Ovahavali voshikukuta vamwe moHetayi va futifwa N$5.00 mokashako

0
190

 Komutoolinghundana

 

ONGWEDIVA – Oshikandjohoololo shaHetayi oshimwe shomoikandjohoololo moshitukulwa shaMusati, shi na ovakwashiwana omayovi 44 vomomikunda108 hava havala eendja oshikukuta.

Molweefo lehavaleko loshikukuta Febuluali 23,2014 kwa longifwa omatuwa 4×4 avali ovakwashiwana okukufa oikulya koshitauwa fiyo omomikunda molwaashi ololi itai dulu ku pita momeva male, ovanamatuwa ova futifa N$5.00 mokashako keshe koufila.

Eshi osha nyemateka ovatambuli voshikukuta nokulopota kombelewa yakansela waHetayi.

Molwa omuloka wodula ya dja ko wa li unini, oitukulwa ihapu yoshilongo oya dengwa koluteni, novalimimapya keembinga dihapu ova pumbwa ekwafelo loikulya.

Moku uda ehokololo lovakwashiwana va futifwa,  kansela Bernadinus Shekutaamba okwa kandeka diva omukalo ou.

Shekutaamba okwa pula ngee eshi osha udafanwa tuu noshiwana ta ti: “Ovakwashiwana va fya nale ondjala hava havala oshikukuta shoushako vatano ilo vahamano oshiwana osha fya nale ondjala no itashi dulu vali ku futifwa”.

Eloli lomunatendera omuumbati weendja doshikukuta moshikandjohoololo ashishe ohali kufa oikulya kOutapi ilo kOshikuku, noku di eta kombelewa yakansela noku ukifwa komandiki komikunda hai tukulwa mepashukilo leekomitee doshikukuta, loohamushanga noovene vomikunda.

Omukwashiwana womoshikandjohoololo oo ina hala ku tumbulwa kedina, okwa koleka ehokololo eli ta pula:”Omatuwa avali keshe limwe ola tuta oikulya ei okudja koshitauwa lwoikando ivali, ngeno itaa futwa omahooli . Otae li yambe ashike?”Omangha omukwashiwanaumwe a pandula  kansela  eshi a kwafela vamwe va li va nyengwa kofuto.

Manga inaku tendululwa eengaba doikandjohoololo odula ya dja ko, moshikandjohoololo shaHetayi omwa kala omandiki okuvahavalela eendja 60, konima yetendululo omikunda ngaashi Onampira, Oshuungu, Omulamba waShikuku oda ya koikandjohoololo imwe shaShikuku noELim.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here