NEPC ya tameke okunyanyagidha oshifo shopashinanena

0
182

Komutoolinkundana

WINDHOEK- Ehangano lyokunyanyagidha nenge New Era Publication Corporation olya tseyitha noku tula miilonga oshifonkundana oshipe shopashinanena.

Oshifo shika tashi kala sha tseyika eNew Era otashi kala hashi holoka moku pitila momakwatathano gopashinanena kokutya mo-Internet okupitila mookompiuta nenge moongodhi dhopeke ndhoka dhoshinane lela no dhina omayakulo gopa internet.

Pethimbo a tula miilonga omayakulo ngaka goku andjaganeka omauyelele molupe nduka Minista gwoshikondo shOmauyelele nOmakwatathano gopashinanena, Joel Kaapanda okwa ti oshilonga shika osha ulike kutya NEPC ota katuka oonkatu na ota endele pamwe nethimbo lyuuka komeho pautechnologi.

Kaapanda okwa ti omasiku nenge omathimbo oga hulapo sho uuna omuntu to kongo uuyelele wa li ashike wu na okukala wi ikwatelela kiifonkundana mbyoka yili molupe lwombapila. 

Okwa ulike olupandu lwe kehangano lya NEPC omolweyokomeho ndika lyopashinanena, ati  ndika otali kwathele unene moshilongo shika shina omahala ge lyaathane kokule pamakwatathano.

Okwa ti aakalimo yomoshilongo mboka ye li komahala gokokule ngashingeyi otaya vulu oku mona uuyelele, mbala okuyeleka noshito sho aluhe omauyelele kehe , noshowo ngoka ge nasha nehumokomeho ga kala noku ya kala kokule omolwa uukule womikunda moka ye li.

“Oonkambadhala dha NEPC ota dhi gwedha kwaandhoka dhepangelo oku endeleleka elongitho noshowo ehumitho komeho lyomakwatathano omape nogo paungomba, unene moku etapo omayakulo  ngoka taga longithwa kwaamboka yena osmart cellphona noshowo uukompiuta mboka wa tseyika nedhina uutableta, noshiwike shika opwa holoka oshifonkundana shuudha shoka tashi adhika mokompiuta,’ osho Kaapanda a ti.

Kaapanda okwa ti oshi li oshinakugwanithwa shOshikondo she okutulapo omukanka gwakola gwomakwatathano gopautechnologi moNamibia, onkene onkatu ndjika ya kuthwa ku NEPC oku etapo oshifonkundana eNew Era ota yi tsu kumwe noshinakugwanithwa shUuministeli mbuka. Sho oshinima shika otashi kwashilipaleke einyengo lya manguluka lyuuyelele okuya koshigwana noshowo kiikundaneki.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here