Omahangano goSMEs oga pumbwa okudheula aaniilonga yago

0
261

Kapena oshigwana tashi pitika opo  aaniilonga aakwiilongo ya longe ongo Oominista mokabinete kasho, omolwegameno. 

Ihe aantu mbaka otaya vulu okupitikwa opo ya longe momahala giilonga gopevi mepangelo lyoshigwana omolwa ompumbwe yaaniilonga ye na ontseyo yontumba nenge yongandi,yaa niwe kaakwashigwana yoshilongo shoka.

Epulo otali pulwa kaaNamibia momadhiladhilo gawo yene kutya omolwashike oshilongo hashi etamo oondohotola dhuunamiti dhopondje, oinginia, aalongisikola kounivesiti, aakonakoni yiipumbiwa mooproyeka dhopashigwana. Epulo oondika kutya omolwashike shika hashi ningwa unene tuu ngele iilonga mbyoka otayi vulu oku longwa kaaNamibia?

Oshilongo shina omwaalu gwaantu aashona ngaashi Namibia oshayela otashi kala nompumbwe yaanawino unene miilonga yopaungomba nenge youpautechnica, oku endeleleka etulomiilonga lyooproyeka ndhoka.

Moshinima shika eetemo lyaaniilonga aakwiilongo olya zi momauvathano ngoka ga shainwa pokati komapangelo na Namibia. Mwaangaka aanawino aaNamibia mboka yaana ontseyo yambwalangandja natango oha ya pitikwa okulonga kohi yaaniilonga aakwiilongo mboka ye na ontseyo, opo mbaka yi ilonge iilonga mbyoka opo konima ngele aaniilonga aakwiilongo ya shuna komagumbo nena mbaka oyo taya kuthapo iilonga mbyoka noku yi kwatela komeho.

Kutya nee aantu yetu ohaya ilongo shili noku kutha uunongo kaakwiilongo mboka , opo ngele ya pyokoka yo ya kuthepo iilonga mbyoka osho natango epulo  kutse lya pumbwa eyamukulo.

Omanga kaashi shi oshinima oshipe uuna Namibia ta etamo aaniilonga aakwiilongo unene momahala ngoka gaana aanawino aavalelwamo, elalakano lye olina okukala ndyoka lyo ku shonopeka omwaalu gwaaniilonga mbaka konima yethimbo moku ya pingenapo naanawino aaNamibia.

Ondi itaala kutya nando shika nda popi metetekelo osha pumbwa oonkundathana dhopashigwana, shoka sha simana ooshika kutya epangelo moshilongo kehe olyo aantu yomoshilongo shoka mboka ashike ya kalelwapo kaa ulikwa nenge kaahogololwa yawo opo ya ninge omatokolo pomahala gawo.

Onkene ongo oshilongo otatu vulu oku shonopeka eetemo lyaaniilonga aakwiilongo nenge mboka haya ithanwa aanawino.Shika otatu vulu okushininga pamikalo dha yooloka.

Shotango otuna oku kala neinekelo kutya aantu yetu otaya vulu iilonga mbyoka. 

Onkene omanga inaatu etamo aaniilonga aakwiilongo otuna oku ninga omapekaapeko gomuule kombinga yaaniilonga yomegumbo mboka taya vulu okulonga iilonga mbyoka.

Natu dhimbulukwe kutya emanguluko lyoshilongo shetu olye ya molwashoka tse otwa li twi inekela aaNamibia kutya oyo ayeke taya vulu oku imangulula okuza kondjoko yethindilo kongudhi.

Oshitiyali osha pumbiwa okupa aantu yetu ompito opo ya ulike kutya oye shi iilonga yontumba. 

Otuna okupa aanona yetu ompito opo ya kambadhale oku ninga sha. Iiholelwa otu yi na muuyuni moka aantu ya kambadhala oku longa iinima yontumba nokonima yoonkambadhala odhindji mbaka oya sindana oku etapo iilongitho noshowo iilongomwa iipe noyo shinanena mbyoka tayi longithwa nena.

Onkene na tu peni aalongwa yetu mboka yena oonkatu dhuulongelwe oshowo aanangeshefa yetu aashona,noyopokati ompito opo yi ilonge omanga yo taya longo. 

Oshikwawo mbaka naya kale taya tonatelwa noku ulukilwa nkene ye na oku longa iilonga mbyoka okupitila mopolograma ya tulwapo owina okudheula aaniilonga mboka omanga yo ye li miilonga.Shika na shi ningwe okuya kwatha nokuya kumika opo yo ya humithe komeho  uunongo wawo nontseyo yawo yiilonga.

Oshititatu otwa pumbwa oku futa aaniilonga yetu nawa. 

Oongeshefa dhimwe ooshona nodhopokati ohadhi futu aaniilonga yadho oondjambi ooshona , omanga dho tadhi yi niimaliwa oyindji molupe lwoprofita. Shika oongeshefa ndhika ohadhi shiningi mokuhepeka aaniilonga yadho ngaaka nonando mbaka oyo haya uhala taya zi omazigudhe nepupyu momutenya nenge taya lokwa komvula osho wo tuu taya si uutalala.

Otuna okulongitha iimaliwa mbika oku yi pa aantu pehala lyoku yi longitha okulanda iinima. 

Omahangano noshowo oohandimwe mboka ya mono ompito , inaya longitha iimaliwa mbyoka oku landa omahauto gondilo noshowo iinima yilwe yondilo, omanga aaniilonga yawo itaya vulu nando oku landa oko okambasikela kakele wo ko ku ilandela oshihauto shedhina Dankie Botswana.

Iimaliwa yomahangano nayi  longithwe mokudheula noku humitha komeho owino yaaniilonga. Onkene edhiladhilo lyepangelo oku etapo oshimaliwa shomadheulo okuza komahangano omagandji giilonga osho oshinima shasimana noonkondo oshoka shika otashi pe aaNamibia oyendji  ompito opo ya vule okudheulwa.

Oshitine aanangeshefa yetu aashona naamboka yopokati oye na oku iyutha komilandu dhiilonga mbyoka haya pewa molupe lwotendela. 

Okutseya kutya  uuna ehangano lina okutunga tutye okapangelo, ndika olina oku ka tunga meni lyethimbo lyuuthwa noku ka mana methimbo ndyoka ndele haku tunga yafa aantu taya longo mepya nethimbo lyawo.

Aanangeshefa mbaka naya tseye kutya oshigwana osha pumbwa omayakulo ngoka onkene ngaka ogena oku gandjwa mbala nomeni lyethimbo ndyoka lyuuvathanwa, opo oshigwana shaa dhiladhile kutya epangelo olyo lya ndopa ihe nani aatungi yehangano lyontumba oyo ya ndopa oku mana iilonga ngaashi ye yi inekelelwa.

Onkene lwahugunina natu pe aantu oompito mboka yi ilongekidha oku ilonga noku ya komeho.Mboka ya hala oku landa omahauto gondilo yo itaaya tala aaniilonga yawo ina ya pewa oompito dhiilonga mbika.
Ooyene oyendji yomahangano omape oya pumbwa oku ninga eyooloko pokati kiimaliwa yehangano naambyoka yomuntu mwene.

Peni aanona yoshilongo shika ompito opo ya makele iiyimati yemanguluko lyasho, moku ya nkondopeka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here