Oha ka yala noluhozi lumwe

0
362

KuLoide Jason 

 

Andreas Kanu Nangobe okwa kumike aagundjuka ya tameke oongeshefa dhoku gandja omayakulo koshigwana , opo yo kaa ya kale ashike ya tala kepangelo opo aniwa li ya pe iilonga.

Nangobe okwa ningi eindilo ndika eli kwatele mehokololo lye nkene ye a tamekele ongeshefa ye yoku opaleka , oku za sho a li ashike ha longo iilonga yoku opaleka miikunino mOngwediva. Molwashoka okwa mono kutya oku opaleka iilonga ya simana okwa tokola oku tota ehangano lye lyoku opaleka.

Nangobe okwa ti ehangano lye olya pewa lwotango iilonga yoku opaleka pomauliko giipindi pEenhana omumvo 2012. Shika osha li oshidhigu kuye no kehangano lye unene tuu oku mona oshimaliwa shoku tamekitha.

Omolwa eshongo lyoshimaliwa ye okwa indile ekwatho kaa kwanezimo lye mboka ye mu kwathele omukuli gwoodola N$ 3, 500 opo a lande iilongitho yoku opaleka noshowo oombapila dhokokandjugo noothewa oku tameka iilonga mbyoka a pewa kelelo lyondoolopa yEenhana oku opaleka pehala lyomauliko giipindi.

Okwa ti pethimbo ndyoka ehangano lye olya li lya gandja iilonga yopakathimbo kaaniilonga ye li 14.

Ethimbo a tameke ehangano ndyoka ka sha li oshilonga oshipu oshoka  okwa tsakaneke noku palamena oshinakugwanithwa shoku shangitha ehangano lye nUuministeli Wiipindi nOofabulika, naashika oshe mu pula oshimaliwa.

“Onda yi kuuMinisteli Wiipindi nOofabulika noku shangitha ehangano lyandje kohi yedhina Greenside Trading Enterprise, nde li kwatakanitha niilonga mbyoka nda li handi longo, miikunino manga inaandi ya po nondunge ndjika,’ osho Nangobe a ti.

Nangobe okwa koneke kutya  nonando elalakano lye enene oku tota ehangano olyo oku gandja eyakulo kaayakulwa ye, okwa li ena oku kala iiyutha kooveta dhongeshefa ngaashi dha tulwapo kepangelo.Shika oshe mu fala koombelewa ngaashi dho social security,dho Employment Equity  noshowo koshikondo Shiimaliwa oku ishangitha ongo omufundeli noshowo omufiti gwoVAT.

Nando okwa sindana moku shangitha ehangano lye natango okwa li a pumbwa omashina goku opaleka . Naangoka oga li gena ondilo ngaashi ndyoka  lyoku opaleka nawa omalupanda, lya li li na oodola omayovi N$16 000-00 ndhoka a li keena.

Okwa mono ekwatho kUuministeli Wiipindi nonando ina gwanithilwapo ashihe shoka  a li a pumbwa.Ekwatho ndyoka okwa ti olye mu humitha komeho onkene ngashingeyi ehangano lye oli na aaniilonga taya kalele  yatano naaniilonga yopakathimbo yeli 20.

Okwa ti oya hala oku lalakana opo ya gandje oompito odhindji dhiilonga kaagundjuka  moshilongo oku tidhapo  okwaa na iilonga.Oshowo oku kwathela moku adha ondjodhi ya Namibia yokomumvo 2030.

Kakele kiilonga aaniilonga yehangano lye oha ya pewa omadheulo nkene taya longitha iiyopalekithi ayihe, nongeyi otaya gamene omudhingoloko moka yo taya opaleke.

Omadhewo ngaka oha ye ga ningilwa kehangano Taurus ndyoka hali ya landitha oothewa dhoku opaleka. Okuza ko ku opaleka iikunino ngashingeyi Nangobe nehangano lye okwa ti oye na iiyenditho yawo yene oku fala omakwatho nomayakulo  kaayakulwa yawo. Oye na wo elongelokumwe nomahangano omashona mongeshefa ngaashi La-gotcha Car Wash mEenhana, Ngikevali Investment mOkongo, NAHP Investments mOngwediva, Remind Trading mOshakati noshowo galwe miitopolwa ya yooloka yoshilongo.

Ehangano lyawo ihali gandja ashike omayakulo noku futwa ndele oha li shunitha wo sha moshigwana moka hali longele molupe  lwoku gandja ngaashi omambo  gokwiilonga koosikola ndhoka dha hepa kwali nale. Oha li kutha wo ombinga muundjolowele, muudhano momithigululwakalo, megameno lyomudhingoloko nomewiliko lyo ku keelela iiponga miilando ya yooloka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here