Shikukutu ota ka kondjela epapa lyoWelterweight lyoCommonwealth

0
202

Komutoolinkundana

 

WINDHOEK – Omudhengingonyo gwaNamibia a tseyika nawa  Sacky Shikukutu, nedhina lye lyomobokisa, Izinyoka okwa ya koNewcastle, shaUnited Kingdom opo a ka kondjele oshishani mondjundo yo Welterweight shoCommonwealth. Izinyoka ote ki itaalela nomukondjithi gwe Frankki Gavin, Olyomakaya ngaka.

Omubokisi nguka hadhenge oongonyo oondhigu mondjundo ndjoka yo Welterweight ota ende pamwe nomudheuli gwe, ngoka wo eli gumwe gwaadheuli dhingi muudhano wokudhenga oongonyo menenevi Africa, Nestor Tobias. Nguka oye omuwiliki nomutotipo gwehangano lyokudheula aadhengingonyo, lyedhina MTC Nestor Sunshine Boxing Academy, molweendo olwo tuu ndoka Shikukutu ota ende wo na Siegfried SBK Kaperu ngoka oye ta kala mokolonela ye noku kwathela puufudhopo pethimbo lyolugodhi.

Shikukutu oye enyakwa mondjundo yo Africa Welterweight Interim yolutu lwoongonyo lwoWorld Boxing Organization (WBO) na oku li ponomola onti 12 muuyuni omanga Gavin ngoka oye enyakwa lyoCommonwealth mondjundo ndjika oku li pombanda ya Shikukutu nomahala geli ga heyali pamuthika guuyuni.

Gavin otaka kala oye omukondjithi a kindja gwa Shikukutu sigo oompaka. Izinyoka okwa kondja omalugodhi 19 moka a sindana omalugodhi 18 na okwa kondja olugodhi lumwe shi thike pamwe nomukondjithi gwe. Ondjokonona ndjika osha yela otayi pe kehe omukondjithi gwe omahwilili ngele te yi uvu nenge te yi lesha.

“Ngame ondi shishi nawa kutya otandi ka kondja nomukondjithi gwandje a kukuta ishewe ye okwa tulwa pombanda kwaamboka haya gandja nokutala ongushu yomudhani muudhano mbuka, ihe nando ongaaka omudheuli gwandje okwa longa ashihe okulongekidha ndje omolwa olugodhi nduka lwasimana,” osho Shikukutu a popi neinekelo.

Okwa ti epaya lyoCommonwealth oshishani shasimana moLondon noshowo muuyuni auhe onkene okwa tokola oku longa kehe shoka ta vulu opo epaya ndyoka eli etelele kegumbo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here