Omvula ya teyagulapo omiti

0
247

ONDANGWA – Konima ashike yomasiku sho omvula ya tameke okuloka aakalimo yomiitopolwa oyindji unene mbyoka yomOwambo nale  , oya kala  yena enyanyu enene oshoka ka yali yeshi ngele omvula onayi kaloka, oya kala yeyi tegelela ethimbo nuule

Momasiku 23 Maalitsa Omvula nombepo ondhigu oya loko kiitopolwa ya yoolokathana, omahala gamwe ga yuulwa komeya noondjila odhindji ndhono hadhi endwa koohauto nokaantu odha patwa omolwa omeya.

Aakalimo yamwe yomomukunda Onamungundo moshikandjohogololo Olukonda moshitopolwa Oshikoto, nonande ya nyanyukilwa omvula kombinga yimwe oya kwatwa komalimbililo oshoka omvula oya loko nota yi teyagulapo iimeno yawo.

Kuku Elizabeth Teophelus okwa holola kutya omvula onene oya loko nomiti dhe megumbo odha gwapo omanga gumwe gwa dhikulwamo aguhe kumwe nomidhi dhago.

“Omvula oyali ondhigu noonkondo oshoka oyali noshikungulu yo oyali woo noompawe, omiti dhandje odha teyagulwapo kombepo, niilya mepya konyala oyindji oya lala owala omanga omakunde ngono ga adhika opo taga tulako iikalango oya konwako ashike ka tuna shoka tuna ku ninga po ehalo lya Mwene gweshito” Kuku Teophelus ta ti.

Okwa gwedhako woo ta ti, okwa kala eyele hali ti omvula iha yi loko shiyi onkee na yi longe owala ngaashi ya hala, “ otwe yi pula nale nonande oyendji ye wete tayi loko unene ngame ondi wete tayi loko nawa oshoka onda hala ku mona eteyo ewanawa nuumvo oshoka omvula ya ziko eteyo lyetu olyali lya nkundipala noonkondo ” ta ti

Iitopolwa oyindji oya mona omata ogendji na otayi tsikile oku lokwa, iishana oshowo omadhiya ogu udha omeya.

 

KuMaria Namupala

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here