Ongombe ya vala aakwana Iipumbu na Shekutaamba

0
232

KuLoide Jason 

 

ONGWEDIVA – Nonando aanafaalama oya lumbu ya yemata omvula ya ziko molwoshikukuta nuumvo, Linus Lweenya ota yolele ke tayego sho ongombe ye yimwe ya vala uutana uyali oshinima shoka sha pumba noonkondo.

Lweenya omukalimo, gwomOshikuku okwa ti nonando okwa kanithile oongombe dhe heyali omvula yazako ntano dho moongombe dhe odha vala nale uutana uhamano konyala dhavalelapo heyali ndhoka dha sipo omumvo gwayi.

Lweenya okwa hokolola kutya uutana mbuka owo elago enene moku kalamwenyo kwe na okwa nyanyukwa uunene oshoka ngaka ogo omagano omanene a pewa ku Kalunga, nuutana okwe wu luku Iipumbu na Shekuutamba.

“Oshili kandishi oku shi popya onda nyanyukwa unene noonkondo, inandi shi mona tuu nando nkee nda valwa, nuunona wandje owa nyanyukwa unene oku mona oshiningwanima shika,” Lweenya tati.

Ongombe ndjika oya vala naanaa aakwana yafaathana thilulu nonando yo onduudhe.

Lweenya okwa ti woo omagano ngaka okwe ga hokwa noonkondo oshoka ashike kena iimaliwa ando uutana we mbuka ote wu landele omahini  opo wu koke nawa.

Okwa tsikileko woo tati kutya omvula yonuumvo oyi shi okupandulwa oshoka aantu otaya li omakunde, omakanuwa, oofukwa nosho wo iilya oya koka, omanga omvula ya ziko kapena shoka sha likolwa shomepya.

Kansela gwoshikandjohogololo Oshikuku, Modestus Amutse na ye wo okwa lombwele Kundana kutya osha pumba noonkondo ongombe oku vala iikwanambwiyu na shika otashi longo aagundjuka oondjokonona ombwaanawa kombinga yiimuna.

Amutse  okwa yelitha kutya mwene gwoongombe shito ngele ongombe oya vala aakwanambwiyu oha yi lukilwa omukwaniilwa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here