Aakwanegongalo Omulondo onkene taya gongelele etungo lyongeleka

0
235

KuMaria Namupala

OMULONDO –Aakwanegongalo Omulondo  lili mOshitayingeleki Omandongo, mOshikandjongeleki shUuzilo natango otaya kambadhala oku gongelela etungo lyongeleka yawo.

Egongalo ndino okuza omvula ya ziko olya kala noku gongela oshimaliwa omolwa  etamununomo lyongeleka yawo ndjono ontshona na ihayi gwana aantu ayehe unene ngaa pethimbo lyomatango omanene.

MOsoondaha  yeyumuko momasiku 20 ga Apiilili aakwanegongalo oyali ya longekidha oshilongadhalwa, ya li ya ningi olugodhi lwopambili pokati kaanuushimba yeli kumwe na gumwe gwomaakwanegongalo Ananias Nuule taya kondjithathana naaniilonga yomOwambo.

Elalakano oku gongelela owala oshiketha shegongalo noku gwanithapo oshimaliwa opo ya vule okutunga ongeleka ndjika no ku yi tula omawawa ngaashi tashi vulika.Aakwanegongalo oyali ya gongala nawa na oyali yu umbu ongalo ndjika na oyaka eta oshimaliwa shi thike pomayovi omugoyi  niihupe (N$9000.00).

Elongelo Kalunga olyali lya ningwa komusita gwegongalo Selma Kagola, omanga tate Jefta Gustav ali a ningi euvitho.

 Meme Kagola okwa ti elalakano oku gongelela oshimaliwa shomoshiketha shegongalo, opo ongeleka yi tungululwe yo yi kale yili pamuthika gwopashinanena ngaashi oongeleka odhindji dha tungwa oomvula ndhika dhina omawawa nokuli.

Esiku olyali tali mwenyekwa koongundu dhomalwiimbo ngaashi ongundulwiimbo  Ewi lyOmuwa yili mewiliko lya Muwambo gwAmbambi oshowo ongundulwiimbo Tse Yamwe.

Omusita gwegongalo Selma Kagola okwa pandula ayehe mboka yiile okuyambidhidha ta indile mboka yena ehalo lyoku yambidhidha omolwa etungo lyongeleka ya thikithe omakwatho gawo tati okwe  ya tegelela. Pahapu dhe mwene otati ongeleka oshona unene na ihayi gwana aantu ayehe osho to adha ngaashi pethimbo lyomatango omanene aantu yamwe ohaya uvile pondje shono e wete kutya ka shili nande mondjila.

Ta halele ayehe mbono yiile yuuve elongeloKalunga pamwe nayo yaza koombinga noombinga ondjila ombwanawa yo ya ka thike nombili. “Kalunga ne muyambeke aaholike,’’ ta gwedhako. “Otandi  indile woo mbo ya lukilwa omahala mongeleka yetu opo yeye ya kwate oombushe pamukalo goludhi kehe,” ta gwedhako nga.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here