Oshiwanawa ihashi zi mokapala ka yela

0
283

KuClemence Tashaya

EENHANA –Uuna wa tala omukiintu ta adhima moshipala ye ishewe okuna efufu lyapandwa nawa nenge lyakamulwa nawa nawa olundji oho kala  wa hokwa oku mu tala uule nethimbo . Ngaashi ha ku popiwa kutya  omukiintu okwoopala ashike ngaashi eholokepo lye tali shi ulike.

Konyala oshigwana osha tegelela omukiintu kehe a kale ena eholokepo ewanawa. Onkene oku iopaleka nawa oshinima shesiku kehe shomukiintu omuNamibia. Okuza kolukaku, ondjato, iipanyala, oonguwo noshowo omafufu gokomutse, oyendji yomaakiintu oyi itaala kutya eholokepo lyawo olyo lina okupopya lyolyene.

Opo omuntu a kale oopala oshina ondilo nuuwehame ethimbo limwe. Osha hala okutya owuna oku kondja sigo ehulilo ngele owa hala oku kala woopala ongo omukiintu lela.

 “Kapena oshiwanawa hashi zi pokapala kayela , nenge pwaana omazigudhe nekondjo. Oku monika nawa oshimwe shaambika. Owuna ashike oku tala koshizemo, shoka osho oku kala to monika nawa, wa fa ongoye omukadhona omuwanawa awike moshilando,’ pahapu dha Katrina Jacobs ngoka a li e na efufu lyapandwa esiku ndyoka.

Omafufu ogo esimano lyomukiintu naakiintu oyendji ohaya longitha oshindji opo ya kale nomitse dha opalekwa nawa naashika oshina enwethemo enene keholokepo lyawo alihe.

Nando omafufu gawo na ga kale goshiAfrica noshowo gopaushitwe, ngaka ogo wo omadhigu oku kaleka monkalo yili nawa.

Omolwashika aakiintu oyendji  oya hogolola omikalo dhoku ikamula ndhoka omipu notadhi vulu okulongwa nadho ethimb kehe.Oyendji oha ya kamulwa, nenge ohaya pandwa noshowo ohaya longitha omikalo dha yooloka.

Ihe  omaludhi gokuzala omafufu ngaka ihaga manapo ashike ethimbo ndele oge na wo ondilo.Shika onde shi ilongo manga ndali omukadhona omushona , uuna nda kuutumba moshipundi mosalona nda fa omukuluntu.

Kombanda yandje omwoopaleki gwomafufu oku ipyakidhila noku lunga omuti gwokunengeneka omafufu.Konima yoku lungila mumwe omuti ngoka oha kutha omagadhi gopetroleum jelly noku ga tula pomakota gomafufu gomukiintu gumwe. Ta topola omafufu ge miitopolwa ine opo ihe ta tula omuti momafufu ngoka ngaashi naanaa omutungi ha tula omunoko gwosamende kekuma uuna ta tungu nenge ta kolonga ekuma.

Shika oheshi ningi neholokepo lya nika onyati. Konima ohaku landula okukamulwa, unene komafufu gomuntu mwene haku ehama, taku vulu okulilitha omukiintu omukuluntu.

Omwoopaleki gwomafufu ohakamula omuyakulwa gwe keena nando ohenda ya sha, te shiningi noshikamule shoondjila. Uuna a mono kutya efufu lyomuyakulwa olili nawa , ote mu etha manga   okathimbo opo omuti ngoka gwa tulwa mo gu longe nawa. Ndika ethimbo lyokafudhepo omanga omutse inaagu tameka okunywa. Ngele omuntu owa kambadhala okuyaga mo momutse oto gandwa noonkondo komukamuli gwoye. Oto lombwelwa wo kutya owuna oku mu ithana ngele owu uvite wa fa to pi.Opo ye ota mono kutya ethimbo olya adha opo e ku yoge momutse.

Ethimbo limwe oha tegelele  okathimbo opo omuti gu longe iilonga yagwo nawa. Ngele ku na eidhidhimiko otashi vulika wu geye nenge wu ye oonkwengu nonando ngiika ito ka tondokamo.Konima yethimbo tashi vulika pakutala komuyakulwa , omwoopaleki gwomafufu ote ku opaleke nomeya momutse iikando oyindji sigo omafufu goye ga zi omuti aguhe. Konima yoku yogwa omutse otagu kukutikwa.

Okwoopalekwa ihaku hulile ashike mpoka ndele ohotulwa meshina lyokukutika, ndyoka hali talika lyafa kuume komukiintu ndele ndyoka oha li ku ningi wafa oshipambu shonyama tayi yothwa pokapana poSingela ya Katutura.

Pethimbo ndyoka omafufu nenge efufu kali shiwe ekukutu ndele olya pupala nawa noshowo epu. Oshikamule ngele tashi endithwamo ito shi uvu nookuli.Uuna efufu lya kamulwa  oto kala ashike wa hala oku kala wi itala mesipili ethimbo alihe.

Pahapu dhomukamuli gwomafufu , Selma Simeon gwosalona ya Iwala mEenhana, oshasimana oku fudhithapo efufu lyoye sho itoo li panda nenge wu li kamule nomukalo gwontumba omupe, okulipa ompito wo yokufudhapo.

 “Oshiwanwa oku etha efufu lyoye li fudhe nawa uule woshiwike pokati komikalo dha yooloka dhoku ikamula, oshoka omafufu nago oga pumbwa evululukepo kokemikalie. Shika ohashi monika olundji uuna efufu tali teka  nenge tali holoka lyafa lya hala oku tekako omolwashoka inali pewa efudhepo lyagwana,” osho a ti.

Okwa kumike aakiintu opo ya sile nawa omafufu gawo oshimpwiyu neitulemo enene ngaashi ashike haye shi ningi nomalutu gawo noshowo noshipa shawo.

“Iikulya yili nawa, oku shonopeka eipulapulo noshowo okulongitha iilongomwa yongushu ohaku longo iinyengandunge nomafufu. Osha simana wo oku kala nekwatathano nomwopaleki gwomafufu omunedhina, ngoka ta vulu oku kupa omayele, noshowo oku longa nomafufu goye, molwashoka oku shi oludhi lwefufu lyoye,’ osho a gandja omayele.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here