Naidjala a galulako epapa lye lyoWBO Africa bantamweight sho a dhenge yimwe no pevi

0
267

KuOtniel Hembapu

 

WINDHOEK – Ngaashi a li uuvaneke , Immanuel ‘Prince’ Naidjala okwa galulako epapa lyondjundo yo Africa Bantamweight lyolutu lwoongonyo lwo World Boxing Organization (WBO),konima yokudhenga omukondjithi gwe omuTanzania moku mu pa yimwe nopevi medhingoloko etitano. Olugodhi ndoka lwa talika olwo olugodhi oluwanawa sigo oompaka lwa kondjwa ku Naidjala olwa dhanenwa po Windhoek Country Club Olyomakaya ga yi.Puudhano mbuka Juma Fundi okwa dhengwa eta gwile pevi medhingoloko etitano na ina ka vula we oku yambukapo mbala omanga omuhikihiya a li ta yalula.

Naidjala okwa li ta kondjo nuuhwapindi oku yeleka nomalugodhi ngoka a kondja nale, oonkondo dhe noshowo okudhenga oongonyo tadhi kwata okwa kaleke Fundi kokule na ye.

Okuumbu oongonyo ndhoka dha dhenge omu Tanzania komutse nomolutu noku mu ehameka.

Nando Fundi okwa li uumbitha shoka eenda nasho ina vula oku yamukula nawa keendelelo noshowo koonkondo dhomudhengingonyo omugundjuka omuNamibia ngoka a li ta kondjo uuvite nawa okuza medhingoloko limwe oku ya kedhingoloko ekwawo. Nando Fundi a li a dhenge Naidjala kashona medhingoloko etitatu, okudhenga hoka okwo e ki ihula , oshoka oku za pedhingoloko etine Naidjala okwa li ta ponoka noku dhenga Fundi noongonyo tadhi kwata nawa molutu, ye Fundi ka li we ta yamukula kedhengo ndyoka.

Nando okwa kambadhala oku dhenga , Naidjala okwa li emu ni ne eyamukulo monkambadhala kehe.

Osha yela kutya , Naidjala okwa li a pya pevi okuyeleka nomu kondjithi gwe onkene okwa tsikile oku dhenga oongonyo tadhi kwata nawa komutse noshowo molutu, naashika osha dhigupaleke oonkambadhala dha Fundi oku yamukula omadhengo ngoka. Lwopehulilo lyedhingoloko etine Fundi okwa li a kambadhala a ninge ipopila to lika yo ya ponyo ye ethele mwene, ndele nando oongaka olugodhi olwa li mepangelo lya Naidjala ngoka a li ta dhenge ta hogolola mpoka a hala okudhenga Fundi.

Medhingoloko etitano omu Tanzania ngele omuntu ito fundju okwa fa a yi mo ta kookaya, lyo ndika olyo edhingoloko lya hugunina oshoka Naidjala okwe mu tula pevi lwaali mundyoka naasho a tilehi iitetene olutiyali konima yo ku pewa ongonyo yimwe ya nanwa komutse lwokolumoho, okwa ongotele pombanza, nonando a li nehalo okuyambukapo ina vula oku thikama mbala omanga omuhikihiya inaa yalula eyalulo etimulongo.

Onkene okwa dhengwamo yimwe yopauteknika.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here