Natu kondjeni tu etepo oompito dhiilonga kutse yene

0
170

KuMaria Namupala

 

ONAKALUNGA – Omukalimo gwomomukunda Onakalunga  ota kondjo noku ilongela mwene oshoka oku wete kutya kashi shi oshiwanawa oku kala a kuutumba megumbo a tegelela Epangelo li mu etele iilonga.

Omugundjuka  a tseyika nedhina Nekoto, okuna oshikunino she mono a kunamo olwiishi, omapungu oshowo iikwamboga. “Omvula dha pitapo onda kala ndina ohokwe oku kuna olwiishi ashike kandina kutya ote tameke peni, elago lyandje onda li nda tothwamo ndi ka mone omadheulo kUumunisteli wUunamapya kOgongo ngame ndi ka tale nkene aantu haya kunu olwiishi niinima yilwe woo, onda li nda ziko nuunongo owundji mbono wa pendula omadhiladhilo gandje ngame ndi to tepo oshikunino shandje,” Nekoto tati nga.

Oshikunino she shino okweshi dhika ashike komunkulo gwepya lye nomasiku ngano okwa kala i ipyakidhila noku helela olwiishi lwe ndoka, okwa kunamo omaludhi gaali golwiishi.

“Nonande shino oshi li omalolelo, onda nyanyukwa unene oshoka iimeno yandje oya mena nawa nolwiishi lwandje olwa tulako nawa na ondi na omukumo kutya eteyo otali ka kala ewanawa noonkondo, Ondina edhiladhilo opo ndi ninge ehala enene ndi vule oku kuna  iikunwa oyindji ngame yimwe tandi landitha ndi mone mosha,” ta tsikileko.

Nekoto okwa indile kehe ngoka ena ehalo a tale nkene olwiishi halu kunwa opo eye i italeleko, ye a mone uunongo wumwe, ta indile aagundjuka yi imange kumwe ya to tepo oompito dhiilonga kuyo yene, ina ya kala ya tegelela epangelo li ya etele iilonga na ya longithe uunongo mbono ye wu pewa ina ye u hepitha.

Yamwe yomaakalimo ohaya ende taya tala nkene olwiishi lwa mena, oshoka ina mu kunwa nale olwiishi momukunda moka, Nekoto oye gwotango ta longo nuudhiginini nokwa to tapo oproyeka ye yoku muna olwiishi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here