WHERE OTHERS WAVERED – Edhikopo lyehangano lyUukumwe wAfrica OAU 1963

0
189

Oshiningwanima oshinene shaningwa omumvo 1963 moAfrica osha li etotopo lyehangano lyUukumwe wAfrica [OAU] ndyoka lya dhikwapo konima yoshigongi moshilandopangelo sha Ethiopia , Addis Ababa. Ngame naakalelipo yomahangano omakondjelimanguluko moAfrica otwa li twa kutha ombinga moshigongi shika ongo aatali mboka twaana uuthemba woku kutha ombinga moonkundathana. Omushangwa guukumwe ngoka tse twali twa shanga ogwa leshwa pehala lyetu ku Oginga Odinga ngoka pethimbo ndyoka a li omupeviperesidende gwaKANU. Ehangano lyuukumwe wAfrica olya eta pamwe iilongo yamanguluka muAfrica yili  32 mesiku eti 25 May 1963, nesiku ndika olya tseyika nena ongo esiku lyAfrica, ndyoka hatu li dhimbulukwa kohi yedhina ndyoka.

Ontokolwa yotango yekotampango tali wilike Ehangano lyuukumwe wAfrica otayi ti elalakano lyo OAU limwe olyo okukuthapo omukalo kehe guukoloni moAfrica. Omanga montokolwa ontintatu  iilyolongo yo OAU oya uvaneke eitulemo lyayo moku mangulula iilongo yAfrica mbyoka ya li natango muukoloni.

Konima yethimbo sha landula edhikopo lyuukumwe wAfrica omuperesindende gwa Tanganyika Julius Nyerere okwa thaneke kutya omahangano ngoka taga kondjele emanguluko lyashili miikolonyekwa longo muAfrica  na ga pewe omakwatho kehe taga vulika opo ngaka ga vule oku mangulula iilongo yago, noshowo okwa ti ngaka naga pewe uuthemba woku kala miigongi yOAU ongo aatali naapulakeni yoonkudathana.Okwa dhimbulutha oshigongi kutya” Itatu vulu oku kala moonkundathana kombinga yoshilongo shili muukoloni ngele moonkundathana dhetu inatu ithanenamo aakondjelimanguluko ngaashi, Frelimo, ANC na PAC,PAIGC, SWAPO, noshowo MPLA nomakwawo galwe.Oshoka omahangano ngaka ogo ge li miita yekondjelomanguluko shuukilila miilongo mbyoka.Itashi ka kala shina omwiityo gwasha ngele otwa yi komeho noonkundathana inaatu ithana omahangano ngoka.”Omanga ethaneko ndika inaali ningwa ku Nyerere tse otwa li hatu  pewa ompito oku lesha omanyenyeto getu komeho gokomitteee yokumangula yo OAU, noshowo komeho goshigongi shoominista dhoOAU.Ngoka ena oshinakugwanithwa shoku lesha omukanda gwomanyenyeto oha yi moshinyanga shiigongi , eta lesha omushangwa ngoka opo ihe konima ota zimo moshigongi shoka.

Ehangano lyuukumwe wAfrica olya ka dhikapo  Okomittee yokumangulula Africa, ndjoka ya ka pewa oshinakugwanithwa shoku wilika iilonga yoku mangulula iilongo moAfrica mbyoka ya li natango yi li muukoloni.Oombelewa dhokomittee ndjika odha li moshilandopangelo sha Tanzania , Dar es Salaam. OAU okwa li uulike iilyolongo, Algeria, Congo-Kinshasa[DRC]Egipiti, Ethiopia, Ghana, Guinea-Conakry, Nigeria, Senegal, na Tanganyika ongo iilyo yokomittee ndjoka yokumangulula Africa.

