Aanafaalama ya gandja ombedhi kaanambelewa yuunamapya

0
182

KuLoide Jason

 

ONGWEDIVA – Aanamikunda yomoshikandjohogololo shaEtayi otaya gandja uusama kaanambelewa yuunamapya nuuniimuna yomoshitopolwa shaMusati mboka ya ti aniwa ka ye na omuti ngoka tagu opalele okapuka hoka ta ka yi eteyo lyawo moshipala.

Kansela Bernadinus Shekutaamba okwa lombwele omutoolinkundana nguka kutya aanafaalama yomOhangwena oya kwathelwa sho omapya gawo ga pombelwa nomiti dhuuzigo ndhoka dha dhipaga okapuka.

Shekutaamba ta ti aanafaalama itaya ka mona nando eteyo ngaashi yali ye na okuteya oshoka uulombo mboka owa ya unene eteyo moshipala.

“Aanambelewa yuunamapya nuunimuna yomOmusati oye tu lombwela kutya ka ye na omuti ngoka tagu opalele uupuka mbuka omanga aanambelewa yokOhangwena ye li taya pombelele aanamapya mboka ya lulilwa kokapuka,” Shekutaamba a ti.

Kansela okwa ti aanambelewa oya ti omiti ndhoka yena itadhi vulu oku longithwa moku dhipaga okapuka hoka oshoka odhi na oonkondo uunene komudhingoloko.

Omunawino gumwe gwuunamapya, Josua Antonio okwali a lombwele Kundana kutya elongitho lyomiti dhuuzigo oku dhipaga okapuka, ka gu shi omukalo omwaanawa, oshoka nguka otagu nayi pike omudhingoloko.

Antonio okwa popi ndhika konima sho aanafaalama ya indile omiti opo ya pombele noku dhipaga okapuka hoka momapya gawo.

Okwa ti ye naanambelewa ooyakwawo oya longo aanafaalama omauwanawa nomauuwinayi gokulongitha omiti dhoku dhipaga okapuka, onkene oyendji yomuyo oya tokola oku kondjitha okapuka nomikalo dhilwe kakele ko ku pombela nomiti dhuuzigo. Sigo oompaka aanafaalama ashike yeli owala yaali moshitopolwa shaShana ya zimine oku longitha omiti oku kondjitha okapuka.

“Ngele owa longitha omiti mepya lyoye oku dhipaga okapuka, nena otashi ti kapena omuntu ena oku enda mulyo uule wethimbo lyontumba, oshikwawo aanegumbo yoye ita ya vulu wo, okulya iilongwa yomepya ndyoka konyala uule womwedhi gumwe. Lyo ethimbo ndika olyo ndyoka aanafaalama haya li iilongomwa yomepya ngaashi  omboga, omanuwa nomakunde,” Antonio ta fatulula.

Okwa ti elongitho lyomiti otashi vulika li kale oshiponga kuunona mboka ha wu yaka nokulya omanuwa momapya inawu pewa epitikilo kaakuluntu yawo.

Lucia Iipinge, omunawino muunamapya naye woo okwa gandja owino ye kutya  nonando ina mona nale okapuka haka, aakuluntu momudhingoloko oya ti okapuka haka oka li ko ishewe omimvo dha pita po. Mbaka oya ti hoka oye ka kondololele moku longitha ontseyo yawo yopamuthigululwakalo.

Omikalo dhimwe dhopaushitwe ndhoka tadhi vulu okulongithwa  oku kondolola okapuka ongaashi  oku pitika uudhila noondjuhwa opo dhi lye okapuka hoka, onkambadhala onkwawo oondjoka  yoku shika okapuka hoka kiilya opo ka gwile pevi.

“Aantu yetu oye hole oku hinga uudhila momapya gawo  giilya nenge haya dhipaga uudhila mboka, nonando mbuka ohawu ipalutha nomazinyo ngoka nenge ohawu li uupuka mboka. Otu na oku etha uudhila mboka wu lye uupuka,” osho Iipinge a ti.

Okwa ti okapuka hoka ha ka ithanwa American Boll Worms oha ka tendula omayi ogendji, haga tendulilwa momutse gwehangu ndyoka inaali kola natango. Wo uuzinyo uushona wokapuka haka ta wu tameke oku ipalutha moku lyapo omutse gwehangu ndyoka oku za meni lyagwo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here