Tu longeni iikulya ya gwana opo tu tidheni ondjala

0
215

KuTwiihendeni Israel

 

Omathaneko Omatine gEhumokomeho lyopashigwana [NDP4] oga tengeneka kutya oshitopolwa shuunamapya osho, ashike osha tegelelwa oku ka etapo oompito dhiilonga dhili 1 800 pokati komimvo 2012  sigo 2017.

Omanga oompito dhiilonga ndhoka dha tegelelwa dhi ka hololwepo muule womimvo ntano dhomathaneko omatine gehumokomeho otadhi kala adhihe kumwe 92 348.

Omathaneko omatitatu geyokomeho  oga li ga etapo oompito dhiilonga  90 548.

Onkene eyooloko pokati komiyalu ndhika otali ka holoka po uuna epangelo lya longo nuudhiginini oku yambidhidha oshikondo shuunamapya ongo shimwe shaambyoka yi li esipa lyombunda mehumokomeho lyoshilongo.

“Elongo lyiikulya olya simana ngele otwa hala oku kandulapo ondjala, uuvu wondjala, oluhepo olulu noshowo oku kala twi ithikamena tseyene moku kala niikulya ya gwana ongo oshigwana, unene tuu oku shi talela melalakano lyondjodhi yoshilongo yomomumvo 2030”.

Ekalepo lyiikulya ya gwana otali ningi ashike lyoshili ngele aalumentu naakiintu yoshilongo shika oya tameke okulonga iikulya neitulemo enene.

Oshikwawo epangelo nomalutu galwe oye na oku yambidhidha noonkondo aalongi yiihape mboka opo taya tameke oku kuna iihape, opo mbaka ya vule okuya komeho miilonga yawo.

Oholomende na yalwe naya kwathele moku gandja  iilongitho, omadheulo noshowo oku gandja oombuto kondando yili hwepo.

Epulo oondika kutya oshike ihatu vulu okulonga opo twi ipaluthe tseyene? Onkene otandi thaneke kutya epangelo nali endeleleke iilonga yoku dhikapo ehala  mpoka tapa kala ha pa longwa uuhoho noshowo mpoka mbuka hawu tulwa mumwe, opo uuhoho mbuka wu vule oku kala tawu landithwa kondando yi li nawa.

Uuhoho unene tuu mboka wopaunongononi owu na ondilo, naashika osho shimwe sho miinima mbyoka tayi hunyameke aanafaalama yamwe moku longa iikulya oyindji.

Otashi uvitha na yi oku uva kutya opena aantu ya sa kondjala omanga oshilongo shika sha yambekwa nevi lya gwana noshowo shi na omeya momilonga gwa Kunene, Kavango nOrange, ndhoka tadhi vulu oku longithwa okulonga iikulya ya gwana oku palutha oshigwana noshowo oku landitha pondje kiilongo yilwe mbyoka ya hupuko.

Natu longitheni ompito yetu ombwanawa methigathano shuudha opo tu vule  okuninga oshilongo hashi longo iikulya yasho shene pehala lyo ku kala otse oshilongo shoka aluhe tashi etamo oondya okuza palwe.

Otandi thaneke kutya epangelo nali gwedheleko komutengenekothaneko gwoshikondo shuunamapya, Omeya ,nOmakuti opo omahala ogendji goku longa omapya ga etwepo miitopolwa ayihe omuIongo 14.  Aalongi yiihape mboka opo taya tameke nayo na ya kwathelwe pashimaliwa kOshikondo shuunamapya  opo pu kale pena onkalo ombwanawa moka mbaka taya vulu oku longa nawa iikulya. Eindjipaleko lyooskema dhokulonga iikulya olina oku endelelekwa opo  iikulya yi longwe neulumo opo pu yandwe omaso gaakwashigwana kondjala, ndjoka hayi etwa koluteni no ko kulya iikulya inaa yi gwana nawa.

“Molwashoka Namibia iha longo iilongomwa oyindji okuza miilongomwa yomomapya, osha pumbiwa opo iilonga yoku gwedha ko ongushu kiilongomwa yomomapya moshilongo ku indjipalekwe  opo pu etwepo uuyamba noshowo oompito dhiilonga”.

Onkene ngame otandi popile enkondopeko lyaalongwa montseyo yiikulya oku za koUnivesiti ya Namibia opo mbaka ya vule oku tameka oofabulika dhawo dhoku gwedha ko ongushu kiilongomwa yuunamapya.

Oshikwawo omolwashike itatu longitha omahala gokulonga iikulya ongo moka tatu dheulile  oshigwana opo shi tseye nkene tashi vulu oku longa nawa momapya gasho shene.  Shika otashi vulu oku ningwa uuna aanafaalama mboka, taya longwa omikalo omipe dhuunafaalama. Yo mbaka otaya vulu nee oku tula omikalo ndhoka miilonga ngele ya shuna komapya gawo.

Ngele otwa longo ngaaka nena otashi ningile epangelo uupu oshoka aantu oya nkondopekwa nuunongo no nontseyo.

Oshigwana na shi kwathelwe opo shi kale oshitopolwa sheyokomeho.

Oshikondo shUunamapya osha pumbwa wo oku endeleleka edhikopo lyomahala guungomba moka aanafaalama aape taya vulu oku ilonga nkene iilongitho yuunamapya hayi longithwa unene tuu konima yeteyo, kokutya uuna iilongitho mbyoka  itaa yi longithwa unene pethimbo ndyoka. Otandi pandula wo Oshikondo shUunamapya, shono natango tashi tsikile oku yambulapo elongo lyiikulya shi ikwatelela komuloka gwomumvo kehe. Oshinyolwa shika omadhiladhilo opo oshigwana shi tsikile noku kundathana iiyetwapo yi na sha nelongo lyiikulya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here