Omuperesidende Nyerere okwa pe okakomittee haka ombelewa moka ta ka kala haka longele okuza momwedhi Juli 1963, na oka tameke iilonga ya ko oku kwathela omahangano omakondjeli manguluko. Nyerere okwa kala ongudhi onene ya kwata oonkambadhala ndhika dhoku mangulula enenevi Africa.Okwa gandja oshindji paumwene moonkambadhala dhoku mangulula Africa. Nonando Tanganyika ka sha li oshilongo oshiyamba pethimbo sha manguluka osha topola oshishona shomuuyamba washo shoka sha li shi na opo shi kwathele aakondjelimanguluko yiilongo mbyoka ya li natango muukoloni.Oya adhika opo ya teya po uukoloni waBritania na ka ya li we aalandithi yiinima iinayi longwa sha. “Ndele nando kaya li nuuyamba andola owindji, oye tu kwathele mpoka taya vulu.Oshiholelwa shoku edhilila ombelewa yokomittee yoku mangulula Africa oya li oshi nakugwanithi sha Tanzania oku igandjela emanguluko lyomavi galwe moAfrica.,’

Nyerere kali oye awike moonkambadhala ndhika oshoka iilyolongo ayihe yOAU nayo oya li ya tokola oku gandja eyambidhidho lyayo oku mangulula enenevi oku li kutha muukoloni. Onkene omahangano omakondjeli manguluko oga kumikwa opo ga tsikile iilonga yoku kondjela emanguluko miilongo yago.Iilyolongo yOAU oya tokola kutya osha pumbiwa opo omahangano ngoka taga kondjele emanguluko ga yambidhidhwe oku pitila mokomittee yokumangulula Africa.Oonkambadhala dhoku konga eyambidhidho moku mangulula Africa odha ningwa oku pitila moombelewa dhaakalelipo yiilongo moDar es Salaam, noshowo piigongi ngaashi shoka shehangano inaali gama ombinga lyo Non-Aligned Movement, ndyoka lya li lya dhikwapo moshigongi mo Belgrade omumvo 1961. Edhikopo lyo OAU noshowo lyokomitee yoku mangulula Africa, omahangano omakondjelimanguluko oga tameke oku pewa omayambidhidho paveta no pamukalo gwa longekidhwa.Opo ishewe mpoka iilongo ngaashi, India,China, Soviet Union, niilongo yokoshitopolwa shoNordic, noohandimwe nomahangano omakondjithi gokatongotongo moEuropa nomoAmerica unene tuu miilongo yopo Caribean oya yambidhidha wo oontokolwa mekotampango lyOAU.

Molwashoka otwa mono kutya otatu kwathelwa, opwa li pena ompumbwe opo tu kale mekwatathano naantu yetu meni lyaNamibia, oku longekidha noku kuta aagundjuka aalumentu naakiintu opo ya dheulilwe uukwiita oku kondjela emanguluko. Mu May 1962 onda ithana oshigongi na onda lombwele mboka ya li po kutya onda pumbwa aantu yaali yi ilongekidha oku shuna kegumbo opo ya ka hwahwameke aantu meni lya Namibia pa politika. Oohailwa Lukas Hifikepunye Pohamba na Eliader Muatale ngoka konima a ka sila emanguluko oya li oyo yotango ya ti oya tokola oku shuna koNamibia opo ya ka longe oshinakugwanithwa shoka. Sho Hidipo Hamutenya a ganeke opo a shune kegumbo onde mu lombwele kutya ye omugundjuka natango na onda li nda hala oku mu tuma opo e ki ilonge. Nyerere okwe tu pe iiponda 100 opo tu yi pe mboka ya tokola yo yene oku tuminwa koNamibia. Kaunda okwa zimine opo mbaka ya ende pamwe nosheendo she okupitila moRhodesia lyokuumbanganlantu pethimbo ndiyaka. Kaunda okwa li ta kondjitha etsikilo lyuukoloni wa Britania kohi yewiliko lyakomufala, Sir Wellensky, ngoka a li a hala mboka wu tsikile ngaashi wa kala.

