Omusindalongo omupe otagu ka indjipaleka epito lyaalongwa

0
231

KuAlbertina Nakale

 

WINDHOEK – Ehangano lyopashigwana lyaa  ilongi moNamibia nenge Nanso olya  itaala kutya omulandu gwelongo otagu ka eta iiyimati iiwanawa uuna aalongi, aawiliki yelongo, aataleli, naakuluntusikola yi itulamo  noku kala ya tokola oku longa nuudhiginini oku mangulula oshigwana moomango dhelongo lyaana ohenda pethimbo ndika.

Omuperesidende gwa NANSO , Timotheus Angala okwa ti oku na einekelo kutya uuna omalunduluko ngoka ga tseyithwa kOshikondo shElongo ga tulwa miilonga shu udhapo, epito lili pevi mokati kaa longwa yograde 10 naandjoka 12 otali ka hulapo.

Mboka haya gandja uusama oya gandja ombedhi komulandu gwelongo moNamibia ya ti omulandu ngoka noshowo omusindalongo ogwo gwe eta epito lili pevi mokati kaashangi yekonakono lyograde 12, nongeyi aalongwa oyendji mograde ndjika ina ya vula oku ka tsikila neilongo lyawo kiiputudhilo yopombanda.” Oshikwawo mbaka oya ti omulandu nomusindalongo ogo tuu ngoka ogwo na gu pewe uusama molwa iiputudhilo yopombanda tayi pititha aalongwantu inaa ya dheulikika nawa,.”

Angala okwa ti ngele aanambelewa yOshikondo shElongo ayehe oya longo neitulemo nena oshigwana otashi ka mangululwa noku mona uunongo nontseyo ya pumbiwa opo omalalakano nondjodhi yokomumvo 2030 yi adhike.

Okwa ti olundji epangelo oha li tameke  oopolograma dhomalunduluko ihe omathimbo gamwe ndhika ihadhi  tulwa miilonga shuudha  molwashoka opwa ningwa elunduluko mewiliko nenge kapena oonzo dha gwana oku tula oopolograma ndhoka adhihe miilonga.

“ Olyo ehalelo lyandje kutya omalunduluko momulandu gwelongo lyetu oga adha omalalakano gago noku tula Namibia mokati kiigwana mbyoka yina omilandu nomisindalongo omiwanawa muuyuni.

Oshigwana inashi nyanyukilwa iilonga yelongo moshilongo. Pomuthika gwopaseko epito lyoograde 10 no 12 otali tsikile noku eta omaipulo.

Omanga momahupilo , mboka haya gandja iilonga kwaamboka ya piti momanongelo gopombanda otaya ti iiputudhilo mbyoka oya longa aalongwa inaa ya pyokoka. Shika osha fala mpoka kutya iifo yopropaganda oya tula Minista yElongo omundohotola David Namwandi  pomuthika gwopevi aniwa oshoka ita enditha iilonga nawa,” Angala a ti.

‘Oshili oondjika kutya omulandu gwelongo gwongashingeyi ka gu shi omwaanawa neyokomeho lyomuntu moshilongo.

Oshoka ihagu inyenge nenge ogwa fa oshinima shoka ihaashi vulu okulunduluka shi ikwatelela konkalo, na ishewe ka gu na ohenda . Oshoka ngele ito vulu oku ilonga momutse noku endulula shoka wiilongo wa fa eshina lyoku kopinga oombapila pethimbo to shanga omakonakono nenge uukonakono  nena ngoye owuli muudhigu na oto ka ndopa ograde 10 nenge 12 nolundji oto ka ninga ashike omuniilonga gwokulongela yalwe ongo omukwatheli , nokulonga iilonga yanathangwa, mbyoka itaayi ku kutitha noku kutha oluhepo ,’.

Okwa indile opo ayehe ye na sha nelongo ya longe nuudhiginini nonuukeka oku  yamukula kelundululo momusindalongo , oku shi ninga nomikalo dhomondjila noshowo noonkatu dhili mondjila.

