Ta ya pula egwedhelo lyoondjambi

0
224

KuMaria Namupala

ONDANGWA –Aaniilonga yehangano ndyono hali keelele omaliko poombelewa dhepangelo otaya nyenyeta molwa oondjambi dhawo ndhono ye wete kutya oonshona noonkondo.

Konyala aaniilonga oyendji yomehangano ndika ohaya longele poombelewa dhoo kansela miitopolwa ya yoolokathana oshowo pomahala gomanwino mOshana nomOshikoto.

 Omuniilonga gumwe ngono a tseyika owala onga Selma okwa holola kutya ye mwene ehangano ndino okwe li longela konyala uule womvula ngaashingeyi ashike nkene i ilemo ondjambi ye ina yi gwedhelwa nande osha.

“Nonande tuli moshilongo sha mangulukab otatu thindilwa owala kongudhi oshoka miilonga yetu ka tu napo omauwanawa ngaashi aaniilonga ooyakwetu, otu li tatu mono iihuna ohatu longo oowili odhindji ashike omwedhi sho tagu kasa ondjambi onshona unene, otundji otuna uunona no twa pumbwa oku futa oosikola noku landa omizalo dhosikola  tse twa pumbwa ngaa oku kwatha aakuluntu yetu,” aaniilonga ta ya nyenyeta ngaaka.

Omukuluntu gwehangano ndino Omlee security service, Festus Nakanyala okwa ti ye mombelewa ye ina mona nande omakemo gatya ngaaka nonande konima yomasiku a li a gandja elombwele opo aaniilonga ye yi iyunganeke noku gandja omaudhigu gawo ngoka yena.

Nakanyala okwa uvaneke kutya ota ka uvathana nayo ye a tale kutya kombinga yomauwanawa gaaniilonga ota ningipo ngiini monakuyiwa. “Kombinga nee yoondjambi ndhono taya nyenyeta oonshona, tango oha tu uvathana nomuniilonga manga inaa tameka iilonga , uuna nee ewete kutya ye ota vulu okwiidhidhimikila okashona ha tu na po nena otatu vulu okutsikila naye, ashike otandi kwashilipaleke kutya muule wethimbo efupi lili komeho ota tu ka kala twa talulula po poondjambi mpo”, Nakanyala ta uvaneke.

Aaniilonga mbaka oya holola kutya olundji oya kala noku pula omuhona gwawo opo ando eya gwedhele ashike ondjambi iha yi lunduluka, mpa ya kala opo owala yili.

“Ota tu indile opo epangelo li tu kwathe moshinima shika, otwa pumbwa woo omuhona gwetu opo etu ningile oshigongi tse tu mu tseyithile uudhigu nomaupyakadhi getu oshoka ngashingeyi ota tu longo nuudhigu sho oshimaliwa oshishona unene ita tu vulu oku kandulapo oompumbwe dhetu adhihe,” taya ti ngaa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here