Namibia okwa hala oku ya naabokisi aakiintu kOlympics 2016

0
187

KuOtniel Hembapu

 

WINDHOEK – Amushanga Ndjayi gwolutu lwoku dhenga oongonyo lwa Namibia nenge [Namibia Boxing Federation (NBF)], Joe Kaperu okwa koleke kutya oshilongo oshi li popepi noku dhika po uudhengi ngonyo waakiintu.

Kaperu okwa ti oye li po ku eta po uudhano woku dhenga oongonyo waashi wopaithano waakiintu,no ya hala oku ya naadhengi ngonyo aakiintu yaali kuudhano wOlympics ko Brazil momumvo 2016.

Kaperu okwa ti oyi ipyakidhila nale noku shanga omushangwa guna sha nedhikopo lyolutu lwokudhenga oongonyo lwaakiintu moNamibia nenge ndoka halu takumwa [Namibia Women Boxing Federation], ndoka lwa tegelelwa lu kale olutu talu longo kulwo lwene na otalu kala oshilyo sholutu lwoongonyo lwa Namibia. Olutu nduka okwa tegelelwa lu kale lwa tameka iilonga yalwo nuumvo. Iilonga yalwo otayi kala mbyoka yoku humitha komeho uudhengi ngonyo mokati kaakiintu.

Uuna ekotampango lyolutu nduka lya pu ndyoka tali utha edhikopo lyolutu ndoka, iilyo yewiliko epitithi otayi ka ulikwa, niilonga otayi tameke okuza kiitopolwa. Kaperu okwa itaala kutya kiitopolwa oko komahala omawanawa noku tameka oshoka aakiintu oyendji hoka oya ulike eitulomo lyawo oku kala ya hala uudhano mbuka, ndele ita ya vulu oku tameka molwashoka ka ye na iilongitho noompito oku ulika uunyakwa wawo.

Omuwiliki gwethimbo ele moshitopolwa shuudhano wobokisa okwa ti oya popya nomahangano noshowo naamboka taya vulu oku kwathela, naambaka oya ulike ehalo lyawo oku yambidhidha edhiladhilo thaneko ndika.

Oya uvaneke omayambidhidho gawo momikalo kehe ndhoka taya vulu, okwa ti yamwe oya ulike ehalo oku gandja iilongitho nenge omahala mpoka aabokisi aakiintu taya kala noku idheulila.

Uudhano wobokisa waakiintu owa kala oshinima shina ehilathano omimvo odhindji dha piti miilongo oyindji, nomu yimwe uudhano mboka, ka kwali wa pitikwa wu dhanwe.

Oshikwawo uudhano mbuka ka kwali wa pitikwa oku dhanwa pomaudhano gOlympics, sigo oosho Ewilikongundu lyOlympics lya pitika opo mbuka wu kale oshitopolwa shuudhano wOlympics ndjoka ja dhanenwe moLondon 2012. Nonando owa li wa dhanwa ngaaka aatalinawa yopaigwana oya li ya gandja uusama omolwa okudhanwa kwawo.

Nonando aakiintu oyendji oya tameka okudhenga oongonyo ongo eithano miilongo oyindji, moUnited Kingdom, olutu lwokuwilika obokisa olwa li lwa tindi oku gandja uuthemba kaakiintu ya kondje paithano sigo omomumvo 1998. Ihe pehulilo lyethele mumvo 20, olutu ndoka olwa gandja omapitikilo gatano kaakiintu aabokisi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here