Omwiimbi omupe gwoAfro Pop no Kwaito a holoka mOshikango

0
261

KuClemence Tashaya

EENHANA – Katoopeni Samuel Ndakoneka  a tseyika wo nedhina lyoku imba Vission Boy oye omuhikingalo omupe ta tameke oku imba oondjimbo mondoloopa yokuumbangalantu woshilongo. Ndakoneka oha hiki omusika ye oku ziilila mOshikango na okwa tegelelwa oku inyengitha oshitopolwa shomusika yoludhi lwo Afropop nokwaito noonkondo.

Omvalele yomomukunda Etunda moRuacana, moshitopolwa Omusati , omunamimvo 22 ngoka e na oshitalendi shoku imba okwa itaala kutya ondjila ombwaanawa oku adha noku guma aantu , omahala noshowo omitima dhaantu osho oondjimbo , iiyimbo nomusika. 

Okwa ti omwiimbi omuNamibia, Swart Baster oye gumwe gwaahikingalo ngoka emu nwethamo. Na okwa uvaneke kutya ota ka longa ngaashi ta vulu opo a longithe oshitalendi she shika ongo omuimbi noshowo  ongo omudanisi. Sigo oompaka Vission Boy okwa imba oongalo dhi ndatu nelalakano lye, enene olyo okutsikila komeho no itaa shuna monima.

Okwa ti ye omuntu  gwonkalo yaana ondhino na aluhe okwa tala komalalakano ngoka a hala oku adha. 

Okwa holola kutya kakele kenwethemo ndyoka a mono oku za komuimbi Swart Baster, ye okwa kumikwa wo kaahikingalo yoondjimbo dho Afropop noshowo yo Kwaito yoko South Africa.

 “Aaimbi yamwe yokomutima gwandje  oyo Swart Baster, Mshasho na  Gazza moNamibia omanga kondje yiilongo aaimbi mboka ndihole oku pulakena noku landula oyo ngaashi the Trompies yaSouth Africa. 

Onda tameka oku shanga omaimbilo pethimbo ndina omimvo 12 ihe nando ongawo ondjodhi yandje oya ka ninga ashike yoshili konyala momumvo 2011. 

Oongalo dhandje odhi holike noonkondo na ohadhi dhanwa mooradio yOshiwambo miilonga yoKutuma omawi mOmbepo ya Namibia, ohadhi dhanwa wo noku uvika moradio Omulunga, Radio Energy, noshowo moradio yoshigwana yomoshitopolwa shaHangwena,” osho Vission Boy  a hokolola.

Ongalo ya Vision Boy yimwe yedhina “Baby gal Come Back” oyo ehokololo lya ningwa lyoshili, naandjika oha yi pulwa olwindji kaapulakeni yoradio yOshiwambo  uuna kuna opolohalama yoku pula noku tulilwako oongalo ndhoka omuntu wa hala oku uva.

 “Mongalo moka osha fa tandi hokolola omahokololo gaantu monkalamwenyo unene ngele tashiya kombinga yohole. Uuna nda tala onkalamwenyo aluhe ondiwete kutya opena iinima yontumba itaandi vulu oku yi gwanithapo uuna ndaana ohole yomukiintu.Ndjika oyo ontseyo tandi ulike mondjimbo ndjoka,” osho a fatulula.

Oongalo oonkwawo odho  “Commander” na “Fiku Limwe”  dho ndhika adhihe odha kwatelwa mostudio ya Ndexland mOshakati. Moshiimbo shedhina ‘Commander”, ye ota pe aagundjuka aaNamibia omayele opo ya longe nuudhiginini.   Edhina ndika “Commander” olyo wo tali  kala edhina lyoalbuma ye ndjoka tayi ka tseyithwa muAuguste nuumvo. 

“Etumwalaka ndyoka lili mondjimbo ndjika otali pe aagundjuka omayele opo ye ethepo omaihumbato gaa li nawa noku itula meilongo lyawo oshowo ya ethepo elongitho lyiikolitha. 

Okwa ti oshaa nawa kaagundjuka opo ya ninge okomanda dhoonkalamwenyo dhawo yene,” osho eya ndungike ngaaka.

 “Kashishi oshipu komu imbi omupe opo a mone eyalulo okuza moshigwana unene tuu sho moshimpungu shika muna ethigathano lyaana ohenda, ndyoka li na onkalo yomukata nakale noshowo, lya waana mwanyoko itsika mwene.

Okwa ti omolwonkalo ndjika omuimbi okuna okulonga nuudhiginini opo ashike aapulakeni ye taya pandula oondjimbo dhe noku tyapula etumwalaka ndyoka lilimo. Kombinga yimwe osha fa sho shili sho oyendji ya itaala kutya iinima iiwanawa oha yi adhika ashike moVenduka. 

Ihe dhimbulukwa kutya iilando iishona na yo oya etapo aaimbi aanamadhina, onkene shoka shasimana osho etumwalaka ndyoka lili momusika yoye ndele ha moshilando moka ho imbile oondjimbo ndhoka,” osho a dhimbulutha.

Vission Boy okwa valwa momasiku ga 7 Juli  1992. Okwa hita enongelo sigo ograde  12 poseko ya Nesi mOmusati.  Okuna ethaneko oku ka tseyitha oalbuma ye yuudhapo muAuguste nuumvo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here