Embo kombinga yondjokana yina omuyenye tali ka tseyithwa pEenhana

0
223
Omusita Evans Mawarire pethimbo lyelongelo Kalunga moBotswana omanga a li ta tseyitha embo lye, ndyoka kwa kundanwa tali landwa nawa moshilongo shoka noshowo moZimbabwe. Embo ndika otali ka tseyithilwa oshigwana pEenhana Osoondaha ndjika.

KuClemence Tashaya

 

EENHANA – Omusitagongalo omukwashigwana gwa Zimbabwe ngoka a kala moshitopolwa Ohangwena ota ka tseyitha embo lye tali popi kombinga yonkalathano yaahokanathani moondjokana.

Omusita Evans Mawarire ota ka tseyitha embo lye lyoshipalanyolo What he Wants nenge pa ku li toloka ‘Shoka a hala’ pethimbo lyelongelo Kalunga tali ningilwa pEenhana Garden Park Osoondaha ndjika tayi ya.

Embo ndika What He Wants ota li popi kombinga yonkalathano yaahokanathani  uuna taya dhana ohole noshowo oshinima sho kuuva ohole. Mawarire okwa itaala kutya omushangwa nguka otagu ka eta omuyenye gwa kola moondjokana odhindji.

Okwa ti embo ndika otali ka uvithako aakiintu aahokanwa nkene omadhiladhilo gaasamane yawo haga longo noshowo iinima yimwe mbyoka aalumentu yawo haya nyengwa okupopya, kuyo moondjokana.

Omanga aakriste oyendji ya tala ko oku kundathana  okudhana ohole ongo oshidhila, Omusita nguka omuZimbabwe okwa tseyika nawa moku tumbula oongudhi dhohole pokati kaahokanathani pethimbo lye uvitho lye  noshowo pethimbo lyomahokanitho.

Mawarire oku na etegameno kutya embo ndika otali ka thitika omukanka ngoka olundji gu li pokati kaanandjokana unene tuu sho ayehe omathimbo gamwe yaa shiwo naanaa kutya mukwawo okwa hala oku ningilwa shike uuna yeli muudhano waakuluntu.

Okwa ti omuleshi gwembo ota ka uvako iinima mbyoka aalumentu haya nyengwa oku popya moondjokana dhawo ngele tashiya moku igandjelathana.

Etseyitho lyembo ndika olya longekidhwa kegongalo lyongelki ya Faith Pentecostal Church yomEenhana.

Omupopiliko gwEenhana Faith Pentecostal Church, Matavela Hamunyela okwa ti aantu oyendji oya ulike ehalo oku ya ya kale petseyitho lyembo ndika  noshowo peuvitho ndyoka mOsoondaha. Pethimbo ndyoka Omusita Mawarire okwa tegelelwa oku ka popya kombinga yembo noshowo okupopya oohapu tadhi kumike.

“Otashi  hili noonkondo oku uva nkene ta popi kombinga yuudhano wohole mondjokana.

Ondi inekela otashi ka kala tashi hili unene noshiwanawa oku mu mona ta popi shika komeho gongundu yaantu, Hamunyela  a ti.

Omumvo gwa yi Omusita  Mawarire okwa pewa epapa ongo  gumwe gwaagundjuka dhingi.

Epapa ndyoka okwe li pewa pa longekidho lyoshitayi sho Junior Chamber International [JCI] shomo Zimbabwe.

Opolograma ndjika oha yi gandja eyalulo kaagundjuka mboka ye li pokati komimvo 18 sigo 40 mboka ya longo nawa miimpungu longa mbyoka yo ya hogolola oku etapo elunduluko ewanawa momutalelo gwopankalathano noshowo mekwatelokomeho li na elandulathano.

Okwa li a pewa esimaneko moshitopolwa shoohedhinkalelo newiliko lyomudhingoloko.

Oye wo omushangi gwopolograma yelongo yedhina Sex Files. Opolograma ndjika Mawarire pamwe nomukadhi oya li ye yi etapo pethimbo eholoko lyombuto yo HIV/AIDS ya li pombanda moZimbabwe.

Omusita nguka oye wo a shanga embo Dream Big and Make It Happen,ndyoka  ta li kumike  pa shiholelwa aagundjuka moshitopolwa sho SADC opo ya kale ye wete shoka yo ya hala oku adha moonkalamwenyo dhawo.

Okwa li uulikwa ongo omusita gwaagundjuka mongelki omumvo 2005  pethimbo egongalo lyawo lya li li na aagundjuka 50. Naasho a  etapo opolograma ya Sex Files omwaalu gwaamboka ya kala noku ya kongelki ndjika ogwa indjipala okuza po 50 oku ya po 2, 500 moshiwike. Okwe shi pondola wo oku guma noku adha aagundjuka ye vule po 40 000.

Omolwa oonkuluhedhi dhoshi Africa, oshinima shoku dhana ohole ihashi kundathanwa momagumbo ogendji, nopolograma ndjika otayi lalakanene oku kwatha aagundjuka oyendji ya Africa unene mboka yomoshitopolwa sha SADC. Elyenge lyo Junior Chambers International olina konyala iilyo yi vule po 200, 000 muuyuni na oya thaneka oku egulula ombelewa moNamibia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here