Alexandrine Barnabas aya moshipundi shevululuko

0
195

KuMaria Namupala

 

OSHIVELO – Momasiku 11 Apiilili Oskola Uukumwe  yi li moshikandjolongo Oshivelo oya li ya ningi oshituthi shelaleko shomulongi gumwe  ngono a totapo osikola ndjoka.

Alexandrine Barnabas ngono ha ithanwa kaalongwa ye Mrs B oye ngono a kokolapo osikola ndjika a tameka momilongo hetatu nomugoyi (1989), a kala owala ha longele kohi yomuti sho a mono ompumbwe yoosikola pomudhingoloko mpo.

Ngoloneya gwaShikoto Penda ya Ndakolo ngono eli gumwe gwomaalongwa ya meme Alexandrine okwe mu hokolola onga omulongi gumwe ngono ehole iiyolitha nokuna ondjungu miilonga ye.

Ya Ndakolo okwa halele meme Barnabas omukumo, uukolele oshowo uuwanawa awuhe ye na tyapule iiyimati yiilonga ye.

“Okuya moshipundi shevululuko itashi ti oku ka kuutumba aawe oto vulu oku longa iilonga yilwe opo ngoye to kala noku kwathela aalongwa yoye uuna tashi vulika oshoka osikola ndjino twa kuutumba nena oye yapo medhina lyoye ano owuli onga omukokoli gwosikola oyo tuu ndji” Ya Ndakolo ta ti nga.

Niitya ye mwene meme Alexandrine okwa ti ota pandula Kalunga ngono e mupe oonkondo sigo a thiki mepipi lye lyopenzela, te mu indile natango a kale noku mu wilika moshipundi she shevululuko.

“ Yakwetu oyendji ina ya thika ko koomvula ndhi , yamwe ya thikiko ashike ka yena uukolele anuwa waa pandula no yaka tangi Kalunga kandje, ondu uvite enyanyu netumba oku tala engathithi enene lya holoka omolwandje” Mrs B ta ti nga.

Meme Alexandrine okwi indile aalongi ooyakwawo ya longe iilonga yawo nohokwe oshowo nuudhiginini, yo ya  gandje oshiholelwa oshiwanawa kaanaskola mbono yeli oyo oongudhi dhokomongula.

Manchild Manze ngono eli omukuluntuskola gUukumwe pethimbo ndino okwa tsu meme Alexandrine omukumo nuukolele mopenzela ye. Manze okwa tumbula kutya otaya kala taya pula ekwatho komulongi gwawo omukulu nokuli omukokoli gosikola ndjika uuna yeli pumbwa. “ Inda nombili tsikila noku tekula, Kalunga ne ku yambeke miilonga yoye ayihe oweya longa sha gwana itati ku dhimbwa tangi unene” Manze ta laleke gumwe gwomaalongi ye ngono ayi moshipundi shevululuko.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here