Ombaanga yoStandard ya Namibia ta yi yambidhidha etanga lyokoompadhi

0
222

KuOtniel Hembapu

 

WINDHOEK – Konima ashike yiiwike iishona sho a kuutumba moshipundi shuu wiliki wOmbaanga yoStandard ya Namibia, Junius Mungunda okwa tameke okupopya elaka ndyoka lya kala lya tegelelwa unene tuu momikala dhoombelewa dhomahangano goongeshefa moshilongo kutya, “ natu tuleni iimaliwa yimwe momaudhano,”.

Mungunda okwa itaala kutya ethimbo lyoopala ongashingeyi opo omahangano goongeshefa moshilongo ga nenepeke oonkambadhala dha go moku yambidhidha omaudhano, okukwathela epangelo okutaaguluka omashongo unene tuu ngoka gopankalathano oku nkondopeka aagundjuka tashi pitile muudhano wetanga lyokoompadhi noshowo wu lwe.

Sho a tseyitha eetepo lyekopi hali ithanwa Standard Bank Super Cup moVenduka oshiwike shika , Mungunda okwa dhenge omuthindo nkene sha simana opo omahangano gopaumwnene ga kwathele epangelo miitopolwa ya yooloka ngaashi muudhano.

Okwa ti Ombaanga ye oya tokola oku pungula muudhano wetanga lyokoompadhi oshoka mbuka ohawu eta aaNamibia pamwe noshowo ohawu gandja etegameno komudhani mokapale noshowo enyanyu kaatali yuudhano koopaviliuna.

“Opena efaathano pokati kuudhano wetanga lyokoompadhi niilonga yOmbaanga yo Standard molwashoka mbika ohayi adhika opendji. Etanga lyokoompadhi ohali dhanwa mo Lagos sha Nigeria, Soweto sha South Africa, na Katutura sha Namibia oku tumbula po ashike omahala gamwe menenevi ndika.

Ngaashi ashike okatanga kokoompadhi haka ngongolwa nako miilongo mbyoka no mo ma hala ngoka osho wo to adha iitayi yOmbaanga ndjika yoStandard Bank menenevi Africa miilongo ngaashi  Angola, Nigeria, DRC, nomiilando ya Namibia ngaashi  Oshakati, Otjinene na yilwe oyindji.”

‘’Otwa itaala kutya ehumitho komeho lyuudhano inali kala ashike oshinakugwanithwa shoholomende ndele oshikondo shopaumwene nasho osha pumbwa wo oku kuthombinga moku yeluthapo uudhano woludhi kehe moshilongo.

Tse ongo omukwashigwana pangeshefa otu uvite etumba oku kwata kanithwa nehumithokomeho lyuudhano wetanga lyokoomapdhi moshilongo”.

“Osheetwapo shetu shekopi lyoStandard Bank Super Cup, otashi uvaneke einyanyudho enene , naaholi yetanga lyokoompadhi  otaya tegelele omapandulo ogendji omawanawa ngaashi ngoka gomudhani omwaanawa pethimbo lyuudhano, okudhana kaakunawe pethimbo lyuudhano, naatali yuudhano otaya ka pewa wo omapandulo omolwa ekalepo lyawo moku yambidhidha oospana dhawo muudhano ethimbo kehe,’ oku tumbulapo ashike omapapa gamwe gamwe, pahapu dha Green, edhina ndyoka a li a tseyika nalyo pethimbo lye lyuudhano sho a li ha dhana mospana yetanga lyokoompadhi, yonale moKatutura yedhina Hungry Lions FC.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here