikwa komalodu, opo ashike oshiwana tashi xupifwa komukifi ou.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here