Muni waShakati a tameka oikonga yekongelelo loimuna aishe modoolopa

0
205

Komutoolinghundana

 

ONGWEDIVA – Muni wodoolopa yaShakati ite li didimikile  vali oimuna tai li yoo tai endaenda modoolopa.

Edi oda popiwa komupoliko wodoolopa oyo Jackson Muma.  Muma ta kunghilile aveshe ve na oimuna ya undwilwa meni leengaba dodoolopa, ve i kongelele mo diva.

Oveta yomalelo eedoolopa yomudo 1994, oya kelela oimuna iha endaende meni leengaba dodoolopa. Oveta ei, oya ufa omunambelewa keshe wopolifi ile welelo lodoolopa ta hange oimuna tai endaenda meni leengaba dodoolopa e i kwate po. Oya  kelela ovanaimuna ve li meedoolopa va ha dike oyuuda ile oikuku meedoolopa. Oveta oya ufa oovene voimuna  vehe li dope mo/ va ha piyaaneke ovo va kwata po oimuna ya idililwa moshuunda shelelo lodoolopa.

Meenghundafana noshifo Kundana, Muma okwa koleka kutya Muni waShakati ite li didimikile vali omaufita oimuna ya napakana modoolopa. “Mefiku keshe, Muni oha kwata omaufita eengobe a koya po 90 modoolopa, oikombo needi, eengobe, eedongi  neenghambe.

Vammwe ve na omaumbo modoolopa ova lombwela Muni kutya ohava weelelwa keexuxwa tadi kwena eengula dinene, doo tadi hade po oinima yovashiinda. Muni ite ke li didimikila vali oshiima eshi,” Muma ta ti.

Omupopiliko welelo lodoolopa okwa koleka vali kutya,  ovo tava ka tauluka eemhango dodoolopa ove na ku shikulwa paveta. Elelo lodoolopa ohali futifa oshimaliwa shi dulife po N$22 mongobe, no ngee oya pewa omwiidi mefiku ohaku wedwa N$16 kwa xupa. Ngee oimuna ya kala moshuunda omafiku e dule po30 ohai twalwa koshuunda shelelo lopamufyuululwakalo.

Oingulu noikombo mefiku ohai futilwa  N$16 kwa wedwa oN$16 yoikulya.

Muma ta ti muni ina pitika ovanhu va kale ve na eenduba deembwa, naau e na ombwa nai kale ya vendwa ya mangwa i li meni loluumbo. Ngee ombwa oya yandje oshiponga mwene wayo oye ta futu. “Muni okwa tameka noikonga itai shuna monima, naava tava ka tauluka oveta konima yoikonga yomauyelele  ove na ku nyamukula oveta,”Muma ta ti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here