Olye eshi omumati ou?

0
279

KuHelvy Shaanika 

 

OSHAKATI – Opolifi moshitukulwa shaShana ota i kongo ofamili ile oo eshi ovapambele vokamati kokambolo oko ka ninga paife hanga eemwedi nhatu positaasi yopolifi mOshakati.

Okamati aka taku tengenekwa keli mepupi leeula 15 fiyo 17, ka kushivike edina lako, koo vali ka kushivike kutya oka dile peni.

Omukulunnhu wopolifi moshitukulwa shaShana Komishina Ndahangwapo Kashihakumwa okwa ti, opolifi oi na oudjuu moku popya nokuudafana nokamatyona oko shaashi iha ka popi elaka loshimbolo olo ha li longifwa pambelewa, oha ka ulike ashike.

“Shimwe vali okamati aka kake shi kulesha nokushanga ngeno ketu lombwele kutya oko lye nokadile komukunda peni.

Otwa kendabala oku ka ingida moraadio, pamwe ofamili yako ta i ka ilepo, ashike fiyo onena kape na nande omunhu umwe euya ta ti pamwe okwa kanifa okaana.

Oha tu fekele kutya pamwe oka dile koAngola,” Kashihakumwa ta ti.

Komanda womatanga ta hokolola kutya okamati oko oke uya ashike kukovene positaasi eemwedi nhatu da pita, novapolifi ove ka didilika nee eshi ka kala haka uhala nokunangala pominghulo domatungo opolifi.

Opolifi ta i tameke nee ngeno oku ka pula pula.

Ouyelele oo ka yandja paku ulika, otaka ti oka dja komukunda ile konhele ili kokule kule, xe na ina aveshe ove na omwenyo, noke na oshivadi momutwe lwokoshipala osho ta ka ti oka tuwa kongombe.

“Otwe li vangeka nee kutya, mafiku ota ka ka shiva oku djapo positaasi ndele ta ka ka longifwa, ile kaka longe ile kaka longelwe  oilonga ina i yela.

Omolwaasho otwa pumbwa ofamili ika ile po meendelelo,” Kashihakumwa ta ti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here