WHERE OTHERS WAVERED – Uutile kombinga yomushangwahokololo gwa Odendaal 1964-1965.

0
265

Onda tsikile okukala nekwatathano niiningwanima mbyoka ya li tayi ningwa kegumbo, hoka aawiliki yoSWAPO yakala  noku kwatwa, okuthindilwa kongudhi noshowo okutulwa moondholongo kaapolisi yepangelo lyokatongo lya South Africa moVenduka nomiilando yilwe.

Aawiliki yoSWAPO yamwe oya kala wo taya hepekwa noku edhililwa kaawiliki yopamuthigululwakalo mboka yali taya longele kumwe  noonalunanga unene tuu moshitopolwa shOwambo. 

Epangelo lya South Africa olya li lya tulapo okakommissi komakonakono miipambele ya South West Africa mewiliko lyOmuprofessori Odendaal, naahaka oka li ka gandja omushangwahokololo gwako omumvo 1964. 

Mekonakono ndyoka epangelo lya South Africa olya li lya dhiladhila okutopola South West Africa oku li topolela iigwana mbyoka omugoyi yi limo, nedhiladhilo oku hulithapo uusama mboka epangelo lye hali kala tali pewa kIigwana Hangano, noshowo oku hulithapo ekalepo lyoSwapo andola. 

Ihe okathimbo okafupi konima sho South Africa a ka tseyitha ishewe kutya ota kaleke manga etulomiilonga lyondunge ya Odendaal molwashoka oshikumungu sha South West Africa osha li komeho gOmpangu yOpaigwana moHague, onkene oshinima shoka osha li shopaveta.

Ngame ongo omutali  onda kala piihokolola mbika yOmpangu yOpaigwana kombinga ya South West Africa mo Hague mu Maalitsa omumvo 1965 pamwe naamushangandjayi gwoSWAPO pethimbo ndyoka, Kuhangua, osho wo Emil Appolus ngoka a li amushanga gOmauyelele nOmayelithilo, mpoka twa gandja omushangwa gwomakemo getu kOmpangu ndjoka.

Tse otwa pangula ‘ethindilo kongudhi noshowo omahepeko gaanahenda ngoka ga ningilwa aakwashigwana yoshilongo shetu ku South Africa ngoka a li iinekelelwa oku ya humitha komeho noku ya tula mondjila oku ya kemanguluko noku ithikamena yoyene.

Otwa li twa ethiwa nenge twa ekelwahi okukala kohi yomulandu gwepangelo  inaali dhikwapo nale ndyoka lyaningi aantu yetu aapika’. 

Otwa hokolola omahepeko ga nyanyalitha ngoka ga ningilwa aantu yetu kohi yomulandu gwiilonga yokondalaka, oshowo oku tinda kwa South Africa opo a itaale kutya Ompangu Yopaigwana oyi na uuthemba okupulakena iihokolola yi na sha nonkalo ya South West Africa.Momushangwa otwa tseyithile wo Ompangu Yopaigwana kutya South Africa okwa li iipyakidhila oku lundululila etuliloskepa  lyaMbaye montanda onene yaakwiita yomomeya. 

Ishewe nando South Africa okwa li a ti ita tula manga miilonga ondungethaneko ya Odendaal paushili wo wene okwa li wo iipyakidhila nomalongekidho okutula ethaneko ndyoka miilonga,nonando okwa li ta fundjaleke uuyuni kutya okwe li kaleka manga.

“Otatu tseyitha nokugandja kutya epangelo lya South Africa olya tulapo uutondwe nehilathano mokati kaantu naakalimo yaSouth West Africa, nongele onkalo ndjoka oya pitikwa yi tsikile ngaaka nena otashi ka kala oshidhigu opo eyonuko ndyoka tali etwa kuyo li vule oku lundululwa opo ombili nengungumano li galukilepo mokati kaantu yomoshilongo shetu kokutya aaluudhe naatiligane,”

Moonkundathana dhetu na Ernest Gross omunaveta ngoka a li a kalelepo Liberia na Ethiopia pOmpangu Yopaigwana, otwa li twa kwashilipalekwa kutya Ompangu ndjika otayi ka mona kutya okatongotongo oko omulandu ngoka tagu yonagula omautho niinakugwanithwa yeinekelo mbyoka South Africa a li iinekelelwa sho a pewa oku wilika South West Africa naantu yasho. Oshinakugwanithwa  sha South Africa osha li oku humitha komeho uuwanawa waantu ya South West Africa. 

