Aakiintu aayelele koshipa oyo ayeke yena elago ano?

0
244

KuClemence Tashaya

EENHANA –Omiti dhokuyeleka oshipa otaku hokololwa natango tadhi longithwa moNamibia nonando odhindji dhomwaandhoka odha indikwa okulongithwa muka. Omahokololo ngaka oga uvika nonando oku shiwike kutya omiti ndhika ohadhi yonagula iipa yoonakudhilongitha konima yethimbo noshowo odhili oshiponga kuundjolowele wawo.

Aakiintu yaamwe ohaya kambadhala oku kelema nenge okutokeka iipa yawo yikale iiyelele yafa yaayelele oshoka mbaka oyu uvite kutya uuna omuntu ena oshipa oshiyelele oku na einekelomwene lili nawa noshowo  esimano lyemwene oha li kala enene.

Yamwe oya ti anuwa aakiintu mboka aayedhi nenge yena iipa iiiyelele oyo haya monikapo mbala kaalumentu omanga mboka ye etha iipa yawo yi kale ngaashi eshito lye ya pa, anuwa ihaya talika unene kaamati.

Aakiintu onkene yamwe, ngaashi Albertina Nakapandi, ngoka eli gumwe  gwaamboka haya longitha  ocreama okwa ti ndjika oye mu longela nawa moku yeleka eholokepo lye noku mu ninga ena ondjelo  tayi hili ayehe mboka ta ye mu tala. Okwa ti ocreama yokuyeleka oshipa ohayi ya monikitha nawa kaalumentu.

 “Ngame onda kala noku longitha ocreama yoludhi lwomovate uule womimvo odhindji  naandjika oya longela oshipa shandje nawa. Oha yi shi yeleke nawa na oha yi hwepopeke wo einekelomwene lyandje. Onkalo yongashingeyi oyoyuuyuni uupe, onkene aantu na ya ethiwe ya longithe omikalo dhopashinanena pwaana okupewa uusama okuza kwaamboka ya hogolola yaa longithe omiti ndhoka,” osho Albertina Nakapandi  a ti .

 Omiti dhimwe ndhika odha etela aalongithi yadho uupyakadhi. Dhimwe dhomudho odha indikwa okulongithwa muka oshoka odhina oshikalimo shina oshiponga. Ihe nando ongaaka omalandithilo gomiti ndhika otaga koko unene tuu muumbangalantu woshilongo. Ihe ngiika eindjipalo melanditho lyomiti ndhika ota li holoka oshoka oshigwana ina shi tseyithilwa  nawa oshiponga shoka hashi etwa kelongitho lyomiti ndhoka dhoku yeleka oshipa. Unene tuu uupyakadhi mboka tawu ka adha naku dhi longitha monakuyiwa sho omuntu ta ende ta koko.

Omikalo ndhoka hadhi longithwa okuyeleka oshipa odha kwatelamo ngaashi okutokeka oshipa, oku igwayeka ocreama, okulongitha oothewa, oopela noshowo oku fikwa noonte noshowo ethimbo limwe okutandwa nookuli. Uuna omuntu a longitha omiti dhoku yeleka oshipa, omuntu ota kala moshiponga shokupya koonte oondhigu dhetango dha tseyika nawa dho ultra-violet, oonte ndhika odhina olwaala olumbulau ngele odha pitile mekende eyelele nenge momata gomeya, no odho oompyu shinene okuyeleka nadhimwe, oompyu ngaashi omulilo gwesiga lya temwa nogasa. Omutokeki gwoshipa she ote egululile omweelo gwambwalangandja opo shipye koonte ngaashi ndhoka molwashoka egameno lyasho ndyoka hali ithanwa melanin olya teyagulwapo kocreama ndjoka omulongithi gwayo ha gwa ya.

Aakiintu yamwe oya ti ooyakwawo yamwe oya kanitha einekelomwene molwashoka aantu ohaya tala uuwanawa womuntu shi ikwatelela kuutiligane nenge kuuyelele woshipa she.

 “Ngaashi aakiintu yAfrica taya dhiladhila kutya oku kala noshipa oshiyelele osho tashi ulike kutya omuntu oye awike omwaanawa , oya pumbwa wo oku ndhindhilika kutya , oocreama dhoku yeleka oshipa odha nika oshiponga , molwashoka odhina omauzigo ogendji mudho. Dhimwe dhomoocreama ndhika ohadhi etele oonaku dhi longitha uuvu wokankela.Aakiintu olundji ohaya kambadhala okuyeleka iipa yawo noshilanduli osho oku zigopaleka omalutu gawo,” osho Diana Mendai  omukiintu omugundjuka gwepipi lyomimvo 20 a londodha.

Okwa ti oku lundulula olwaala lwoshipa shoye otashi kondjitha eshito lyaKalunga, ngoka etu pe uuwanawa auhe mboka tse aantu twe wu pumbwa.

 “Oshilyo kehe sholutu osho iilongankondo kutse, omeho getu okumonako, omakutsi okuuva , ayihe mbika oya zi ku Kalunga. Lesha kaaRoma 1;26 okwa nyolwa Kalunga okwe ya pe uuwanawa wopashito na oyena oku wu kaleka ngaaka,’ osho Mendai a ndungike ayehe.

Omufeweki gwaantu mEenhana, Ester Sheetekela okwa ti oocreama yoshipa oya yonagula iipa yaantu, na oha yi piyaganeke sigo oompoka kutya mbika itayi vulu oku gamena olutu koonte oondhigu dhetango nenge komavu galwe ngoka haga pitile moshipa.

 “Omiti dhimwe ndhika omiti dhina oku gandjwa ku ndohotola oku panga onkalo yontumba yoshipa miilongo yimwe. Ngaashi Dey Code ngoka hagu longithwa okukuthapo iiyadhi yuunona ihe ndhika oto adha tadhi longithwa ongo omuti gwokuyeleka oshipa kaakuluntu. 

Ondina omalimbililo ngele aantu oyena tuu ontseyo kutya osha pumbiwa ya gamene oshipa shawo kiinima ayihe mbyoka iiwinayi,’ Sheetekela a ti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here