Ethimbo lyefudho lyosikola oku vululukwapo nenge oshikaaaae?

0
173

Omathimbo otaga ende noku tondoka molwa omaipyakidhilo gonena , onkene ngashingeyi olyo ishewe ethimbo lyefudho kaanasikola, kaalongi nokaakuluntu yawo. Ngele owa tala aalongi noshowo aanasikola opo ashike omuntu to ti oya fa opo ya zi mefudho lya Desemba omanambo ngee ihe nani opwa piti nale konyala oomwedhi ndatu, ne lwaampo sho aalongi naanasikola ya li ya tameke omanongelo. Aalongwa yamwe moondondo dhopevi otaya tyapula elongo lyoshali  kakele ko ku ilandela omizalo dhosikola opo ya kale yoopala. Aalongwa oyakwawo poondondo dhuuka pombanda sigo opomuthika gwoseko natango oya tegelela oku ka ya komanongelo goshali okathimbo okafupi kowala.

Omushangelo gwoshinyolwa shika ogwa tala ethimbo ta li endelele  omimvo ndhika , sho osho tashi popile kombinga yefudho lyosikola unene tuu ndjoka yopevi sigo ograde 12. Ethimbo lyefudhepo ndyoka aalongwa mbaka ya mono ota li ti shike naanaa kuyo ayehe. Olundji ota shi vulika li kale ethimbo lyenyanyu sho oku meneka ongula onene yuutalala oku iyoga omeya ga talala kwa mwena po manga unene kaanasikola mboka oyendji ye li momahala gokomikunda hoka natango oyendji yena oku yenyeka omeya gawo nomulilo gwiikuni.

Mbaka ota ya fudha oshoka otaya kala manga taya kotha taya mbonyoka ta ye dhi kutha komasipa oshoka oomene okonyala dhi ya teye esipa lyombunda.Efudho kaalongwa yalwe otashi vulika ye li tale ongo ethimbo lyoku ka pepelwa po okambepo  okuza miilando mbyoka hayi kala yu udha omisholondondo dhaashi ku tumbulwa dhiiyenditho kehe ngula kakele kOlyomakaya noSoondaha uuna aakuluntu yawo taya ihakana oku ya fala komanongelo koombinga dhiilando hoka oko ku na omanongelo gawo. Efudho lyosikola kaakuluntu ota shi vulika tali ti oku vululukwapo oku pulakena owili yoku pendula ndjoka olundji yi na oku dhenga lwopontano yongula opo aalongwa ya penduke kuyele kaa ya ka adhe osikola ya hita. Ishewe otashi ti efudhepo ko ku tidhila yamwe mboka ye hole oku kala potiivii nonando oye shi kutya esiku lya ngula oku na ootundi, oku tala omambo giithigilwalonga oku mona kutya mbyoka oya gwanithwa po tuu ngaashi ya uthwa kaalongi.

Ihe efudho lyosikola kombinga yimwe yaakuluntu ota li ti oku tsa nondhikwa oshoka ethimbo ndyoka aanasikola ya li haya kala kosikola oye li li megumbo no tashi vulika mbaka taya tameke oku loloka mbala meni ashike ngiika lyoshiwike shimwe sho ya kala megumbo yaa na shoka taya longo kakele ko ku tala otiivii mboka ye li miilando , omanga yokomikunda yamwe otashi vulika ya kale taya enda enda momidhingoloko yaana shoka taya kongo ,oshoka megumbo otashi vulika muna uuza. Kakele ngele yokomikunda oye na iimuna momagumbo, otashi vulika ya indilwe kaakuluntu opo ya yakulemo aasita mboka omimvo ndhika haya kongwa opo ya lithe iimuna oshoka aanona oye na oku ya komanongele kehe esiku.

Efudho ndika oshinima oshiwanawa kaalongi, kaalongwa nokaakuluntu yaanasikola, olyo ethimbo oku vululukwapo kombinga yaalongi noku tala nawa shoka kehe gumwe a ndjambulapo uule womasiku ngoka a li mootundi oku longa oshigwana, noku ilongekidha ishewe nawa oku taalela oshikakolongo sha landulako shoka olundji hashi kala tashi ihilile kehulilo lyomumvo moka aalongwa ya tegelelwa oku longekidhwa opo ya ilonge nawa ya pite omakonakono nootutsa ndhoka tadhi ya fala kograde ya landulako. Efudho kaalongwa olina oku kala ethimbo lyoku vululukwapo efupi omanga olindji lyomethimbo ndyoka oli na oku longithwa oku tala nkene omulongwa a longo oshikako shapiti, a talulule no ku endulula shoka a longwa pethimbo lyoshikako shoka unene tuu iilongwa mbyoka a li inaa longa nawa muututsa nenge muukonakono auhe mboka a nyola oshikako shoka.Efudho ina li kala ashike ethimbo lyokumakita, kwaamboka yewete ye li ku yo yene ndele nali longithwe oku etapo eyokomeho meilongo lyomulongwa kehe. Nali kale woo ethimbo lyoku kwatha aakuluntu momagumbo, miilonga kehe mbyoka aagundjuka taya vulu oku yakula. Efudho kaakuluntu nali longithwe nawa oku konkola noku gwedha ko keputudho lyaanona unene tuu mboka pethimbo lyomanongelo haya kala ye li komihandjo nenge ya tuminwa komahala galwe kaaku shi koyaandjawo oshoka hoka oko ku wetike kuna elongo lyoopala. Aanamihandjo uuna ye li pefudho naya puutudhwe nawa opo sho taya shuna komihandjo ya kale ye shi kutya mpoka ya zi opaandja lye niipango noohedhi dhaa ndjawo oye dhi zalekwa no ita ye kedhi dhimbwa uuna ndoka efudho lya puko. Efudho ethimbo lyoku vululukwapo iilonga yesiku kehe yenongelo ndele ita li ti okulala ongali oha li kasha oha li ka toka aawe kehe gumwe eli mefudho oku na ompito oku longa sha tashi humitha egumbo lyaandjawo, omukunda gwawo, oshikandjohogololo, shawo , oshitopolwa shawo noshowo oshilongo shika komeho. Mboka mu li mefudho li tyapuleni nawa, opo ngele lya puko mu ka shune komanongelo mu na oonkondo oompe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here