Ondjila ya Pohamba na Muatale oku shuna koNamibia oya li ondhigu. Oshoka konima yiiwike iyali oku ya moLusaka, mbaka oya ende neshina lyokolutenda ya taaguluka egwo lyomeya lya Victoria , ihe oya ka kwatwa pomweelo gwa Plumtree popepi noBotswana, oya edhililwa mondholongo  kaa Ingilisa uule womwedhi gumwe na oya ka ethiwa konima sho SWAPO a nyenyeta kombinga yoshinima shika moku  shi tseyithila epangelo lya Britania.Sho ya mangululwa oya gandjwa miikaha yepangelo lyokatongo lya South Africa, ya tuminwa nondhila ko Johannesburg , hoka ya ka tulwa meshina lyokolutenda noku shunithwa koSouth West Africa.

MoVenduka oya taambwa ku Aron Hamutenya nefamilia lye mOld Location, na oya li ya gongala mbala newilikongundu lyo SWAPO. Oya li ya tsakanene na komufala gwaavalelwamo, Blignaut, netsakaneno ndika okonyala li fale melongitho lyoonkondo. Naasho ya thigipo ombelewa ya Blignaut mbaka oya kwatwa na oya pangulilwa oku thigapo oshilongo shaa li paveta. Oya pewa egeelo lyoomwedhi hamano nokonima yoku kala mondholongo oomwedhi ndatu oya ka tuminwa komikunda dhawo. Pohamba okOukwanyama  manga Muatale okwa tuminwa kUukwambi.Pohamba okwa kala omumvo aguhe 1963 ta hwahwameke  papolitika muumbangalantu woshilongo, nopetameko lyomumvo 1964 okwa li poshigongi shaningwa kOminista Yewiliko lyiipambele yAantu aniwa neyokomeho lyawo, yedhina Nel de Wet. Ehokololo ndyoka oli shiwike nawa, oshoka ndika olya li limwe lyomwaangoka aantu ya Namibia ya ulike etsompinge lyawo newiliko lyuukoloni lyepangelo lya South Africa. Poshigongi shoka De Wet okwa li uuvite enyanyu sho a mono ongundu yaantu oyendji, nonando ina tseya kutya mbaka ota ye ke mu sitha ohoni. Aantu mbaka oya li ya hwahwamekwa ku Simon Kaukungwa, ngoka a ka tameka oku popya , ndele okwa tindi oku mwenekwa. Naashoka aakwanepangelo lyokatongo inaaya vula oku mumweneka ye naalanduli ye oya thigipo oshigongi shoka , noku ka ninga shawo kokule kashona nehala mpoka pwa li de Wet naantu ye.Aantu oya ndhindhilike wo kutya opena aantu ya ningwa iilongithwa ya pewa oondjembo na oya li ya hala okuumba, ndele mboka oya kondekwa koshigwana noku lombwelwa kutya ngele oya umbu otaya ka dhipagwa koshigwana  niikaha .

Okuza poshigongi shoka Kaukungwa okwa kala ta holama oshoka okwa ningwa etseyitho koombulu kutya ye ngashingeyi omuntu a pumbiwa oku kwatwa kutya ne oku na omwenyo nenge asa.Konima yomasiku omashona Kaukungwa opamwe nooyakwawo yane oye ya pegumbo lya Pohamba na oya ti oya hala oku thigapo oshilongo. Pohamba okwa ende pamwe nayo kolupadhi oku ya koRundu, mpoka ye ki ininga ya fa aakwashigwana yAngola ya li yuuka kiilonga koomina ko South Africa.Oshindji osha li sha ningwa  oku za tuu nkene ngame nda zile moNamibia  mo1961.

Mbaka oya ka dhimbululwa ku WENELA ihe elago oondyoka kutya pethimbo ndyoka ngame na Appolus oshowo Kuhangua otwa li mo Francistown na oya li ya mangululwa, oya ningi ishewe elago sho Simon Kapwepwe ngoka a li Ominista Yiikwameni lya Northern Rhodesia a ti na ya pitikwe ya pite oku ya koDar es Salaam ko Tanzania.Hailwa Pohamba okwa ka shuna koLusaka sha Zambia omumvo 1964 ongo omukalelipo gwo Swapo. Eliader Muatale okwa tsikile noku hwahwameka papolitika moshilongo sigo oosho a ka galukila koDar es Salaam mo 1963.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here