OuDankie Botswana otava longifwa moimbuluma unene

0
226

Nonande outuwa ovo va li hava landwa ku vahapu ko Botswana va shivika nawa nedina Dankie Botswana, va kufa po omhumbwe yoluhepo yoiendifo moshilongo, outuwa ava oha va longifwa unene mokulonga oimbuluma.

Nge owa hange eetuwa de li denga mumwe, omhito ya kula, shimwe shomoihauto oyo, oshi na oku kala okaDankie Botswana, nge owa hange oimbuluma ya longwa poima, ndele ookalyamupombo tava faduka po, luhapu otuwa ei tai va ile po oina oku kala okaDankie Botswana.

Hano outuwa voko Botswana ove uya oku xumifa oimbuluma komesho?

Shaa omunhu to dilaadila, outuwa ovo ngeno ove ya ve na elalakano liwa. Va kwafela meyandjo loilonga, shaashi ovanhu va hapu ova dula oku landa eetuwa noku yandja oilonga kovashingi vee taxi, vo ova kwafela yoo moku xumifa pedu omhumbwe yoyeendifo.

Ashike ngeenge owa i peesasiona dopolifi moshilongo, eepelesenda dihapu deetuwa odo da kwatwa po kopolifi, da hangwa ta di longifwa moimbuluma odoutuwa ovo. Unene tuu oucorola, xwangu.

Moshifo shonena omuna ehokololo lovalumenhu va teya etuwa lomuAngola, eshi va faduka po, ova nhukila okaDankie Botswana, tava nyengwa oku faduka po shaashi va patekena molaina yeetuwa, tava nhuka mo natango eshi va ka nhukila mohauto onhivali natango omokaDankie Botswana kehe na onomola.

Uhange otaxi ihe li paveta, ya ndombolelwa eenomola, okaDankie Botswana, eshi to ka uda omunhu a nyekwa oinima yaye omokatuwa okaDankie Botswana.

Oshikwashike hano? Omolwashike naana ovanhu va hala oku yandja efano lii koshinima eshi kwali shi na  elalakano liwa.

Paife ovashingi vahapu ngee va mono okatuwa kokaDankie Botswana taka di kwinya oha va ehene ko ile tava shingilile va faduke po shaashi ovanhu kave shi vali okaDankie Botswana aka taka shingwa komunhu e na elandulafano naaka taka shingwa walye.

Ile pamwe oimaliwa ei ya landa outuwa ouDankie Botswana ina i fa ikwao?

Vakwetu lundululeni, ta mu yandje efano lii.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here