Uudhano noondigolo okupandula omvula sho ya loko owu li peni?

0
185

Epandja ndika olya nyolelwe omishangwa kombinga yomvula monakuziwa.Ihe osha pumbwa oku tumbulwa kutya ina pa uvika nando odho oondigolo neligolo ongo olupandu omolwa omvula ndjoka ya loko , unene tuu sho oombinga dhoshilongo dha li moluteni olulu. Omimvo omathele dha pitapo nenge omilongo  monakuziwa, oshigwana naantu oya li ya taamba noku hambelela omvula mokugongala pamwe nokupandula Omushiti sho a lokitha omvula.  Oya li yimbi oondjimbo niiyimbo , ya nuka nokudhana ngaashi taya vulu, noku gandja omayambo kegulu molwomvula, unene tuu uuna kwa li ku na oluteni, ngaashi ndoka lwa li ko omvo gwayi. Okwa li sha talika inaa shi uka ngele oshigwana ina shi ninga oshituthi shepandulo omolwa omuloka omwaanawa.

Onkalo yonena oya lunduluka. Pehala lyokupandula, ohatu kongo  nenge ohatu mono sha shoka tatu pe ombedhi nenge tatu nyenyetele. Tashi vulika shikale omuwiliki gwopapolitika, aalongisikola, aawiliki moshigwana, aawiliki yopambepo nenge  tatu nyenyeta kombinga ya kehe gumwe ngoka ta vulu oku pewa uusama molwo-ntumba nenge ongandi.Ihe ayehe mboka ta tu nyenyetele nenge tatu pe oombedhi kapena nando ogumwe ngoka oye a etitha opo omvula yi loke nenge a indike omvula yaaloke.

Otwa kanitha ano uuntu mboka ootatekulu ya li ya simaneka?Nenge otwa ninga ano oshigwana naantu iha ya pandula, tatu tidha ashike iinima nomaliko guuyuni  tse twa fa twaa na ko nasha nuukolele wopankalathano, wo pahedhinkalelo, noshowo wopambepo unene tuu wepipi lyetu? Otwa dhiladhila tuu kutya ,oohedhi dhini dhopashigwana tatu kalekepo momaihumbato getu naa ndhoka tatu thigile aatekulu yetu?

Omuloka ogwe ya miitopolwa yomuumbangalantu. Ogwa etele aalongimapya efudho unene tuu sho mboka ya li ishewe taya vulu oku longa omapya gawo. Ogwa hwepopeke onkalo kaantu omayuvi mboka ya kala noku galikana  yaana ezimbuko opo egulu li londoloke yo omvula yi loke molwashoka omeya ogo omwenyo.

Natu taleni kutya onkalo oya li ngiini pethimbo lyoluteni. Olya li ethimbo lyeinekelo lya kana  mokati kaanafaalama yokomikunda mboka ya li ya kanitha einekelo netegameno  sho omvula ya kalako ethimbo ele noonkondo.

Onkalo oya li ombwinayi kutya ngaaka aanafaalama yamwe oya tile otashi vulika epya lye li pyepo alihe ngele okwe li hwameke nokati kamwe ko ka palwa.Shika otashi ulike nkene iilya mbyoka ya li ya kukuta noonkondo.

Kashishi ethimbo ele unene sho Ngoloneya gwoshitopolwa Oshikoto Penda ya Ndakolo a popile a ti: “Omvula ka yi li miikaha yetu, ihe oyi li miikaha ya Kalunga, ndele nee ina shi pumbiwa tu kanithe omukumo ngashingeyi.Oshoka ku shishi kutya uunake omvula ta yi ya ishewe,” Okwa li ta kumike aantu ya tsikile okulonga omapya gawo, pethimbo sho yamwe ya li yeetha oku ga longa, omanga yamwe ya ethelemo oondjuhwa dhawo opo dhi lye iilya mbyoka ya ngundikwa kompumbwe yomeya. Ndele ye na ye okwa ndhindhilike kutya Kalunga oha longo iinyengandunge na oha longo mokwaa monika. Nokonima omiyelo dhegulu odha eguluka, dha dhiginina, ngaaka kutya  omahala gamwe oga yelulwa, omanga momahala gamwe aantu otaya kwata oohi.

Ndika kali shi nani ethimbo opo ooperesenda omilongo 90  dhaanamagumbo mOshikoto mboka ya li ya gumwa koluteni ya  ligole noku nyanyukwa omolwa omvula ndjoka ya teyapo oluteni olulu?

Shika itashi pe omagumbo omayovi 90 gaakalimo yomOhangwena mboka ya li ya pumbwa oondya ya pandule molwa ompito ndjoka ya pewa komuloka oku tsikila oku longa omapya gawo?

Oshilongo osha pumbwa oku gandja olupandu dholela. Omvula ndjika oya pupaleke uudhigu mboka aaNamibia oyendji ya li ya taalela unene molwa shoka iinamwenyo yawo oyali tayi si koluteni nokondjala, oyindji yomuyo ya gundu noku sila momalundu. Onkene natu kale netagameno kutya omvula ndjika ya loko otayi tu etele eteyo ewanawa nuumvo oku yeleka naandyoka lyomumvo gwa yi. Ihe tango natu panduleni Kalunga molwa omagano gomvula ngoka etu tumine.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here