Omutuliko gwoongalo a simana gwoko Botswana ota talelepo Katima Mulilo

0
210

Ku Clemence Tashaya

 

EENHANA – Omudhani gwoongalo Omutswana gwedhina , DJ Etrofa okwa tegelelwa oku ka dhana oongalo pokluba ya Chez Ntemba Olyomakaya ndjika poKatima Mulilo.

DJ Etrofa oye omunedhina mokuhika oongalo dholudhi lwohouse notraditional unene Melaka lyoSilozi moBotswana na okuna ongundu onene yaalanduli ye oyendji moshitopolwa sha Zambezi.

Okuna ontseyo yomimvo 10 ongo omutuliko gwoongalo miilonga yokutuma omawi mombepo, ishewe oha opaleke nawa omainyanyudho ngele okwa pewa ompito okudhana oongalo momahala ngaashi ngoka gookluba dhokongulohi.

Omainyanyudho gopoChez Ntemba poKatima Mulilo taga ithanwa , “The Invasion Show” oga tegelelwa nawa kaapulakeni naaholi yomusika yoludhi lwo house no traditional  moKatima Mulilo , okuza tuu nkene poshilando shoka pwa ihulile omainyanyudho omanene gopoKrisimesa mu Desemba 2013.

DJ Etrofa okwa pititha uungalo ookamwe mboka wu holike kaapulakeni yoraadio moBotswana noshowo moKatima Mulilo moshitopolwa sha Zambezi.

Uungalo ookamwe mboka a pititha ongaashi hoka kedhina  “Chikave Civombe” na “Dame Cigoma” mbuka otawu fatululwa kokutya Dhenga ongoma onene, wo mbuka owuholike kaapulakeni  moshitopolwa sha Zambezi.

Omulongekidhi gwa Invasion Show noku li omuwiliki gwa Chez Ntemba poKatima Mulilo, Sylvester Simubali, okwa ti omutuliko gwoongalo nguka Omutswana  ota ka thigathanapo nooyakwawo ngaashi  mboka ya za ko Kasane yoo  DJ Sorry Mix ngoka iimba okangalo kamwe kedhina “Chibuku” hoka woo ke holike na oha ka uvika miilonga yoraadio yoSilozi.

“Kakele ko DJ otuna wo aahikingalo naa imbi aape ya za moshitopolwa shaZambezi mboka tatu ka pa ompito opo yuulike uunyakwa wawo. Ethimbo ndika otuna Chase gwetu ngoka ta ka imba poshiithanene shika.

Ongo omwiimbi opo ta tameke tse otwa tokola oku humitha Chase komeho unene okumu pa ompito opo iimbe oongalo dhe dhaza moalubuma ye yongashingeyi yedhina Sandy moka muna oongalo ngashi “Misunga Ifelile”, “Hosaka Kusesa buze bakale” na “Chuchu Wabule,” Sylvester a ti.

DJ Etrofa okwa tula wo omainyanyudho ngaka pepandja lye lyofacebook.

Omainyandudho ngaka oga pitikwa oku ningwa kopolisi poKatima Mulilo.  “ongo ehangano lyoku ninga omainyanyudho tse otwa hala okweeta aahikingalo ya za moshitopolwa sho SADC, opo Katima Mulilo a ninge oshilando moka hamu ningwa omainyanyudho omawanawa moshitopolwa shika muumbugantu wAfrica.,” osho a ti.

“Osha kala ethimbo ele oku eta omwiimbi a za koBotswana, nombala , Chez Ntemba-Katima Mulilo ota ka longekidha wo omainyanyudho ngoka taga ka imbwa ku Orga Family nosho wo ku  Stocky Slizer ya za ko Zambia nokoBotswana.,’ Simubali ta fatulula.

Omainyanyudho ngaka otaga tameke kongulohi na otaga kala sigo ongula yesiku lya landula.

Pugo otapa kala wo ooDJ Nono na DJ Mkhankhara aaZambia.

DJ Etrofa okwa valelwa moshilando Kasane moBotswana, Kasane okuli popepi nomweelo gwopoongamba gwa  Ngoma , ndele ngashingeyi ye okwa kala moGaborone .

Sandy-Sandy Ndereki, gumwe gwomaayambidhidhi aanene ya DJ Etrofa moKasane okwa shanga kepandja lye kofacebook kutya ota ka kala pomainyanyudho ngoka poKatima Mulilo oshoka omuhikingalo nguka okwa ninga ethimbo emu mone okuza tuu nkene a tembukilile koGaborone.

“Itandi vulu okutegelela opo ndiye ko Katima Mulilo ehulilo shiwike ndika.

Ofuto pomweelo oyo oodola omilongo 50 adhike.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here