Terror Squad tayi kongo omuyambidhidhi

0
239

KuMaria Namupala

 

ONDANGWA – Ongundu yuunona mboka hawu hiki oongalo otayi pula eyambidhidho moshigwana, ku ngoka wa hala oku kala to wu  yambidhidha.

Terror Squad oya thikama po momakanda geli  gahamano, ngono haga  hiki nokutota oongalo dhago gene. Uumatyona mbuka owuli mepipi lyopokati lela na konyala awuhe ohawu yi kosikola, yamwe oye li mondondo onti -11 na yamwe omondondo onti -12.

Yo ayehe oya yambukile mOndangwa ya Shinime Shiivula.

Embundile Elago ngono eli omuunganeki gwa yakwawo ota ti ayehe oya tameka oku hika oongalo momumvo 2010, na ohaya imbi oongalo dholudhi lwo Kwaito.

Elago okwa ti nonande ya tameka nale oku imba oongalo sigo oompaka inaya pititha oalbuma molwa ompumbwe yoshimaliwa, oya pititha owala uungalo wuli une (4) ngaashi Bendja, Owela  mono ya kwathelwa ku Young Kassie osho woo Twaaluka.

Terror Squad oha dhana unene oongalo dhe konyala moosikola dhomonooli na olundji ohaya ithanwa ye  ki imbi poosikola dhontumba ngele pena iituthi ,yo taya pewapo ngaa okashona kawo  ashike yo yene oya holola kutya elalakano oku ulika noku holola oshipewa shoku hika oongalo shono ye na.

Oya ti oyena ehalo lyoku pititha oalubuma pehulilo lyomvula ndjika, oshoka owala taya nyengwa koshimaliwa, “Otwa li ngaa tuna ngoka he tu yambidhidha Shipi Kapia ashike ngashingeyi katu nawe omuyambidhidhi oshoka Kapia okwa ya keilongo lye kondje yiilongo okwe tu thigile oluhepo  olunene”, ta ya ta ti nga.

Onkene otaya indile ku kehe ngoka to vulu oku ya  yambidhidha , wu yakwethele oshoka oyeli mompumbwe onene yo ya vule ya gandje etumwalaka ewanawa kaakwashigwana tashi pitile moondjimbo.

Oya ti ohaya kala yena uudhigu uuna ya ithanwa yaka imbe poshituthi shontumba nenge pomahala gomainyanyudho ndele opuna mba ya kalamo nale mehangano lyoku hika oongalo oshoka aantu ihaya kala ya hala oku pulakena koongalo inaa ye dhi uva nale.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here