“ Inatu  fala falweni komakuthikuthi gopapolitika unene tuu sho ngoka taga tumbalala pethimbo ndika,  ihe otwa pumbwa oku gandja olupandu nokupandula mpoka shina oku ningwa. Otuna woo okupandula eigandjo  ndyoka lya ningwa kaalumentu yaali . Itashi uvitha nawa sho Omundohotola Abraham Iyambo ngoka a li ominista yElongo etu thigipo unene kuyele. Kandi wete Omuperesidende  ti ipe ombedhi sho a li a gandja oshinakugwanithwa shika kwaambaka yaali omumvo 2010. Natu tsikileni oku yambidhidha Minista yElongo ngashingeyi Omundohotola David Namwandi ,nomupeha gwe Silvia Makgone opo mbaka ya soshimpwiyu kutya omalunduluko ngoka ga thanekwa oga tulwa miilonga.

Omumvo 2010 Omuperesidende Hifikepunye Pohamba okwa gandja oshinakugwanithwa shElongo ku nakusa Abraham Iyambo ongo ominista noku David Namwandi ongo omupeviminista. Mbaka yaali oya tameke iilonga  nokweendelela, unene tuu sho ya tameke oku kundathana kwa andjagana, naashika osha ka fala moku ninga oshigongi oshinene shOpashigwana kombinga yElongo 2011. Oshigongi shoka osha li sha ningi omathaneko ogendji, naangoka oga kolekwa kOkabinete omumvo 2011.

Pokati komimvo 2012 no 2014 uuministeli mbuka owa tula miilonga gamwe gomomathaneko ngoka , wa shoneka oku egululila ayehe oompito dhelongo, ongushu yelongo, uuthike pamwe melongo ongo oongudhi dhelongo tali hwepopala.

Omasindano gamwe ngoka Oshikondo shElongo sha adha momeho gaNanso ongaashi egwedhelo momwaalu gwomutengenekothaneko gwiimaliwa yokwiilonga yaanasikola okuza omumvo 2012 opo aalongwa oyendji ya vule oku mona ompito yoku kiilonga piiputudhilo yopombanda.

Nanso okwa pandula wo etalululo  nelundululo momulandu gwelongo lyopombanda mekwatathano nomalalakano gokomumvo 2030, ngoka ga etwapo ko National Council for Higher Education.

“ Etalululo ndika olya etapo omulandu ngaashi ngoka gwofuto yomanongelo, omukalo nkene omanongelo gopombanda goshigwana taga pewa oshimaliwa noshowo omutungilo omupe gwiiputudhilo yopombanda ngoka gwa eta  opo oPolytechnic ya Namibia yi lukululwe noku lundulukila moUnivesiti’”Angala a ti.

Omalunduluko omakwawo ngoka gewetike ongaashi ndyoka lyekuthepo lyoofuto dhosikola okuza poprimary nuumvo naandyoka lya thanekwa oku kuthapo oofuto dhosikola pomuthika gwoseko omumvo 2015.

Nanso okwa pandula wo epangelo omolwa oku etapo omusindalongo omupe melongo lya Namibia, ngoka gwa etwapo ko National Institute for Educational Development.

“ Shika kashi shi oshilonga oshipu, ihe oshasimana.

Otashi kala shi na oondjila mbali yimwe oondjoka yopaacademy nonkwawo oyi na sha nelongo lyopaungomba okuyeleka nelongo lyongashingeyi ndyoka lya tala ashike eilongo lyopacademy.

Omusindalongo nguka otagu ka kwathela omwiilongi kehe opo a ye komeho mu shoka ta ilongo.”

Nanso okwa pandula ishewe oholomende moku tunga omanongelo  noongulu dhoku longela dha gwedhwapo unene tuu pomahala mpoka pwa li kaapena omatungo gatya ngaaka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here