WHERE OTHERS WAVERED – Okudhika ombelewa yoSWAPO mo Dar- es- Salaam

0
282

Onda li ongame awike mo Dar-es-Salaam konima yoku galuka kwandje ko New York petameko lyomumvo 1961. Omuntu gwotango ngoka a joina ndje okuza ko South West Africa okwa li omukulukadhi Putuse Appolus, omupangi ngoka a li a tidhilwa ko South Africa koonalunanga okuza mo South West Africa. Nguka okwa thigipo uumbugantu wa Africa a pitile mo Rhodesia lyokuumbugantu nolyokuumbangalantu. Omanga inaa thika ko Dar-es-Salaam okwa kala manga ethimbo moprovinsa ya Katanga muumbugantu wo DRC nena, opo ihe okwa ka thika koTanganyika hoka eya  eta ningi oshilyo shi ipyakidhila shoSWAPO.

Pethimbo nda galukile moTanganyika oshilongo shoka ka shali natango sha mona emanguluko ndele osha li owala sha pewa oku ilela shoshene okuza mu Mai omumvo ngoka. Shika osha ka pewa emanguluko lyuudha momasiku Desemba 9, 1961 nokonima osha ka ithanwa ongo United Republic of Tanzania. Omolwa onkalo yoku ilela shoshene noshowo okumona emanguluko kwasho, iilonga yo SWAPO oku kondjela emanguluko lya South West Africa oya pupalekwa.

Pethimbo ndili mo Tanganyika onda ndhindhilike kutya ontokolwa ndjoka yonomola 1514 ya pitithwa kOshigongi Shaayehe shIigwana Hangano  pehulilo lya Desemba 1960 oya koleke oSwapo melalakano lyayo ongo olutu lwopapolitika. Naandjika oyetu nkondopeke opo tu ye komeho nomikalo dha yooloka dhekondjelomanguluko kakele koku shangela noku tumina omakemo getu kIigwana ya Hangana. Otwa kala wo twi ikwatelela montokolwa ya pitithilwe koshigongi shAayehe shaantu ya Africa shoka sha etelwepo ku Kwame Nkrumah omumvo 1958, shoka sha koleke uuthemba waantu yAfrica oku longitha omikalo kehe oku kondjitha iilongo iikolonyeki, mundhoka mwa kwatelwa nelongitho lyiikondjitho.

Oshigongi shika shopandjokonona osha ka landulwa ishewe koshitiyali sha ningilwa mu Tunis mu January 1960, moka mwa li mwa kala Mburumba Kerina. Pethimbo ndyoka otwa li twa tegamene kutya South West Africa ota ka manguluka okupitila moonkundathana noshowo meidhopemo neyambidhidho lyIigwana Hangano. Ngaashi ndali ndeshi tumbula palwe membo ndika omolwa ehepeko nethindilo kongudhi lyaantu yaSouth West Africa kepangelo lyokakombo noludhi lya South Africa iilongo mbyoka yali ya manguluka moAfrica kokutya Ethiopia na Liberia oya li ya tameke iihokolola yopaveta kOmpangu yUuyuki yOipagwana oku tamaneka South Africa omolwashoka ina gwanithapo omautho ngoka ge li meuvathano lyoshinakugwanithwa shoka a pewa kIigwana Hangano ongo oshilongo tashi tonatele South West Africa. Oshinakugwanithwa oshinene ooshoka sho ku longekidha aakalimo yomoshilongo shika opo ya vule oku kala yiithikamena kuyo yene noku ipangela yoyene.

