Yakwetu kwathelii ndje

0
266

KuMaria Namupala

 

ONDANGWA – Omulumentu omugundjuka ngono ta mono epango lye moshipangelo Onandjokwe ota pumbwa ekwatho omolwa onkalo ndjono eli.

Kaali ka Johannes ya Titus goomvula 43, okwa yambukile momukunda Iindangungu, ye mwene okuna uupyakadhi nomagulu ge ngono haga kala owala taga zindi unene ngaa pethimbo lyomvula.

“Ngame mwene uunkundi mbuno owa tameke ndje sho ndali omushona lela pethimbo ndali ndina oomvula 15, onda kala noku konga ekwatho koondohotola ashike ohaga tipo owala hwepo go otaga tameke taga zindi ishewe, iha ndi vulu nokweenda thimbo limwe oshoka ohaga kala owala taga pi nda fa ndina omulilo,”  Kaali osho ta ti nga.

Omulumentu nguno okwa holola kutya shino oshikando oshitine (4) ta tulwa moombete ngeyika olundji okwa kala noku lalekwamo ashike no ngaashingeyi okwa ningamo iiwike iyali ta mono epango.

Okwa holola kutya ye mwene ina ningwa ando okosha okwa tameke owala tapi mokugulu no konima onzindo owala ye mu kwata sigo onena ndji ashike okwa itaala owala sho tashi ningwapo.

“Ohandi uvu nayi olundji oshoka aakuluntu yandje ayehe oya mana nale oondjenda, ondina aamwameme mbono ihaaya kwathandje nande ndi kale ndili moshipangelo, ihaya talele ndje po oya tala ndje nda fa omuntu keena oshilonga ashike ondina omukumo kutya limwe lyomomasiku onandi ka kala ndili nawa oshoka Kalunga iha nyengwa kusha” ta ti nga.

Nonande Kaali eli moshipangelo okuli ta longo nomukumo okwii monena shomboloto oshoka kena ngo te mu kwatha.

Okwa ti okugulu kwe ngele kwa  ti po hwepo oha kwathele mbono ya hala oku tungilwa omagumbo gawo yo taye mupe okashona ke, oha vulu okutunga omatungo noku painda. Mongashingeyi sho eli moshipangelo ethimbo e wete eli hwepo oha kala ta hondjo oongaku, okwa indile kehe ngoka to ka iyadha monkalo ndjono ya fa ye opo owala wu gandje omwenyo gwoye ku Kalunga ngoye wu tale shoka te ku ningile.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here