Efatululo lyonkalo yiilonga naaniilonga moshilongo

0
190

Omiyalu ndhoka opo  dha piti kombinga yaaniilonga nonkalo yiilonga no kwaana iilonga moshilongo odha ulike kutya konyala ooperesenda dhaantu mboka yi ipyakidhila nenge haya longo odhi li 70 omanga ooperesenda 29,6 odhaantu mboka yaana iilonga nonando yo oya hala okulonga.

Omiyalu kombinga ye tungepo lyaaniilonga moshilongo ngashingeyi ohadhi gongelwa omumvo kehe. Naashika osha gandja uuyelele uupe kombinga yomutungilo gwaaniilonga moshilongo okuyeleka no nale sho omiyalu ndhika kwa li hadhi gongelwa omalupita. Ngaashi omukuluntu gwomayalulo Omundohotola John Steytler a tile pethimbo a tseyitha iizemo yomakonakono gonkalo yaniilonga moshilongo 2013, kutya omayalulo ngoka otaga kala ha ga ningwa omumvo kehe, shika otashi tu pe ompito oku ninga omayelekanitho moompito dhoku kala niilonga noshowo dho kwaa na iilonga okuza omumvo gumwe oku ya komu kwawo.Shika otashi kaleke omahupilo ga Namibia taga vulu oku inyenga, ga pya pevi na otaga vulu oku yamukula komalunduluko momahupilo, monkalathano noshowo mekalekepo lyoompito dhiilonga.

Omushangwahokololo kombinga yonkalo yaaniilonga yo 2013 ota gu hokolola kutya oshigwana sha Namibia ngashingeyi oshili paantu oomiliona 2,1.

Moshigwana shika omuna mboka ya talikako ongo yi ipyakidhila pamahupilo noshowo mboka inaa yi ipyakidhila pamahupilo. Mboka yi ipyakidhila oya kwatela mo aantu ayehe taya longo okuza poomvula 15 oku uka pombanda. Ongundu ndjika inayi kwatelamo mboka ye li kohi yomimvo 15 nenge mboka kwa talika kutya yo aanasikola, mboka ye li mopenzela, mboka taya ehama, mboka yena uulema naamboka ya yi mopenzela kuyele.Ongundu ndjika oha yi ithanwa yaantu mboka inaa ipyakidhila pamahupilo.

“Opo tu mone kutya mboka yiipyakidhila momahupilo goshilongo oye thike peni naa naa, oha tu kutha omwaalu gwontumba mokati kaamboka yi ipyakidhila opo tu ninge omakonakono gondjele yiilonga moshilongo.”

Uuyelele mboka wa tseyithwa omasiku ngaka otawu tu lombwele kutya ongundu yaamboka yena iilonga oyili paantu omayovi 690 oku yeleka naantu omayovi 290 mboka yaana iilonga. “Onkene shika otashi tu pe onkalo yiilonga yoopereseda 70 nonkalo yokwaana iilonga yoopersenda 29,6.” Oku shi talela muukashike kookantu otuna omwaalu gwaalumentu taya longo gwooperesenda 72  nogwaamboka ihaa ya longo gwooperesenda 26. Omanga aaniilonga aakiintu moshilongo oya thikama pooperesenda 70 yo mboka yaana iilonga oye li pooperesenda 33,1.

Oshigwana shiipyakidhila shaagundjuka pokati komimvo 15 sigo 34 ota shi ulike kutya omayovi 294 otaya longo omanga omayovi 210 oomboka yaana iilonga. Onkene onkalo yokwaana iilonga mokati kaagundjuka oya thikama pooperesenda 42 pethimbo ndika.

Aantu mboka taya longo otaya adhika miimpungulonga ngaashi muunamapya , moku kwata oohi, momalanditho noofabulika, momagumbo gopaumwene, moongeshefa, momalanditho gomaliko, melongo, moohotela, momahala gokuteleka iikulya noshowo nee mepangelo. Uuyelele mbuka onkene owa kondjitha eitaalo ndyoka lilipo kutya omugandji gwiilonga omunene moshilongo oye epangelo.

Omayalulo oga ulike woo ishewe kutya oyendji yaamboka  haya longo oya pita elongo lyoprimary, lyoseko yopevi nenge lyo seko yopombanda. Omwaalu omunene gwaamboka taya longo ka gu na elongo lyasha  omanga ooperesenda heyali dhaamboka taya longo odhina oonkatulongo dho ko univesiti.

Oshikwawo uuyelele womayalulo owa ulike kutya oondjambi dhili nawa nenge ndhoka dhili pombanda ohadhi futwa aaniilonga mboka haya longo motransport, nomo ma kwatathano gopangodhi, miikondo yoshimaliwa noshowo mo ma yakulo galwe. Oondjambi ndhika odha landulwa kwaandhoka dhaamboka haya longo melongo , moomina noshowo momahangano ngoka gokondje yoshilongo.

Oondjambi dhaamboka haya longo momagumbo odho dhili pevi ku adhihe moshilongo.

Onkalo yokwaana iilonga oya thikama pooperesenda 29,6 yo ndjika oya guma unene aakiintu naagundjuka. Onkalo yokwaana iilonga mokati kaakiintu oya thikama pooperesenda 33, omanga ndjoka yaagundjuka oyili pooperesenda 42.

Oyendji yaamboka yaana iilonga oyena ashike omuthika gwelongo gwoprimary yopevi nenge gwoprimary ogwo aguke. Okuyeleka naamboka yena oonkatulongo dho ko univesiti yaana iilonga yooperesenda 7 noshowo 6 dhaamboka yena oonkatu kombanda yonkatu longo yoBachelor.

Sho ya pulwa ngele oya konga iilonga, oyendji yaamboka yaana iilonga oya ti oya kambadhala oku konga iilonga, moku pula ookuume aakwanezimo nayalwe kombinga yoompito dhiilonga.Yalwe oya ti oya tala komatseyitho goompito dhiilonga miifonkundana nenge ya tala moInternet.

Omwaalu omunene ogwaamboka yaa na iilonga ogwa yamukula komatseyitho goompito dhiilonga miifo omanga yamwe ya tumine omadhina gawo komahala goku kongela aantu oompito dhiilonga. Uuyelele mbuka noshowo owindji wa fa mbuka otawu adhika momushangwahokololo gwekonakono lyonkalo yiilonga lyomumvo 2013. Kambadhala oku tseya oshizemo shekonakono ndika. Oshinyolwa shika  otashi kala hashi piti lwaali omwedhi kehe oku ku etela uuyelele wopamiyalu okuza kOlutu lwomiyalu lwa Namibia nenge Namibia Statistics Agency[NSA].Mbuka owe wu etelwa ku Sakaria Ipumbu Omuwiliki moshitopolwa shomakwatathano noshigwana moNSA.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here