Ka si sho ka nina ongongo

0
332

KuMaria Namupala

 

ONAYENA – Okanona  koomvula heyali komomukunda Onankali oka si petameko lyoshiwike shika sho ka nina ongongo.

Fillemon Fillemon okwali a ka litha na yakwawo  ngaashi ngaa haya ningi shito, ashike mbela sho taya litha oya kala taya thithina oongongo na yakwawo naasho aka nina ongongo oye mu kwata noku hulitha owala oondjenda dhe pethimbo olyo ndyo.

Okanona hano oka adhika opo ka tameke oshikunino, oshoka oka ninga ethimbo inaa ka hala okuya kosikola, yo aakuluntu yako taya inekele nee gumwe gomomukunda gwayo opo a kale nako ye ta kala he ka fala kosikola

Paulina Ugwanga okwa tseyithile oshifo shika onkundana yoluhodhi, ta tseyitha kutya oshiningwanima shika sho sha ningwa megumbo ka limo okwali aya kongeleka. “Onda dhengelwa ashike ongodhi kutya Fillemon okwa nina ongongo ashike okuli monkalo ombwinayi, tandi ziko ngaa ando tandi endelele ndi ka tale sho sha ningwapo, oku thika nee pehala mpoka onda adha Fillemon a hulitha nale na kandi na we sho te vulu oku ningapo,” Meme Paulina ta ti.

Paulina okwa holola kutya okwa pewa Fillemon kaakuluntu ye mbono yeli oludhi lwaayelele konima aashike yoshiwike, “ashike nani ehalo lya Kalunga halyo lyetu, onda dhengwa unene ondhimbo onene na onda tyololoka kandi nawe iitya nomatumbulo, shalongwa shapwa”, ta gwedhako.

Paulina okwa ti ota indile Kalunga e mu pe oonkondo  ye a thetepo omahodhi gawo oshoka oshiningwanima shika oshombaadhilila sho osha halutha oomwenyo dhoyendji.

Aakuluntu ya Fillemon oya ti  oya tengeneka efumviko  li ningwe metine oshiwike shika  ngele omudhimba gwapu oku tandwa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here