Uudhano uupe wa tseyithwa moVenduka

0
244

KuOtniel Hembapu

 

WINDHOEK – Olutu lwoku wilika etanga lyokoompadhi moNamibia , Namibia Football Association (NFA)olwa adha onkatu ompe ishewe melalakano lwalyo oku yambulapo uudhano wetanga lyokoompadhi moshilongo.

Onkatu ndjika oya tseyithwa moVenduka sho pwa tulwa miilonga uudhano wokudhanena ekopi hali ithanwa Standard Bank Super Cup.

Etseyitho olya ningwa konima yoonkundathana dha kwata ethimbo pokati kombaanga ndjika noNFA. Ombaanga yo Standard oya zimine oku gandja oshimaliwa shoodola oomiliona ndatu uule womimvo ndatu opo dhi dhanenwe mekopi ndyoka, tali kala mewiliko lyoNFA.

Uudhano mbuka otawu kala hawu dhanwa pokati komanyakwa lyoliha yo MTC  Premiership naandyoka lyuudhanop wekopi lyo Bidvest Cup.

Wo uudhano wotango wekopi ndika otawu ka kalako momasiku 16 Auguste  nuumvo. Ngele ospana ndjoka ya sindana oliha ya MTC oyo ishewe ya sindanapo ekopi lya Bidvest nena ospana ndjoka ya li ya landula omusindani oyo tayi ka pewa ompito yi dhane muudhano mbuka wekopi lyo Super cup lyOmbaanga yo Standard.

Pethimbo a tseyitha ekopi lyombaanga ndjika , oMukuluntupitithi gwOmbaanga ndjika , Junius Mungunda okwa dhenge omuthindo kesimano lyuudhano moshilongo, unene tuu molwashoka hawu eta uukumwe pokati kaantu, noshowo hawu eta puuyelele iitalendi yomoshilongo kombinga yoku dhana etanga lyokoompadhi.Omolwashika Ombaanga ye oya mono shasimana opo yo yi kuthe ombinga moku yambidhidha uudhano mbuka noku yambapaleka oshitopolwa shomaudhano.

Omupeviperesidende gwaNFA, Kornelius Kapenda ngoka a popi pehala lyOmuperesidende John Muinjo okwa ulike olupandu lwe molwa etokolo lyOmbaanga ndjoka oku pungula oshimaliwa shayo muudhano woshigwana, na okwa kwashilipaleke Ombaanga kutya, NFA ota longa ngaashi ta vulu oku ulika eitulemo lye oku longitha nawa epungulo ndika muudhano wetanga lyokoompadhi, sho oospana tadhi ka dhana nawa noku itulamo.

Omuwiliki Guudhano mOshikondo shAagundjuka , Iilonga yoshigwana , Uudhano nOohedhi, Norrii Kaanjuka ngoka a popi pehala lya Minista Jerry Ekandjo okwa ti oshikondo she otashi ka sa oshimpwiyu kutya einekelo lyOmbaanga ndjika moNFA ota li ka yalulwa noku galulwa nomaudhano pomuthika gowpombanda.

“Ekopi ndika lyoStandard Bank Super Cup ota li ka kala limwe lina iiyemo iiwanawa mokaliindeli kuudhano wetanga lyokoompadhi ka Namibia.

Onkene ondi inekela kutya oospana naadhani otaya ka mona omauwanwa momaudhano ngaka sho iimaliwa mbika tayi ka longithwa nawa.

Ethimbo olya thikana opo oospana dhetanga lyokoompadhi dhi kale noku longa nawa niiyemo yadho pamukalo gwopaithano.,’ Kaanjuka a  kumagidha.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here