Eteyo lili pevi kashona olya tegelelwa miitopolwa yomevi lyaayehe

0
210

 KuDeon Schlechter

WINDHOEK Iitopolwa ayihe hayi longo omapya momahala gaayehe oya tegelela oku mona eteyo lili pevi kashona okuyeleka neteyo ndyoka aluhe hali kalako uuna kuna omuloka omuwanawa. 

Eteyo lya nkundipala olya tengenekwa pauyelele mboka wa gandjwa momushangwahokololo gwedhina Crop Prospects and Food Security Situation opo gwa tseyithwa kepangelo oshiwike shika.

Uunkundi meteyo lyiilongomwa yomomapya okwa tiwa owa etwa komuloka ngoka gwa li gwa nkundipala petameko lyothinge, noshowo keyonagulo ndyoka lya etwa kokapuka hoka ka holokele miitopolwa yokuumbangalantu omasiku ngaka noku lyapo iilya mbyoka opo ya adhika ya tulako oomumuma unene tuu mbyoka opo ashike ya li ya koko konima sho aanamapya yamwe ya li ya kunununa omapya gawo omolwa oluteni ndoka lwaliko muJanuanry sigo okuuka metata lya Febuluwali.

Omushangwahokololo ogwa ti aanafaalama oya hokolola kutya omvula onkundi  nenge omuloka gwankundipala ogwa li gwa holoka petameko lyothinge yonuumvo, na ogwa li gu na uukwatya woluteni ndoka lwa li lwa kwata ethimbo konyala ele muJanuali sigo oshikako oshindji sha Febuluali nuumvo.

Omuloka gwomumvo gwomuloka gwo 2013/2014 ogwa ulike inaagu faathana , nogu na omayooloko ogendji, moka omvula onene kashona ya li ya monika tayi loko miitopolwa yokuumbangalantu uzilo  noshowo miitopolwa yopokati koshilongo naambyoka yokuumbugantu woshilongo.

Momahala galwe omvula ndjoka ya loko oya li konyala ndjoka hayi tegelelwa aluhe nenge yili pevi kashona lyomuloka ngoka gwa igililwa shito pethimbo lyothinge.

Aanafaalama oya ti omvula oya li ya loko inaashi faathana , hayi ningi ya loko yo tayi mwenapo noshowo omata gayo ka ga li ga kola nenge ga gwana oku kwathela opo iimeno mbyoka ya kunwa yi vule okumena nawa unene tuu petameko lyomuloka moomwedhi dha hugunina dhomumvo gwayi.

Oluteni ndoka lwa li lwa kwata ethimbo ele muJanuali na Febuluali olwa gumu nayi ekoko lyiilya noshowo lyuulithilo wiimuna. Ihe iihomo ya kola niinene mbyoka ya ka landulako lwopehulilo lya Febuluali nomuMaalitsa aguhe konyala oya teya oluteni ndoka , naanafaalama oyendji oye shi pondola oku kuna ishewe. 

Etengeneko lyeteyo ndyoka lya ningwa ngashingeyi  ota li ulike kutya opena ehwepopalo  meteyo ndyoka lya tegelelwa, ndika kwa tengenekwa tali ka kala ehwepo okuyeleka  naandyoka lyomumvo gwayi, ndele nando ongeyi ndika natango olili pevi kashona okuyeleka neteyo ndyoka hali kalako uuna omvula ya loka nawa nawa.  

Omuloka gwa nkundipala ogwa li gwa monika miitopolwa unene yomuumbangalantu wopokati naashika osha eta iilongomwa yankundipala momapya .Shika osha holoka ngaaka molwashoka iimeno oyindji oya ganya komutenya, naashika osha tegelelwa shi fale meteyo enkundi. 

Eteyo lyiilya moshilongo olya tegelelwa li kale lili lwopootona omayoi 122, 390, shoka tashi ti eyo pombanda nooperesenda 50 keteyo lyomumvo gwayi , ihe natango ndika olili pevi noopersenda mbali okuyeleka neteyo lyoshito. Ehwepopalo meteyo ndika ota li zi kiitopolwa yoofaalama dhiipindi hoka  iikunwa nenge iilya hayi tekelwa ndele iha yi ikwatelele komuloka gwomumvo kehe. 

Onkalo yiikulya miitopolwa oya nkundipala na oya nika oshiponga oshoka ondjala oya ya pombanda. 

Oyendji yaanamagumbo mboka ya kundathanwa nayo oya ti iikulya mbyoka yo ya li ya pungula okuza eteyo lyayi oya pwapo nale, noyendji oya kala ashike haya landa iikulya noshowo oku taamba iikulya mbyoka hayi gandjwa kepangelo opo ya vule okulya.

Onkalo yiimuna miitopolwa oyindji oyili nawa okuza tuu omvula sho ya loko kakele kiimuna yomoshitopolwa sha Kunene nomomahala gamwe mo//Karas moka taku tiwa omvula ka ya li ya loko nawa. 

Sigo oompaka inapa lopotwa nando omukithi gwiimuna gwa holoka mehala lyontumba.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here