Ndele mokweetapo okatongo, Ompangu okwa li kwa itaalwa otayi ka mona kutya South Africa okwa yonagula euvathano ndyoka.

South Africa okwa li ena aanaveta noohahende dhili 14 piihokolola mbyoka ndhoka dha li dha longekidhwa opo dhi popile okukala kwe mo South West Africa noshowo iilonga mbyoka a longo moka.

Oshikwawo South Africa okwa li iilongekidha oku ithana oombangi, oshikando shotango sho oombangi dha li dhina oku ithanwa komeho gOmpangu yopaigwana. Kombinga ye omunaveta Gross okwa li ashike ena aakwatheli aashona yowala ye ishewe kali ena oombangi dhasha oku ithana komeho gOmpangu oyo tuu ndjoka.

Okwa li ena einekelo kutya Ompangu otayi ka yambidhidha omakankameno gIigwana  Hangano  na otayi ka tokola kutya otayi kondjitha okatongotongo.

Omukwaniilwa Hosea Kutako okwa li a nyolele Iigwana Hangano omumvo ngoka a londodha kutya ngele Olutu nduka lUuyuni olwa ndopa oku uva omakemo gaantu ya South West Africa  olugodhi otalu ka tsikila. Omushangwa gwetu ogwa li gwa endulula uupalagrapha umwe montumwafo ya Kutako.

“ Nonando iilongo iinankondo meni lyIigwana Hangano otayi kambadhala oku enditha oshikumungu sha South West Africa kashona, einekelo lyetu mIigwana Hangano inali pwapo natango. Ehalelo lyetu olyo ndika tu tsikile oku kondjitha ethindilo kongudhi noshowo ehepeko lyaanahenda. Tse otatu ka kondja tuli meni lyomautho gIigwana Hangano noshowo ngoka gUuthemba wOmuntu. 

Ihe oshina oku tseyika kutya kapena eidhidhimiko lyomuntu ihaali hulu. 

Onkene ngele Iigwana Hangano oya ndopa oku potokonona oshikumungu shika, otashi vulika oshilanduli shaashoka shi ka kale oshidhigu no shiwinayi,’.

Tse otwa gandja eindilo lyetu kOmpangu  miitya mbi.

‘Oku shitalela moohapu ndhika noshowo melondodho ndika otwa tegamena kutya Ompangu Yopaigwana otayi ka gandja etokolo ndyoka tali pala ondjila opo uuthemba wokulongekidha South West Africa okuuka meithikameno wu gandjwe miikaha yIigwana Hangano kohi yOkommissi yi inekelelwa oshinima shoka.

 Otu uvite ethimbo olya pitilila opo ewiliko lyopamandaate ndyoka lya li lya pewa South Africa li kuthwemo miikaha ye nenge li hulithwepo, ngaashi sha ningwa miitopolwa yilwe mbyoka ya li wo tayi wilikwa pamukalo nguka.’

Ngame onda adhika nda kala omimvo hamano muundjendi okuza tuu nkene nda thigilepo South West Africa okupitila moBritish Bechuanaland. SWAPO pethimbo ndyoka nda kala muundjendi okwa li a egulula oombelewa dhe oonene dhopakathimbo moDar es Salaam Tanzania , noshowo okwa ka egulula oombelewa dhuukalelipo  miilongo ya yooloka mbyoka ya manguluka moAfrica noshowo miilyongo yehangano inaali gama ombinga nenge Non-Aligned  Movement muuyuni auhe.

Oshikwawo otwa li wo twa katuka onkatu yotango okudheula aalumentu naakiintu okuya longekidhila iita, ngele nani omukalo gwoku potokonona omukundu nguka pambili ogwa ndopa.

Nando osha fa Iigwana Hangano inayi thiminika South Africa opo a longe ehalo nokugwanitha omatokolo gayo, okuhulithapo okatongo noshowo okuthindila aantu yoshilongo shoka kongudhi, otwa li tu inekela kutya etokolo lyOmpangu Yopaigwana  olya li tali ka kuthapo uuthemba wa South Africa okuwilika South West Africa ongo omandaata.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here