Owu uvite wu holike ?

0
209

KuClemence Tashaya

 

EENHANA – Omadhina gohole ohaga longithwa kaantu oku ulukilathana ohole pokati kawo noshowo ekwatathano lya kola nomuntu gumwe.

Omadhina gowina ngaka nenge gashewa ngoka ohaga fala mekoko enene no lya kola mekwatathano lyohole pokati kaantu yaali nenge pokati koye nakuume koye komonkalamwenyo.

Ogo ishewe omukalo gu shiwike ashike kungoye oku ulika eiyuvo lyohole ndyoka unine omuholike gwoye.

Shoka tashi hili omuntu kombinga yomadhina gohole ooshoka kutya olundji ngaka otaga zi komutima.

Omapekaapeko ga ningwa moBritania omumvo gwayi oga ulike kutya oomwedhi ntano petameko lyekwatathano lyohole  aaholathani mboka oye na egamo oku ithanathana nomadhina gohole ndele iha ya ithanathana naangoka gawo yene.

Olundji omadhina ngoka ohaga kwata noku kalelela sigo uuna ekwatathano lyopahole lya hulu nenge nookuli haga kala onkalamwenyo ayihe.

“Omumati gwandje oha ithana ndje aluhe “gorgeous’ uule womimvo ndatu ngashingeyi,’ Sofia Nepembe a ti . Okwa gwedha ko a ti oku ithanwa omwaanawa ohashi mu uvitha noku mu dhiladhilitha kutya oye awike omukiintu omwaanawa muuyuni. Oha shi mu yambulapo moku kala uuvite eholike noonkondo.

Omunawino gwopamadhiladhilo omuAmerican,omundohotola Phil okwa ti oku ithana mukweni nedhina lyohole otashi mu uvitha nawa na ota kala uuvite uupyu nomuyenye gwohole, noku kala nomutima guudha enyanyu nombili.

Edhina lyohole olyo omukalo omuwanawa oku vululukitha omuholike nenge kuume koye.

Omadhina ngoka oyendji haya longitha  mekwatathano lyohole oga kwatelamo ngaashi, ‘baby nenge babe ngashi hashi nyolwa ku yalwe.Jonathan Johannes okwa ti edhina lyohole ndyoka ye ha ithana nalyo omukiintu gwe ohali mu uvitha omuntu a shewa nokwa gamenwa.

Michael Ndakondja oha longitha edhina “honey” oku ithana efolo lye gwomimvo ndatu. Okwa itaala kutya edhina ndika otali popi kombinga yohole ye ya hwama ndjoka uuvite aluhe moku dhiladhila noku tala omukiintu gwe.

Ye Paulus Ndaitwah oha longitha “darling”, oku ithana omukadhona gwe  Monika Mbenzi  omanga nguka he mu ithana “my love”.

Okwa ti okwa hulithapo oku mu ithana   “dear” molwashoka itashi kwelengendja nawa na osha fa ashike oshinima shesiku kehe, unene shoka, shika hashi longitha woo oku ithana aamwayinakadhona nenge aamwayinamati.

Oshi li ngeyi kutya omadhina gohole ogo omukalo ngoka oonaku ga longitha taya  gamene aaholike yawo nenge taya tulapo oongamba oku gamena shoka shayo.Edhina lyohole ongoye awike ho li ithana omuholike gwoye nomukwelengendjo gwalyo ohagu uvika ko ashike nawa ku na ku li ithanwa. Ku  John Nakapandi, oku ithana omukulukadhi gwe “love” osho oshinima oshiwanawa shoka a ningi kokutya  okwa lundululile oshitya shika moshityadhina.

“Ondihole efolo lyandje noku mu ithana  “love” otashi pendje eiyuvo lye udhililo” osho ati a gwedhapo noku tya eiyuvo ndyoka ohali mu yuulukitha wo oku shuna kegumbo  esiku kehe konima yiilonga.

Okwa fatulula kutya edhina lyohole ndika otali mu dhimbulukitha oshinakugwanithwa she oshikwawo.

“Ondi na ongunga molwohole ye,’  Omukadhi ohe mu ithana hubby, efupipiko lya husband.

Omunongeki moUnivesiti ya Namibia moshitopolwa shonkalonawa ngoka inaa hala oku tumbulwa kedhina okwa ti omadhina gohole otaga ulike epandulo noshowo oku ulika kutya owa yalula kuume koye gwonkalamwenyo na owa hala  oku ulika nkene ekalepo lye tali ti sha ku ngoye.

“Omadhina gohole oha ga kaleke ekwatathano lyohole lya hwama,’ osho a ti.

Ekonakono lya ningwa omathimbo ga pitipo kuSiteopia website oga ulike kutya omadhina haga longithwa olundji moBritainia kombinga yohole ongaashi  “handsome”, oku ulika kutya omulumentu gwoye oye omwaanawa kungoye.

Gamwe ngoka ishewe haga longithwa no ge holike kaakiintu ongaashi “movie star”, “Cowboy”, “Hot chocolate”, “Honey bear” noshowo  “daddy”.  Aakiintu oye hole oku ithanwa nomadhina inaa ga nika onyati ngaashi  “muffin”, “boo” noshowo “angel”.

Omadhina gohole gamwe ogo omafupipiko gomadhina gookuume kawo. Ngaashi Ron lya za ku Ronald, Lisa lyaza ku Melissa na Tebby lya za ku Tebogo.

Omadhina gohole oha ga adhika momalaka agehe muuyuni auhe ngaashi moshiTswana oto adha mo ngaashi mogatsaka, mmaabo noSilozi omuna sinte, moratiwa nosho tuu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here