Aalongwa yokoLineekela Naukushu ya talele po pEenhana

0
273
Laina Sheetekela a tala aalongwa yaakiintu poshiputudhilo shuungomba pEenhana taya longitha omashina okuhonga nawa iipilangi oku longa oosikopa.

KuClemence Tashaya

 

EENHANA – Aalongwa  omulongo yoposikola yaLineekela Naukushu Combined School oya talelepo oshiputudhilo shuungomba shEenhana shoka hashi wilikwa kolutu lwomadheulo lwaNamibia gopaungomba nenge  Namibia Training Authority (NTA).

Etalelopo lya ningilwe oshiwike shayi olyo oshitopolwa nelalakano lyosikola yawo oku pa aanasikola ompito ya uveko noku mona iilonga mbyoka hayi longwa moshiputudhilo shoka.

Aalongwa mboka oya ende pamwe nomulongi gwawo gwo , Life Science, Meme H Mbidi ngoka a ti oya tokola oku talela po osikola yUungomba yopEenhana opo ya tseye nawa iilongwa mbyoka hayi gandjwa poshiputudhilo shoka mewiliko lya NTA.

“Otwa kala noku tala omatseyitho go NTA koTivii ya NBC noshowo otwa lesha ngaka miifonkundana, na ongo osikola otwa tokola opo tu ete aalongwa yetu yograde 10  opo ya tseye oshindji kombinga ya NTA, ndyoka olyo elalakano enene lye tu enditha ,” osho a ti.

Olweendo ndoka lwa li kwathelwa  komunambelewa gwoopolograma dhowina posikola yuungomba yEenhana, Peter Hangula, olwa ulukile aayenda mbaka iitopolwa ngaashi iilonga yombelewa, okulonga nominino dhomeya noku dhi tula mekuma noshowo mevi, okulonga nokuhambula iitenda, okutulakumwe iipilangi noku ninga oosikopa oshowo okutunga omakuma.

Pethimbo ndika enongelo ndyoka oha li gandja ootundi miilongwa yomaithano gopatano.

Theopelus Nghihepa, omulongwa mograde 10 posikola ya Lineekela okwa ti ye okwa nyanyukwa moku talelapo enongelo ndika, unene tuu sho ali inaa tseya kutya NTA oha longo naanaa  shike .

“Okupopya oshili ngame kandali ndi shi sha kombinga yolutu halu ithanwa NTA, ihe ngashingeyi onda mono oshiputudhilo shalwo shimwe muka mOhangwena. Ondina ehalo oku ya joina menongelo ndika oku ilonga shimwe shomiilongwa yopaungomba ngaashi shoka shoku hambula iitenda nenge shoka shewiliko lyombelewa,” osho a fatulula.

Peter Hangula okwa kumike aalongwa mbaka opo yi ilonge neitulemo opo ya mone oosimbole nenge iitsa yili nawa unene moMwaalu nUudhindoli opo ya vule oku ishangitha mu shimwe sho miilongwa ha yi longwa penongelo ndika.

“Otatu mu kwashilipaleke kutya ota mu vulu oku kala yamwe yomaalongwa menongelo ndika ngele omwa piti nawa Omwaalu noshowo Uudhindoli, ihe ngele opuna ngoka a hala oku ilonga ewiliko lyombelewa nena oku na oku kala ena iitsa iiwanawa mOshiingilisa,” osho a kumike aalongwa mboka.

Laina Sheetekela ngoka wo eli omulongwa mograde 10 poLineekela Naukushu okwa li a nyanyukwa oku mona aalongwa aakiintu poshiputudhilo shoka yi ipyakidhila nokulongitha omashina  omanene moshitopolwa shiipilangi noku longa oosikopa.

“Onda hala oku ninga omulongi niipilangi konima yograde 10 nenge ndjoka 12.

Otashi kumitha oku mona aailongi aakiintu aagundjuka taya longitha omashina omadhigu ngoka pwaana nando uupyakadhi washa.

Ngame na ngame omukiintu onkene omolwashike itaandi landula moompadhi dhawo.

Otandi ka longa nuudhiginini okupita Uudhindoli nOmwaalu,” osho a uvaneke.

Meme Mbidi, omulongi gwaalongwa mbaka okwa ti etalelopo ndika olya adha elalakano lyalyo  oshoka olya li lya nuninwa oku kumika aalongwa mbaka.

“Eeno, otwa dhiladhila oku li ninga omumvo kehe opo aawiliki yetu  yomongula noshowo aanangeshefa yetu yoshilongo shika yi ilonge oshindji kombinga yo nakuyiwa yawo, nosho wo omaithano ngoka taya vulu oku ilonga,” osho a ti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here