Oshinakugwanithwa shaagundjuka mondjodhi yokomumvo 2030

0
198

OKAU-KAMASHESHE – “Ondungethaneko yokomumvo 2030 ota yi ka gwanithwa ashike  ngele kehe omukwashigwana gwa Namibia ota longele kumwe melalakano ndika.

”Ngaka omadhiladhilo gomu-gundjuka omuNamibia, Indileni Set Sam Iipinge ngoka a nyola oshinyolwa shika ta kumike aagundjuka aaNamibia opo yi itulemo moku kala oshitopolwa shondungethaneko ndjoka. Iipinge okwa endulula omupopyo gwOmukoko-liperesidende Sam Nujoma sho a popile petseyitho lyondunge ndjoka a tile “Oku ya komumvo 2030, uuna atuhe tatu longeleni kumwe, otatu ka kala oshilongo shoofabulika, tashi tyapula  uuyamba, shi  na aantu ye na omakwatathano ge li nawa, yena ombili noshowo engungumano lyopapolitika.” Iipinge okwa dhenge omukumo mpoka kutya ondjodhi ndjika ota yi ka ninga yoshili ashike ngele aagundjuka ota ya itulamo muyo noku endela pamwe na yo.

Elalakano lyon-dungethaneko yokomumvo 2030 olyo oku etapo eyokomeho lyopafabulika lili pomuthika gwiilongo mbyoka ya putuka.

Oku tidha po okwaana iilonga, hoka kwa ya pombanda oku ya omumvo ngoka.

Okwaana iilonga osho eshongo enene ndyoka lya taalela oshilongo shika unene tuu aagundjuka yasho, pamushangwahokololo gwomakonakono kombinga yaaniilonga ngoka ga ningilwe omumvo 2012.

Omushangwa nguka ogwa li gwa thaneke kutya opo onkalo yokwaana iilonga mokati kaagundjuka yi hulithwepo, aagundjuka oya pumbwa oku zalekwa uunongo nontseyo yiilonga tashi pitile melongo nomomadheulo.

Ngele yo ya dheulwa noku longwa opo ihe taya vulu oku ninga sha moku sindanitha ondungethaneko yokomumvo 2030.

“Omanga ondun-gethaneko ndjika inaa yi adhika aagundjuka aaNamibia oya pumbwa okulongwa nokudheulwa nosho wo oku kumikwa opo ya tameke oongeshefa dhawo yene.

“Oshikwawo aagundjuka oya pumbwa oku tala elongo noku ilonga ongo oshinima sha simana, onkene ina ya pumbwa ya kale taya thigipo omanongelo omanga inaa ya mana”.

Epangelo na li pandulwe molwa etokolo lyalyo oku gandja elongo lyo shali kaagundjuka tango pondondo yoprimary pethimbo ndika, noshowo ketseyitho kutya enongelo lyopomuthika gwooseko na lyo otali ka ilongwa oshali kwaayehe mboka ye li aalongwa moosikola dhoshigwana.

‘ Onkene aagundjuka naya taambeko etokolo ndika lyoholomende, noku pandula sho, oku za nena taya kala noku ilonga nawa nuudhiginini opo ya pite niitsa iiwanawa.”

Ishewe aagundjuka mboka ya piti mounivesiti ina ya kala ya ligamena kepangelo opo li ya pe iilonga, ihe na ya ulike okudhiladhila kwawo muule moku etapo omathaneko goongeshefa oompe opo yo ya kale taya ilongele yoyene noshowo ya gandje iilonga koo yakwawo.

Epangelo okupitila momahangano galyo gehumithokomeho pashimaliwa olya gandja oompito ku kehe omuntu ngoka ena ethaneko ewanawa lyopangeshefa opo a vule oku pewa oshimaliwa shoku tamekitha ongeshefa.

Omahangano ngaashi Ombaanga yOmapendulopo ya Namibia, Ombaanga yOongeshefa Ooshona nodhopokati SME, naandjoka Yuunamapya odhi ilongekidha oku kwathela mboka ya hala oku tameka oongeshefa.

Molwashoka Ondungethaneko yokomumvo 2030 ota yi lalakanene oku nenepeka iinyangadhalwa pamahupilo ngaashi oku dhikapo oofabulika dha yooloka, tadhi longo iilongomwa yimwe tayi longithwa meni lyoshilongo yo yimwe ta yi tuminwa pondje.

Aagundjuka oya pumbwa oku tameka oofabulika ooshona pomahala gaakuluntu yawo momikunda, moka muna evi lya gwana okulonga iikulya oku palutha oshigwana , noku etapo oompito dhiilonga.

Osha simana ishewe opo aagundjuka ya kale taya longo neitulemo momikunda opo endumbalalo miilando li shonopale.

Ondungethaneko yo-komumvo 2030 ota yi lalakanene wo onkalamwenyo yombili nuuwanawa pokati komuntu nomuntu, onkene aagundjuka oya pumbwa oku tinda noku ekelahi elongitho lyoonkondo lyuukashike kookantu. “Shika otashi ka kwathela opo oyendji yomuyo yaa ninge iihakanwa yondholongo noku ka hepeka ethimbo lyonkalamwenyo yawo, yaa na sho taya longo mondjedhililo.

” Oshigwana osha pumbwa aagundjuka yiipyakidhila taya dhiladhila shoka taya etapo ndele haku kala, tashi palutha aagundjuka omathele ye edhililwa moondjedhililo.

Ondungethaneko ndjika ita yi ka adhika ngele aagundjuka otaya  longo uuhwapindi, ngaashi okudhipaga nokwiidhipaga nosho tuu.

Aagundjuka oya pumbwa oku i simaneka nokusimaneka ooyakwawo noshowo oku simaneka ekotampango lyoshilongo.

Oya pumbwa wo oku joina etanga lyaakwiita mboka yena iipumbiwa ya gwana po okushi ninga.

Ishewe kehe omugundjuka ena omimvo dha adha okuhogolola oku na oshinakugwanithwa oku ka hogolola  opo uudemokoli wu tsikile noku kalapo moshilongo.

 

 

Sha nyolwa kuIndileni Set Sam Iipinge.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here