Petameko lyaMaalitsa 1961 onda yi koshigongi shAafrica ayehe oshititatu  sha ningilwa moCairo sha Egipiti na oshaningwa mekwatelokomeho lyomuperesidende gwoshilongo shoka, Gamal Abdel Nasser. Ngame onda zi mo Dar-es-Salaam pamwe niilyo yomahangano omakondjelimanguluko galwe, twe ende mondhila yiilonga yomatuko gomombepo ya Britania hayi fupipikwa BOAC, otwa pitile moNairobi sha Kenya noshowo moAden omanga inaatu thika ko Cairo shEgipiti. Mo Nairobi otwa joinwa ku Tom Mboya ngoka ali Amushangandjayi gwo Kenya African National Union[KANU], na James Gichuru ngoka a li omuperesidende gwokulipo gwa KANU, a li ta kalelepo Mzee Jomo Kenyatta ngoka pethimbo ndyoka ali mondholongo ya Kapenguria. Otwa ende wo pamwe na Ronald Ngala ngoka a li omuperesidende gwa Kenya African Democratic Union[KADU] noshowo Martin Shikuku ngoka oye a li amushangandjayi gwa KADU. Pethimbo ndyoka omupeviperesidende gwa KADU okwa li Daniel Arap Moi ihe nguka kali mosheendo shetu oku ya koCairo. Nguka okwa ka ninga omuperesidende gwaKADU konima yeso lya Ngala. Mondjila yetu oku ya ko Cairo otwa lala uusiku wumwe mo Aden, shoka shali natango oshikolonyekwa longo sha Britania, naamuka omwa li okamba onene yaakwiita pethimbo ndyoka uukoloni wa Britania  wa li tawu ende nokuulapo. Aden oshilongo shili kuuzilo womukanka gwa Suez muuzilo wopokati. Esiku lya landula otwa thiki moCairo, oshilandopangelo shEgipiti, moka twa taambwa nomaako geeguluka, twa taambwa kaanambelewa yepangelo noshowo kwaamboka yongundu tayi pangele. Poshigongi shika onda tsakanene naawiliki yoPan Africanist yaza moongundu mbali ya Brazzaville mboka yiitula kumwe poshigongi sha ningilwe mu Desemba 1960,  ongundu ndjika oya li ya kwatelwa komeho kiilongo mbyoka ya li iikolonyekwa longo ya France. Ongundu onkwawo oondjoka hayi ithanwa, Cassablanca ya li mewiliko nomekwatelokomeho lya Ghana, Egipiti na Algeria, yo ndjika okwa li ya tungwa po omumvo 1961 momwedhi Januali. Kaantu oyendji oshikumungu sha South West Africa okwa li tashi longwa no ku ungaungwa nasho kIigwana Hangano, unene tuu kombinga yoshinima shoku tunga oshilongo shoka noku putudha nomukolongekidha aantu yasho opo yi ithikamene yoyene noshowo oku ipangela yoyene, ishewe oshikumungu shoka osha li tashi pulakenwa kOhofa yUuyuki yopaigwana. Shika osha dhigupaleke oonkambadhala dhetu oku uvithako aantu mboka tatu tsakaneke opo ye tu kwathe noku tu yambidhidha, ongo ehangano ekondjelimanguluko. Nando ongaaka oSWAPO oya kala  noku mona ookuume oyendji na oya tameke tayi kolo noku koka ongo ehangano ekondjelimanguluko li shi oku inekelwa. Pethimbo lyoshigongi  onda tsakaneke aakalelipo yomahangano galwe, mwa kwatelwa nomukalelipo gwepangelo lya Yugoslavia, ngoka a hiya ndje opo ndika talelepo oshilongo shawo.Okuza moCairo inandi shuna ko Dar-es Salaam ndele onda tuka nondhila ndu uka koBelgrade sha Yugoslavia, hoka nda ka tsakanena nOmuperesidende Josip Broz Tito naanambelelwa yoparty oshowo mboka yepangelo.Poshigongi shoka ngame onde mu hokololele kombinga yiilonga yuudhudhu mbyoka tayi ningilwa aakalimo ya South West Africa kepangelo lyokatongotongo lya South Africa. Tito ngoka wo a li omweeti  gwomalunduluko  unene tuu sho a kondjitha Nazi Germany, okwa li uuviteko ehokololo lyetu kutya otali ti ngiini oku kala to hepekwa koshilongo oshi zaazaayi. Onkene okwa lombwele aanambelewa ye ya pendje ekwatho kehe tandi pumbwa. Onda li nda pewa omakwatho molupe lwiimaliwa yokwiilongitha aantu yandje, naa ilongi yotango mboka ya tuminwa koYugoslavia oya thiki koshilongo hoka pehulilo lyomumvo 1961. Konima Yugoslavia okwa ka kala oshilongo hashi kwathele SWAPO nomutima aguhe pethimbo lyekondjelomanguluko, mokugandja iimaliwa yuunasikola, edheulo lyopakwiita, noshowo okugandja omatati giita niikondjitho yilwe.

Pethimbo lyoshigongi moCairo shAfrica ayehe onda ndhindhilike kutya South West Africa kali eshiwike koyendji, nomwaalu omunene ogwa li ashike gwa talako oshilongo shika ongo oshitopolwa sha South Africa lyokakombo noludhi. Onkene onda mono kutya ondina oku tseyithila uuyuni kombinga ya South West Africa.

