Aayendi yokolupadhi taya ngwandjula unene koohauto

0
234

KuMaria Namupala

ONDANGWA Iiponga yomoondjila mOndangwa oyili tayi londo esiku nesiku. Konyala ihapu piti esiku inaamu monithwa omuntu oshiponga kohauto.

Omupolisi okuza moshikondo shomakonakono okwa ti omakonakono ngoka ya ningi ota ga ulike kutya iiponga yomoondjila mOndangwa oya londa, unene tuu mbyoka ya guma aayendi kolupadhi taya pumwa nokungwandjulwa unene kiitukutuku.

Imbili August gwokoshikondo shomakonakono mopolisi okwa holola kutya iiponga oyindji otayi holoka mono mwa kwatelwa aayendi kolupadhi. “Iiponga oyindji otayi holoka no hayi ningwa unene ethimbo lyokwatoka, aahingi yiiyenditho otaya longitha unene iikolitha sha pitilila nuuna taya hingi iha ya kala ya tala kopate,” Imbili ta ti nga.

Okwa holola woo kutya aayendikolupadhi ohaya taaguluka owala yo inaa ya tala ngele kolulyo  nenge kolumoho ota kuzi osheenditho naashino ohashi eta oshiponga uuna omuhingi kwa li ta hingilile.

Opolisi oya uvaneke tayi ka ninga iigongi naakwashigwana noku ya pa uuyelele nkene taya vulu okuyanda iiponga yomoondjila. Konyala oyendji mbono ya pumwa noku ehamekwa kiihauto oyeli taya mono epango moshipangelo shaNandjokwe.

Omukulupe goomvula 77 , Vilho ya Shikulo naye gumwe gwaamba ya mona oshiponga mondjila mOndangwa. Ye mwene okwa pumwa kosheenditho sho a li ta ende mondoolopa yaNdangwa. Ngaashingeyi ota mono epango moshipangelo shaShakati nokwa tegelela etando oshoka okwa mona oshiponga monto. Shikulo okwa holola kutya ndohotola okwa ti esipa lye lyomonto olya ehama noonkondo na okwa tegelela a kale a mona etando mbala.

Tatekulu  Shikulo okwa holola kutya iha inyenge ku yemwene oha yambidhidhwa owala, iha vulu noku enda ashike ota pandula Kalunga oshoka oshiponga shino oshali oshinene  a li ta vulu oku kanithilamo omwenyo ashike koonkondo dha Kalunga mwene ina shi ningwa.

Okwa holola woo kutya nonando eli mombete yuuwehame a tegelela etando otati oku wete ngaa onkalo ye ta yi hwepopala na ota pandula oondohotola ndhoka tadhi ungaaunga naye.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here