Opulana yeembudi ya dopa

0
368
Uumwe womovalumenhu ovo ta ku fekelwa kutya ova teya otuwa yOmuangola pOngwediva eli moipandeko .

KuHelvy Shaanika 

 

ONGWEDIVA – Onghendabala yeembudi oku li teyela metuwa lomukwashiwana waAngola pomatala pOngwediva oshivike shadja ko oya dopa, eshi ovalandifi neekastoma dopomatala de likwatela ko mokulwifa ooKalyongo ava.

Ovakwashiwana ova dimbulula diva opulana youmbudi ou wali wa longekidwa nawa, naashi sha etifa opo eengangala odo da li ngeno tadi faduka po kokatuwa kado, di ka fiye mokati kopate kehe na omushingi.

Ehokololo olo la yandjwa kookatalekonawa nokovalandifi vamwe vopomatala ota li ti kutya omulumenhu umwe okwe li teela nokukufa okandjato moshihauto shomukwashiwana waAngola oo pamwe nookaume kaye va li va kanghama pomatala.

Ovalandifi voupana ova kuwa onghuo eshi va mona ovalumenhu tava yaula ondjato mohauto yovanhu.

Ohaluka, omulumenhu umwe okwa nhuka momatala e na ondjebo peke afa ta tataa eembudi.

“Ovakwashiwana ova tameka ta va ingida tava ti na umbe a yashe ombudi. Ye te li nyenge nee a fa shili a hala oku umba. Otwa ka mona ashike ovanhu (eembudi) aveshe ta va lotoka pamwe, ndele tava nhukile mokatuwa oko ka li taka shingwa kumukwao umwe,” umwe womookatalekonawa ta hokolola.

Ongendabala yeembudi oku faduka po nokatuwa kado oya ponya shaashi opate oya li ina omatuwa ta a ende kashona shaashi ovashingi ova li tava tale ongudu inene yovakwashiwana pamwe nomukwashiwana waAngola ovo vali kolupadi tava taa taa eembudi. Eshi osha eta ovalumenhu ava veli hange momukweyo weetuwa, ita va dulu oku shingilila va faduke po.

Vavali vomuvo, mwa kwatelwa omushingi, ova nhuka mo mokahauto ndele tava faduka po kolupadi. Omulumenhu umwe ina dula oku faduka po shaashi ovakwashiwana navo ova hangika ve ya ndele tava dingilile okatuwa koludi laavo hava di koBotswana.

Opolifi nayo oye uya ndele ta i kufa po omulumenhu oo noku ya naye kositaasi yopolifi. Okandjato komukwashiwana waAngola oko kali ke na ashike eedokumende nako omo ka hangika moka tuwa omo.

Komanda wopolifi mOshana Komishina Ndahangwapo Kashihakumwa okwa lombwela Kundana kutya opolifi oya ka mangulula omulumenhu oo a li a kwatwa po shaashi omukwashiwana waAngola okwa anya oku ninga oshibofa.

“Molwaasho kape na oshibofa sha patululwa, opolifi ka ya li ina nghee, oina ashike oku efa omufekelwa aye. Paife otwa teelela ashike mwene woshihauto osho sha longifwa moulingilingi ou,” Kashihakumwa ta ti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here