Aawiliki yoshili ngaashi Kwame Nkrumah na Nasser mbaka oya li yuuviteko oshinima sha South West Africa nesimano lyasho. Ngaashi Nkrumah nookuli okwa li a lombwele oshigongi shoominista dhotango dhiilyolongo yoCommonwealth moLondon sha Britania kutya South West Africa oshinakugwanithwa shawo oshoka uuthemba woku putudha oshilongo shoka owa li wa pewa South Africa ngoka a li oshipangelwa longo sha Britania konima yiita yotango yuuyuni. Ye Nasser gwEgipiti ta londodha oshigongi shomoCairo kutya nashi takamithe oshoka Iigwana Hangano otayi longithwa kiilongo yo maimperialista molwashoka Africa ina imanga kumwe mokukondjitha uukolonyeki menenevi. Okwa gandja oshiholelwa sha South West Africa ongo shoka tashi ulike nkene iilongo yokuuninginino wa Europa  tayi yambidhidha South Africa moraata yegameno yIigwana Hangano.

Poshigongo shomoCairo onda li woo nda indile opo Nasser gwEgipiti a kwathele ndje okudheula aakwiita iilyo yoSwapo. Ye okwa zimine kutya ote shi ningi shampa ashike ngame tandi  vulu oku tuma ongundu yaantu taya zi koSouth West Africa mboka yeli iilyo yoSWAPO. Poshigongi shoka okwa kumike iilongo nomapangelo gayo ga gandje ekwatho kehe komahangano omakondjelimanguluko, mwa kwatelwa nokudheula aakwiita yago, opo ngaka ga mangulule iilongo yago kondjoko yuukoloni  nethindilikongudhi lyiilongo yawo.Okwa indile wo iilongo mbyoka ya li ya manguluka yi kotokele aakolonyeki opo kaaya galukile miilongo mbyoka momukalo omupe guukoloni uupe oshowo iilongo mbyoka yaa topolwe kaakolonyeki. Sho nda shuna koDar-es Salaam  onda nyolele Peter Mueshihange moKapa noshowo oohailwa yalwe moSouth West Africa nde ya ithana opo ye ye ko Dar es Salaam mo Tanganyika.

Omvula ndjoka yomilongo 1961 sho yuuka pokati omwaalu gwaantu yetu okuza ko South West Africa ogwa indjipala mo Dar-es- Salaam. Manga omwaalu tagu indjipala ngaaka ngame onda kala tandi ende awike miikando oyindji oku ka konga omakwatho opo ndi uvitheko aantu oshikumungu sha South West Africa opo mboka ye tu yambidhidhe. Pethimbo ndyoka onda kala aluhe nda humbata eshina lyandje lyokutopatopa opo uuna ndili mondhila ngame otandi shanga iipopiwa yandje. Onda li ndina oku longa noku ngungunina onzo kehe ndali ndina uule wethimbo ele.

Okukala moDar es Salaam okwe tu pe ompito yamanguluka okutseyithila uuyuni oshinima shekondjelomanguluko lyoshilongo shetu noshowo oku konga omakwatho gopaigwana, okuyeleka noohailwa mboka ya thigala kegumbo hoka oyendji ya kala noku thindilwa kongudhi noshowo noku thiminikwa.

Okuza moombelewa dhetu moDar es Salaam otwa tameke oku dhika omakwatathano niilongo oyindji, ngaashi okulongekidha oompito dheilongo dhaanasikola yetu tango oku  ya ko Yugoslavia, na otwa longo nuudhiginini oku konga oompito dha tya ngaaka oku dhi monena mboka opo taya zi kegumbo. Peter Mueshihange ngoka oye ali Ominista yandje yOtango yEgameno okwa li a tuminwa kosikola yuulongi noshowo yontseyo yopolitika yomahupilo mo Kivukoni  mo Dar es Salaam. Okuza moka okwa kiilonga ishewe ontseyo yopolitika nomakankameno paNkrumah mosikola yomakankameno ya Winniba mo Ghana. Konima yoku mana eilongo lye okwe tu joina ishewe miilonga yekondjelomanguluko moTanganyika. Pethimbo olyo tuu ndyoka omupangi, Putuse Appolus okwa pewa iilonga yuupangi moshipangelo sha Muhibili moDar es Salaam.

Onkalamwenyo koyendji yomutse oyali ondhigu noonkondo. Yamwe oya li yena oku tegelela opo ya mone uunasikola oku kiilonga, ngaashi Moses Garoeb ngoka eki ilonga konima koUnivesiti yimwe koAmerica, omanga tse yamwe twa kala noku kwathelwa kepangelo lya TANU mewiliko lya Julius Nyerere, ngoka etu kumike tu tsikile nekondjelomanguluko.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here