Aanona aashona taya ningi omategelelo mOkaku

0
199

KuMaria Namupala

 

OKAKU – Kansela gwoshikandjohogololo Okaku Joseph Kapya Endjala, okwa thikitha euvonayi lye molwa uunona uushona ta wu ningi omategelelo nonande wuli mepipi eshona lyokuya kosikola.

Moonkundathana ndhono a ningi na Kundana, Endjala okwa holola kutya oshikandjohogololo she osha iteyelwa kombepo ombwinayi, nuunona inaa wu hala oku vulika momagumbo. “ Konyala ngele to ende mOkaku oto mono nkene kehe okanona ka kwiinina, uunona owundji owa etha oosikola omolwa  okwaa uvako noku kala tawu ende owala puundingosho naa shika oshe wu etele opo wu ninge omategelelo inaa ga longekidhwa” Kapya ta ti nga.

Kapya okwa holola kutya uunona mbuno ina wu tseya uuwanawa welongo, naambono taya ningi omapunda oyeli poomvula omulongo nambali(12) sigo opoomvula omulongo nahetatu (18), lyo ando ndino epipi lyokuya kosikola. “ Ngele owa talelepo omahala gamwe mOkaku oto italeleko ngoye mwene kutya konyala maanona aagundjuka omulongo yatano yomuyo oyena uunona” Kapya ta gwedhako.

Uunona momagumbo ita wu vulika kaakuluntu yawo, oha wu tokelwa owala puundingosho noku longa iilonga iiwinayi mbyono inaa yi pumbiwa moshilongo.

Meme Helena Fillemon gwomOkaku okwa holola kutya onkalo yomoshikandjohogololo shawo oya nayipala sho epipi lyokomongula tali etha owala osikola, oyendji oyeli ashike muuyuni ya thigapo aakuluntu yawo, sho taya zi hono oyena omapunda kaa gena ooyene taya tula ashike aakuluntu yawo muupyakadhi Kansela okwa indile aakuluntu ya galule oohungi momagumbo yo ya tekulile omaluvalo gawo uukriste. Okwa tsu omukumo ayehe yi ikaleke  kokule niikolitha yo ya tseye kutya ombuto yo HIV no AIDS otayi taandele ngele aantu itaya ingambeke kiihulo, naya kale haya longitha iigamenithi opo ku shonopekwe etaandelo lyomukithi go AIDS.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here